Лексико-фразеологічні засоби стилізації розмовності в ідіостилі В. Михайловського (на матеріалі книги „Мелодія білого смутку”)

Автор(и)

  • Маria Tsurkan БДМУ,

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2017.119

Ключові слова:

мова прози, стилізація розмовності, ідіостиль, лексема, фразема

Анотація

У статті описано лексико-фразеологічні засоби стилізації розмовності та їхні контекстуальні мовно-естетичні функції в ідіостилі В. Михайловського. Специфікою теми зумовлений комплексний підхід до застосування методів дослідження, серед яких: описовий; зіставлення – для
аналізу, синтезу й узагальнення наукових теорій, а також методики лінгвістичного спостереження, класифікації та систематизації – для поділу мовних явищ на окремі групи на основі диференційних ознак. Методи лінгвостилістичного, семантико-стилістичного
аналізів дали змогу встановити семантичне наповнення текстових уживань мовних засобів стилізації розмовності. За допомогою методу функціонально-стилістичного аналізу мови прози описано стильову норму текстів одного періоду в історії літературно-мовного процессу. Наукова новизна. Уперше системно представлено основні лексико-фраземні засоби стилізації розмовності в
художній оповіді В. Михайловського, з’ясовано специфіку їхнього мовно-естетичного навантаження і висловлено гіпотезу про новітні екстралінгвальні чинники актуалізації локальних елементів у мові прози. Висновки. Доведено, що система зафіксованих у досліджуваній книзі засобів стилізації розмовності пропорційна ступеню вираження в тексті етнонаціональної самоідентичності майстра
слова й лінгвальних складників ареального середовища, у якому сформувалася його мовна свідомість.

Посилання

Chabanenko V. A. «Hovirkove movlennia yak dzherelo ekspresyvnykh zasobiv ukrainskoi literaturnoi movy» [Recitative speaking as source of expressive means of Ukrainian literary language], Ukrainska literaturna mova v yii vzaiemodii z terytorialnymy dialektamy : zb.

nauk. prats [Ukrainian literary language in its interaction with territorial dialects], Kyiv, 1977, Р. 191.

Yermolenko S. Ia. «Narodno-rozmovna tradytsiia v literaturno-khudozhnomu movlenni» [Folk speaking tradition in literary fiction spleaking], Pytannia movnoi kultury [Problems of language culture], Kyiv, 1967, Vypusk 2, Р. 14–32, 2010, 288 р.

Bybyk S. P. Opovidnist v ukrainskii khudozhnii prozi: monohrafiia [Narration in Ukrainian fiction prose: monograph], Kyiv-Luhansk, 2010, 288 р.

Shevchenko L. L. Yazуk sovremennoho ukraynskoho rasskaza: avtoref. dys. na soyskanye uchenoi stupeny kand. fylol. nauk: spets. 10.02.02 „Ukraynskyi yazуk” [Language of modern Ukrainian narration: abstract for obtaining scientific degree of candidate of philological

sciences: specialty 10.02.02 „Ukrainian language”], Kyiv, 1989, 17 р.

Ozhyhova O. V. Stylizatsiia usno-rozmovnoi movy v tekstakh suchasnoi ukrainskoi dramaturhii: avtoref. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk: spets. 10.02.01 „Ukrainska mova” [Stylization of orally-conversational language in texts of modern Ukrainian drama:

abstract for obtaining scientific degree of candidate of philological sciences: specialty 10.02.01 „Ukrainian language” ], Kyiv, 2003, 18 р.

Tkachenko T. V. Zasoby stylizatsii rozmovnosti v prozi Mykhaila Stelmakha: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. fi lol. nauk: spets. 10.02.01 „Ukrainska mova” [Means of speaking stylization in prose of Myhailo Stelmah: abstract for obtaining scientific degree of

candidate of philological sciences: specialty. 10.02.01 „Ukrainian language”], Kyiv, 2006, 20 р.

Stavytska L. O. «Arhotychna leksyka yak zasib realizatsii humoru ta ironii v khudozhnii literaturi 80–90-kh rr. ХХ st.» [Argotheistic vocabulary as means of humor and irony realization in fiction literarure of the 80-90s ХХ century], Swiat humoru [Swiat humoru], Opole, 2000, Р. 621–627.

Matsko L. I. «Usnorozmovnyi koloryt opovidannia A. Holovka „Pylypko”» [Orally-conversational coloring of story written by A. Holovka „Pylypko”], Ukrainska mova i literatura v shkoli [Ukrainian language and literature in school], 1983, N 7, Р. 50–55.

Tsurkan M. V. «Stylizatsiia rozmovnosti v opovidnii strukturi prozovoho tvoru: teoretyko-metodolohichnyi aspekt» [Speaking stylization in narrative structure of prose writing: theoretical and methodological material], Science and Education a New Dimension, Philology,

II (5), Issue: 28, 2014, P. 107–111.

Kulbabska O.V., Shatilova N.O. „Pyshu, yak sertse dyktuie...” (Idiostyl Sydora Vorobkevycha): monohrafiia [„I write as my heart says...” (Idiostyle of Sydor Vorobkevych): monograph], Chernivtsi, 2016, P.13.

Yermolenko S. Ia. op. cit., P. 227.

Skrypnyk L. H. Frazeolohiia ukrainskoi movy: monohrafiia [Phraseology of Ukrainian language: monograph], Kyiv, 1973, P. 38.

Wspόłczesny język polski/ pod. red. J. Bartmińskiego [Contemporary Polish/ edited by J.Bartminski], Lublin, 2010, P. 127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24