DOI: https://doi.org/10.24061/202561

Мовчання як екстралінгвальний копонент у драматичному тексті буковинських письменників

Ivanna Struk

Анотація


Мовчання як екстралінгвальний компонент в драматичному тексті буковинських письменників. У статті проаналізовано екстралінгвальні імплікатури, засновані на мовних ремарках, для позначення мовчання і засоби їх лінгвалізація в драматичних текстах буковинських письменників (Ю. Федьковича, С. Воробкевича, С. Яричевського, І. Синюка). Актуальність дослідження обумовлена необхідністю осмислення лінгвістичного, комунікативного, культурологічного, когнітивного, психолінгвістичного, антропоцентрического аспектів драматичного тексту, цілісного дослідження драматичного тексту як єдності вербальних і невербальних компонентів спілкування. Новизна наукового дослідження полягає в тому, що вперше в українському мовознавстві розглядаються імплікатури як взаємодія вербального і невербального компонентів в драматичному тексті. У статті використані такі методи і прийоми лінгвістичного аналізу: системно-функціональний аналіз, метод дискурсивного аналізу, контекстуально-інтерпретаційний метод, метод стилістичного аналізу. Висновки. Мовчання є повноцінним екстралінгвістичним компонентом імплікатури в драматичному тексті. Як і інші невербальні засоби, мовчання взаємодіє із засобами вербальної комунікації, іноді дублює вербальні повідомлення, проте часто посилює, а то і заперечує їх

Ключові слова


драматичний текст; ремарка; імплікатура; екстралінгвістичний засіб комунікації; мовчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Anokhina T. O. “Intehratsiya verbalnykh ta neverbalnykh znakiv (na materiali anhliyskoi movy) [Integration of verbal and non-verbal signs (in English)], Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii „Druhi Karazinski chytannia: dva stolittia Kharkivskoi linhvistychnoi shkoly”: zbirnyk naukovykh prats [Materials of the All-Ukrainian Scientific Conference “Friendly reading”: two centuries of Kharkiv Linguistic School: collection of scientific works], Kharkiv, 2003, P. 14–15 [in Ukrainian].

Anokhina T. O. Semantyzatsiya katehoriyi movchannia v anhlomovnomu khudozhnomu dyskurci: monohrafyia [Semantical category of silence in English-language artistic discource: a monograph], Vinnytsia, 2008, 160 p. [in Ukrainian].

Batsevych F. S. Vstup do linhvistychnoi prahmatyky: pidruchnyk [Introduction to linguistic pragmatics: textbook], Kyiv, 2011, 304 p. [in Ukrainian];

Bilodid I. K., ed. Slovnyk ukrainskoi movy. V 11-ty t. [Ukrainian language dictionary: 11 vols.], Kyiv, 1970–1980, Vol. VIII, P. 510 [in Ukrainian].

Bogdanov V. V. “Molchanie kak nulevoy znak i ego rol v verbalnoy kommunikatsii” [Silence as zero sign and its role in verbal communication], Yazyikovoe obobschenie i ego edinitsy [Linguistic generalization and its units], Kalinin, 1986, P. 12–18 [in Russian].

Bogdanov V. V. Rechevoe obschenie. Pragmaticheskie i semanticheskie aspektyi: uchebnoe posobie [Verbal communication. Pragmatic and semantic aspects: tutorial], Sankt-Peterburg, 1990, 87 p. [in Russian].

Havrysh M. “Neverbalna komunikatsiia: movchannia yak sotsialnyi znak” [Non-verbal communication: silence as social sign], Mova i suspilstvo [Language and society], 2015, Vyp. 6, P. 97–102 [in Ukrainian].

Hromiak R. T., Kovaliv Yu. I., ed. Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary dictionary handbook], Kyiv, 1997, P. 315 [in Ukrainian].

Heidegger M. History of the Concept of Time, Bloomington, 1992, 329 p. [in English].

