Інтелектуальна спадщина українського періоду життя лікаря-мислителя Миколи Івановича Пирогова

Автор(и)

  • Mykhailo Badiuk Українська військово-медична академія, м. Київ (Україна), Ukraine
  • Iryna Pasko
  • Mykhailo Boychak
  • Mykola Matviychuk Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця (Україна),

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2020.224

Ключові слова:

історія військової медицини, Микола Іванович Пирогов, історія вищої військово-медичної освіти і науки

Анотація

Мета дослідження. У статті наведені матеріали дослідження інтелектуальної спадщини лікаря-мислителя М.І. Пирогова, сформованого протягом останніх двадцяти п'яти років його життя в Україні. Методи дослідження: Системно-історичним методом проводилося вивчення в хронологічній послідовності інтелектуальної спадщини лікаря-мислителя М.І. Пирогова, сформованого протягом останніх двадцяти п'яти років його життя в Україні. Біографічним методом проводилося дослідження життєвих подій на основі повідомлень і свідчень очевидців. Наукова новизна. Вперше акцентовано, що протягом українського періоду життя лікарем і вченим М.І. Пироговим були написані найбільш потужні і фундаментальні праці, що більшість дослідників його інтелектуальної спадщини називають справжнім науковим подвигом. Висновки. Аналіз і оприлюднення основних положень маловідомих і малодосліджених професійних публікацій М.І. Пирогова, написаних ним протягом 1860-1870 років свідчать про надзвичайно активну освітню, організаторську, клінічну та наукову діяльність М.І. Пирогова в Україні. Протягом чверті століття видатним лікарем-мислителем були написані і опубліковані найбільш потужні його наукові твори, які переконливо свідчать про значний внесок і сприяння М.І. Пироговим розвитку медицини і освіти в Україні

Посилання

Boichak M. P. Istoryia Kyevskoho voennoho hospytalia. Kyevskyi hospytal –Uchebnaia y nauchnaia baza medytsynskoho fakulteta Unyver-syteta Sv. Vladymyra y Kyevskoho medytsynskoho unyversyteta [History of the Kiev military hospital. Kiev hospital –educational and scientific base of the medical faculty of St. Volodymyr University and Kiev Medical University], Kyiv, 2005, Р. 121–129 [in Russiаn].

Boliarskyi N. N. “Nykolai Ivanovych Pyrogov v imenii “Vyshnia” Vynnytskoho u. Podolskoi gubernii” [Nikolai Ivanovich Pirogov in the estate “Vyshnya” Vinnitsa district Podolsk province], Novyi khyrurhycheskyi arkhyv [New surgical archive], Dnepropetrovsk, 1928, Vol. XV, b.1, P. 3–11 [in Russiаn].

Burdenko N. N. “K istorycheskoy kharakteristyke akademycheskoi deiatelnosty N. I. Pirogova (1836–1854)”, Khyrurhyia [Surgery], 1937, N 2, Р. 3–16 [in Russiаn].

Dal M. K. Suzhdenyia y zamechanyia Nykolaia Yvanovycha Pyrohova ob эpydemycheskykh zabolevanyiakh [Judgments and remarks of Nikolai Ivanovich Pirogov about epidemic diseases], Kyiv, 1956, Р. 5–8 [in Russiаn].

Heorhyevskyi A. S. Nikolaj Ivanovich Pirogov i “voenno-vrachebnoe”delo [Nikolai Ivanovich Pirogov and the “military medical”business], Leningrad, 1979, Р. 11 [in Russiаn].

Herasymenko V. Y. Usadba N. I. Pirogova “Vyshnia” [The estate of N. I. Pirogov “The Cherry”], Vynnytsa, 1950, Р. 13–14 [in Russiаn].

Heselevych A. M. “N. I. Pirogov na teatre russko-turetskoi voiny 1877–1878 gg.”[N. I. Pirogov at the theater of the Russian–Turkish war of 1877–1878], Voenno-medytsynskyi zhurnal [Military Medical Journal], 1956, N 11, P. 86–90 [in Russiаn].

Lyst M. I. Pyrohova do baronesy E. F. Raden vid 7.12.1860, Pyrohov N. Y. Sochynenyia, 2-e yubyl. yzd. znach. dop., Kiyev, Pirogov, T-vo, 1914–1916, Vol. 1 [Stat’ipedagohycheskie. Publytsystyka, rechy, pysma], Kyiv, 1914, 1012 column of text [in Russiаn].

