Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • Рукописи для публікації у журналі „Актуальні питання суспільних наук та історії медицини”приймаються в електронному варіанті. Матеріали для публікації не повинні пере-вищувати 16 сторінок формату А-4, шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поля – 2 см., ліве – 3 см., праве –1,5 (20.000 – 30.000 друкованих знаків без резюмета ключових слів). Формати файлів - doc або.rtf. Матеріали можуть перевищити зазначенийобсяг за умов видання тематичних номерів журналу.Рукописи приймаються українською, росій-ською, англійською та французькою мовами.

  1. У першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирний прямий) – тільки для українських авторів.

  2. У наступних рядках вказують: Прізвище, Ім’я, По батькові (у називному відмінку виділити жирним прямим), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;

  Назва статті – відступ від попереднього тексту – 12 пгт, по центру прописними літерами, виділити жирним;

  3. Анотація та резюме:

  Анотація подається усіма зазначеними мовами, крім мови статті.

  Анотація українською мовою – об’єм 600-800 знаків з пробілами, в ньому коротко викладається актуальність теми статті, мета, зміст, перспективи подальших досліджень; ключові слова – 5-10;

  Резюме англійською мовою – до 800 знаків з пробілами (назва статті, прізвища та ініціали авторів, текст анотації); ключові слова – 5-10;

  Резюме французькою мовою – до 800 знаків з пробілами (назва статті, прізвища та ініціали авторів, текст анотації);

  Резюме російською мовою – до 800 знаків з пробілами (назва статті, ПІБ, текст резюме);

  4. Текст статті повинен мати наступні елементи:

  4.1 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  4.2 аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

  4.3 формулювання мети статті (постановка завдання);

  4.4 виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  4.5 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

  4.6 список використаних джерел і літератури (11 кегль).

  4.7 карти, схеми, таблиці, фотографії (у тексті або в кінці статті).

  Останній підпункт не є обов’язковим.

  Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Складні, багатооб'єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

  Будуть прийматися як чорно-білі, так і кольорові рисунки та графіки (кольорові будуть вставлятися у електронному варіанті журналу на веб-сторінці, а чорно-білі – у паперовому варіанті).

  Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12.

  5. Посилання в тексті – прикінцеві, нумеруються поступово, відповідно до порядку їх цитування в тексті.

  В кінці статті потрібно написати „дані про автора”  (до 800 друкованихзнаків).

 • Вимоги до оформлення списку використаних джерел

  Всі наведені в тексті цитати і статистичні дані оформлюються посиланням на першоджерело видане мовою оригіналу, а не на його відтворення (окрім випадків, коли немає можливості отримати доступ до першоджерела).

  Посилання на веб-джерела мають бути зведені до необхідного мінімуму, крім публікацій, що перебувають у постійному доступі на веб-ресурсах міжнародних наукометричних баз даних. Самоцитування дозволяється лише в разі нагальної потреби.

  Посилання в тексті подаються внизу сторінки (посторінково), нумеруються поступово, відповідно до порядку їх цитування в тексті. Не потрібно починати нову нумерацію внизу кожної сторінки. 

   Перелік посилань оформляється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»(http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf) та MLA Style оформлення бібліографічних посилань, розроблений Асоціацією сучасних мов Америки (https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/06). Посилання подаються тільки латиницею. Прізвища авторів і назви літературних джерел-посилань подаються транслітерацією кирилиці, назви джерел-посилань також подаються англійською мовою в квадратних дужках (якщо джерело посилання має офіційну англійську назву – подається ця назва). Приклади: 

   

  1. Cтатті у періодичних виданнях:

  - Bojchuk T. M., Moysey A. A. "Istoriya ta perspektivi rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva" [History and Prospects of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva, 2014, Vol. 1 (1), P. 7-18, URL: http://apsnim.bsmu. edu.ua/izdanie1/do-70-ricca-bdmu.

  -Hedeşan O., Golant N. Karnaval v rumynskom Banate: polevye issledovanija v Moldova-Noue [The carnival of Romanian Banat: field studies in Moldova-Nouă], Antropologicheskij forum [Forum for Anthropologyand Culture], 2007, N. 7, P. 300-311.