Ivanov L. Yu., Skovorodnikov A. P., Shiryaev E. N., ed. Kultura russkoi rechy: entsyklopedycheskyi slovar-spravochnyk [Culture of the Russian language: an encyclopedic dictionary-directory], Moskva, 2003, P. 135, 151 [in Russian].

Kornilova N. B. Slovo i molchanie: aspekty vzaimodeystviya [Word and silence: aspects of interaction] [Elektronnyiy resurs] URL : http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/16_3/ (data-zvernennya: 27.02.2020).

Krestinskiy S. V. Kommunikativnaya nagruzka molchaniya v dialoge. Lichnostnyie aspektyi yazyikovogo obscheniya [Communicative load of silence in the dialogue. Personal aspects of language communication], Kalinin, 1989, P. 95 [in Russian].

Krestinskiy S. V. “Molchanie v sisteme neverbalnyih sredstv kommunikatsii” [Silence in the system of non-verbal means of communication], Tverskoy lingvisticheskiy meridian [Tver linguistic meridian], Tver, 1998, Vyp. 1, P. 74–79 [in Russian].

Melikyan S. V. Rechevoy akt molchaniya v strukture obscheniya: dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata filologicheskih nauk [Speech act of silence in the communication structure: dissertation for the degree of philological sciences], Voronezh, 2000, 173 p. [in Russian].

Merleau-Ponty M. Signs, Chicago, 1964, 355 p. [in English].

Pysania Osypa Yuriia Fedkovycha [The writings of Osip Yuri Fedkovich], Pershe povne vydanie. T. III. Persha chast A. Dramatychni tvory. Z peredrukiv i avtografiv vydav dr. Oleksander Kolessa [First full edition.Vol. III. First part A. Dramatic texts. From reprints and autographs issued by Alexander Kolessa], Lviv, 1906, ХVІІ, P. 265, 352, 356 [in Ukrainian].

Romaniuk L. “Movnyi vyiav movchannia y tyshi v “Lisovii pisni” Lesi Ukrainky” [Linguistic expression of silence in quietness “Forest song” of Lesya Ukrainka], Linhvostylistychni studiyi [Linguistic studios], 2018, Vyp. 8, P. 115–122 [in Ukrainian].

Slyvynskyi O. T. “Movchannia yak inshist. Literaturno-antropolohichna perspektyva” [Silence as otherness. Anthropological literary perspective], Slovo i chas [Word and time], 2002, N 8, P. 59–68 [in Ukrainian].

Soloshchuk L. V. Verbalni ta neverbalni komponenty komunikatsiyi v anhlomovnomu dyskursi [Verbal and non-verbal communicative components in English discource], Kharkiv, 2006, 486 p. [in Ukrainian].

Stanislavskiy K. S. Rabota aktera nad soboy [The actor’s work on himself], Moskva, 1985, 214 p. [in Russian].

Struk I. “Kinesychni implikatury vizualnoho kontaktu u dramatychnomu teksti bukovynskykh pysmennykiv druhoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ stolittia” [Kinesic implicatures of the eye contact in a dramatic text by Bukovynian writers of the second part of the XIX – early XX century], Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny [Сurrent issues of social sciences and history of medicine], Chernivtsi – Suchava, 2017, N 3 (15), P. 26 [in Ukrainian].

Svietlova A.I. “Polifunktsionalnist ta poliaspektnist komunikatyvnoho movchannia v anhlomovnomu khudozhnomu dyskursi” [Multifunctionality and polyaspectivity of communicative silence in English artistic discourse], Filolohichni traktaty [Philological treatise], Vol. 2, N 3, 2010, P. 104–112 [in Ukrainian].

Syniuk I. Muzhyky (Silskyi obrazok v 3 diyakh). Pysmennyky Bukovyny pochatku ХХ stolittia [Men (a rural image in three action). Writers of Bukovina early twentieth century.], Kyiv, 1958, P. 154–176 [in Ukrainian].

Tvory Sydora Vorobkevycha [The Works of Sydir Vorobkevych], Vol. 3: Dramatychni tvory [Dramatic texts], Lviv, 1911, P. 12, 216, 248, 260 [in Ukrainian].

Yarychevskyi S. Tvory u 2-kh t. [Works 2 vols.], Vol. 2, Bukharest, 1978, P. 225, 255, 277, 303, 467 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary dictionary handbook], uklad. R. T. Hromiak, Yu. I. Kovaliv ta in., Kyiv, 1997, P. 315 [in Ukrainian].


2 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11-ty t. [Ukrainian language dictionary: collection of eleven volumes], za red. I. K. Bilodida, Kyiv, 1970–1980, T. VIII, P. 510 [in Ukrainian].


3 Struk I. “Kinesychni implikatury vizualnoho kontaktu u dramatychnomu teksti bukovynskykh pysmennykiv druhoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ stolittia” [Kinesic implicatures of the eye contact in a dramatic text by Bukovynian writers of the second part of the XIX – early XX century], Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny [Сurrent issues of social sciences and history of medicine], Chernivtsi – Suchava, 2017, № 3 (15), P. 26 [in Ukrainian].

4 Anokhina T. O. Semantyzatsiya katehoriyi movchannia v anhlomovnomu khudozhnomu dyskurci: monohrafyia [Semantical category of silence in English-language artistic discource: a monograph], Vinnytsia, 2008, 160 p. [in Ukrainian].


5 Heidegger M. History of the Concept of Time, Bloomington, 1992, 329 p. [in English].


6 Merleau-Ponty M. Signs, Chicago, 1964, 355 p. [in English].


7 Svietlova A.I. “Polifunktsionalnist ta poliaspektnist komunikatyvnoho movchannia v anhlomovnomu khudozhnomu dyskur-si” [Multifunctionality and polyaspectivity of communicative silence in English artistic discourse], Filolohichni traktaty [Philological treatise], T. 2, №3, 2010, P. 104–112 [in Ukrainian].


8 Slyvynskyi O. T. “Movchannia yak inshist. Literaturno-antropolohichna perspektyva” [Silence as otherness. Anthropological literary perspec-tive], Slovo i chas [Word and time], 2002, № 8, P. 59–68 [in Ukrainian].


9 Anokhina T. O. “Intehratsiya verbalnykh ta neverbalnykh znakiv (na materiali anhliyskoi movy) [Integration of verbal and non-verbal signs (in English)], Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii „Druhi Karazinski chytannia: dva stolittia Kharkivskoi linhvistychnoi shkoly”: zbirnyk naukovykh prats [Materials of the All-Ukrainian Scientific Conference “Friendly reading”: two centuries of Kharkiv Linguistic School: collection of scientific works], Kharkiv, 2003, P. 14–15 [in Ukrainian].


10 Soloshchuk L. V. Verbalni ta neverbalni komponenty komunikatsiyi v anhlomovnomu dyskursi [Verbal and non-verbal communicative compo-nents in English discource], Kharkiv, 2006, 486 p. [in Ukrainian].


11 Havrysh M. “Neverbalna komunikatsiia: movchannia yak sotsialnyi znak” [Non-verbal communication: silence as social sign], Mova i suspilstvo [Language and society], 2015, Vyp. 6, P. 97–102 [in Ukrainian].


12 Romaniuk L. “Movnyi vyiav movchannia y tyshi v “Lisovii pisni” Lesi Ukrainky” [Linguistic expression of silence in quietness “Forest song” of Lesya Ukrainka], Linhvostylistychni studiyi [Linguistic studios], 2018, Vyp. 8, P. 115–122 [in Ukrainian].