  2. Книги:

  - Gillespie, Paula, and Neal Lerner, The Allyn and Bacon Guide to Peer Tutoring, Allyn and Bacon, 2000, P.34‑37.

  - BekmanI.N. Radiohimia [Radiochemistry], TomVII, Radiatsionnayaiyadernayameditsina: fizicheskieihimicheskieaspekty, Moskva, Schelkovo, 2012, 400 p.

  3. Колективна монографія (розділ):

  MasanO. «Bukovynayakobyektmizhnarodnykhvidnosynzdavnikhchasivdo 1774 r[Bukovyna as an object of international relations since ancient times to 1774], Bukovyna v konteksti yevropeys'kykh mizhnarodnykh vidnosyn (z davnikh chasiv do seredyny ХХ st.), Kol. monogr.; za zag. red. V.M. Botushans'koho, Chernivtsi, Ruta, 2005, P. 9168.

  4. Цитоване раніше джерело:

  KostinM. “LitopyszemliMoldaviyi …, op. cit., P. 108.

  5. Цитоване підряд джерело:

  1.PajewskiJ. Buńczukikoncerz: zdziejówwojenpolsko-tureckich, Wyd. 2-ie, Poznań, Wyd-woPoznańskie, 2003, 279 p.

  2. Ibid., P. 116.

  6. Архівне джерело:

  - Derzhavny`j arxiv Chernivecz`koyi oblasti (DAChO) [State Archive of Chernivtsi region], FondN. Р-938, Op. 5, Case N. 45а., ark. 44-45.

  7. Цитоване архівне джерело:

  - DACHO, Fond N.Р-938, Op.,5, Case N.45а., ark. 99-100.

Керівництво для авторів

Рукописи для публікації у журналі „Актуальні питання суспільних наук та історії медицини”приймаються в електронному варіанті. Матеріали для публікації не повинні пере-вищувати 16 сторінок формату А-4, шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поля – 2 см., ліве – 3 см., праве –1,5 (20.000 – 30.000 друкованих знаків без резюмета ключових слів). Формати файлів - doc або.rtf. Матеріали можуть перевищити зазначенийобсяг за умов видання тематичних номерів журналу.Рукописи приймаються українською, російською, англійською та французькою мовами.

1. У першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирний прямий) – тільки для українських авторів.

2. У наступних рядках вказують: Прізвище, Ім’я, По батькові (у називному відмінку виділити жирним прямим), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;

Назва статті – відступ від попереднього тексту – 12 пгт, по центру прописними літерами, виділити жирним;

3. Анотація та резюме:

Анотація подається усіма зазначеними мовами, крім мови статті.

Анотація українською мовою – об’єм 600-800 знаків з пробілами, в ньому коротко викладається актуальність теми статті, мета, зміст, перспективи подальших досліджень; ключові слова – 5-10;

Резюме англійською мовою – до 800 знаків з пробілами (назва статті, прізвища та ініціали авторів, текст анотації); ключові слова – 5-10;

Резюме французькою мовою – до 800 знаків з пробілами (назва статті, прізвища та ініціали авторів, текст анотації);

Резюме російською мовою – до 800 знаків з пробілами (назва статті, ПІБ, текст резюме);

4. Текст статті повинен мати наступні елементи:

4.1 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

4.2 аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

4.3 формулювання мети статті (постановка завдання);

4.4 виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

4.5 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

4.6 список використаних джерел і літератури (11 кегль).

4.7 карти, схеми, таблиці, фотографії (у тексті або в кінці статті).

Останній підпункт не є обов’язковим.

Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Складні, багатооб'єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

Будуть прийматися як чорно-білі, так і кольорові рисунки та графіки (кольорові будуть вставлятися у електронному варіанті журналу на веб-сторінці, а чорно-білі – у паперовому варіанті).

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12.

5. Посилання в тексті – прикінцеві, нумеруються поступово, відповідно до порядку їх цитування в тексті.

В кінці статті потрібно написати „дані про автора”  (до 800 друкованих знаків).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.