13 Batsevych F. S. Vstup do linhvistychnoi prahmatyky: pidruchnyk [Introduction to linguistic pragmatics: textbook], Kyiv, 2011, 304 p. [in Ukrainian]; Bogdanov V. V. Rechevoe obschenie. Pragmaticheskie i semanticheskie aspektyi: uchebnoe posobie [Verbal communication. Prag-matic and semantic aspects: tutorial], Sankt-Peterburg, 1990, 87 p. [in Russian].


14 Krestinskiy S. V. “Molchanie v sisteme neverbalnyih sredstv kommunikatsii” [Silence in the system of non-verbal means of communication], Tverskoy lingvisticheskiy meridian [Tver linguistic meridian], Tver, 1998, Vyp. 1, P. 74–79 [in Russian].


15 Ibidem.


16 Kornilova N. B. Slovo i molchanie: aspekty vzaimodeystviya [Word and silence: aspects of interaction] [Elektronnyiy resurs] URL : http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/16_3/ (data-zvernennya: 27.02.2020).


17 Bogdanov V. V. “Molchanie kak nulevoy znak i ego rol v verbalnoy kommunikatsii” [Silence as zero sign and its role in verbal communication], Yazyikovoe obobschenie i ego edinitsy [Linguistic generalization and its units], Kalinin, 1986, P. 12–18 [in Russian].


18 Melikyan S. V. Rechevoy akt molchaniya v strukture obscheniya: dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata filologicheskih nauk [Speech act of silence in the communication structure: dissertation for the degree of philological sciences], Voronezh, 2000, 173 p. [in Russian].


19 Krestinskiy S. V. Kommunikativnaya nagruzka molchaniya v dialoge. Lichnostnyie aspektyi yazyikovogo obscheniya [Communicative load of silence in the dialogue. Personal aspects of language communication ], Kalinin, 1989, P. 95 [in Russian].

20 Yarychevskyi S. Tvory u 2-kh t. Tom 2. [Works in 2 vols. Volume 2], Bukharest, 1978, P. 277 [in Ukrainian].


21 Kultura russkoi rechy: entsyklopedycheskyi slovar-spravochnyk [Culture of the Russian language: an encyclopedic dictionary-directory], Moskva, 2003, P. 151 [in Russian].


22 Ibidem, P. 135.


23 Tvory Sydora Vorobkevycha [The Works of Sydir Vorobkevych], Lviv, 1911, T. 3: Dramatychni tvory [Dramatic texts], P. 216 [in Ukrainian].


24 Stanislavskiy K. S. Rabota aktera nad soboy [The actor’s work on himself], Moskva, 1985, 214 p. [in Russian].


25 Syniuk I. Muzhyky (Silskyi obrazok v 3 diyakh). Pysmennyky Bukovyny pochatku ХХ stolittia [Men (a rural image in three action). Writers of Bukovina early twentieth century.], Kyiv, 1958, P. 154–176 [in Ukrainian].


26 Tvory Sydora Vorobkevycha…op.cit., P. 248.


27 Yarychevskyi S. Tvory u 2-kh t…op. cit., P. 225.28 Ibidem., P. 303.


29 Pysania Osypa Yuriia Fedkovycha [The writings of Osip Yuri Fedkovich], Pershe povne vydanie. T. III. Persha chast A. Dramatychni tvory. Z peredrukiv i avtografiv vydav dr. Oleksander Kolessa [First full edition.T. III. First part A. Dramatic texts. From reprints and autographs issued by Alexander Kolessa], Lviv, 1906, ХVІІ, P. 265 [in Ukrainian].


30 Tvory Sydora Vorobkevycha…op.cit., P. 260.


31 Yarychevskyi S. Tvory u 2-kh t…op.cit., P. 255.


32 Pysania Osypa Yuriya Fedkovycha…op.cit., P. 352.


33 Tvory Sydora Vorobkevycha…op.cit., P. 12.


34 Pysania Osypa Yuriia Fedkovycha…op. cit., P. 356.


35 Yarychevskyi S. Tvory u 2-kh t…op. cit., P. 467.

Copyright (c) 2020 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).