Lyst M. I. Pyrohova do O. A. Pirogovoy vid 14 travnia 1855 r. Pirogov N. I. Sobranye sochynenyi. V 8-my tomakh. Vol. VI: Sevastopolskyepysma N. I. Pirogova (1854-1855) [Collected Works. In8volumes. VolumeVI:N.Pirogov’sLetters (Sevastopol period(1854-1855)], Moskva, 1961, Р. 366 [in Russiаn].

Lyst M. I. Pyrohova do Ya. F. Karrelia vid 2 lystopada 1868, Pirogov N. I. Sevastopolskye pysma y vospomynanyia [Sevastopol letters and memoirs], Moskva, 1950, Р. 572 [in Russiаn].

Lyst M. I. Pyrohova do I. V. Bertensona vid 11 bereznia 1872 r. Pirogov N.Y. Sevastopolskye pysma y vospomynanyia [Sevastopol letters and memoirs], Moskva, 1950, Р. 493 [in Russiаn].

Pasko I. V. Tvorets ukrainskoi naukovo-medychnoi terminolohii ta statystyky (do 150-richchia vid dnia narodzhennia akademika Ovksentiia Korchak-Chepurkivskoho). “Ukrainoznavstvo –2007. Kalendar-shchorichnyk” [Creator of Ukrainian scientific and medical terminology and statistics (until 150th day of the Academician Ovksentiy Korchak-Chepurkivskyi], Kyiv, 2006, Р. 188–191 [in Ukrainian].

Pavlovskyi E. N. Akademyk K. M. Bеr y medyko-khyrurhycheskaia akademyia [Academician K. M. Baer and Medical-Surgical Academy], Moscow-Leningrad, 1948, Р. 159 [in Russiаn].

Prokhorov A. M., ed. Bolshaia sovetskaia еntsyklopedyia [The Big Soviet Encyclopedia], V 30 t., 3-e izd. 1969–1978, Vol. 16, Moskva, 1974, P. 81 [in Russiаn].

Pirogov N. I. Nachala obshchei voenno-polevoi khyrurhyy: vziatye yz nabliudenyi voenno-hospytalnoi praktyky y vospomynanyi o Krymskoi voine y Kavkazskoi ekspedytsyy [Initial Basics of general military field surgery: taken from observations of military hospital practice and memories of the Crimean War and the Caucasian expedition], Part I, Dresden, 1865, 429, XXXII р. [in Russiаn].

Pirogov N. I. “Otchet o poseshchenyy medytsynskykh uchrezhdenyi na teatre voennykh deistvyi franko-prusskoi voiny1870 g.”, Vestnyk Obshchestva popechenyia o ranenykh y bolnykh voynakh [Bulletin of the Society for the Care of Wounded and Sick Warriors], 1871, N 4, Р. 5 [in Russiаn].

Pirogov N. I. Otchet o poseshchenyy voenno-sanytarnykh uchrezhdenyi v Hermanyy, Lotarynhyy y Elzase v 1870 hodu, predstavlennyi akademykom N. I. Pirogovy`m Obshchestvu popechenyia o bolnykh y ranenykh voynakh [Report on visits to military-sanitary facilities in Germany, Lorraine and Alsace in 1870, presented by Academician N. I. Pirogov Society for the Care of Sick and Wounded Warriors], Sankt-Peterburg, 1871, Р. 5, 151 [in Russiаn].

Pirogov N. I. Sobranye sochynenyi. V 8-my tomakh, Vol. VI: Sevastopolskye pysma N. I. Pirogova (1854-1855) [Collected Works. In 8 volumes. Volume VI: Sevastopol Letters of N. I. Pirogov (1854–1855)], Moskva, 1961, Р. 325 [in Russiаn].

Pirogov N. I. Sobranye sochyneniy. V 8-my tomakh [Collected Works. In 8 volumes], Vol. VII, Moskva, 1961, P. 24 [in Russiаn].

Pirogov N. I. Sobranye sochyneniy. V 8-my tomakh [Collected Works. In 8 volumes], Vol. VII, 1962, Р. 220–221, 418 [in Russiаn].

Pirogov N. I. Sobranye sochynenyi. V 8-my tomakh, Vol. VIII: Trudy N. I. Pirogov po profylaktycheskoi medytsyne. Otzyv o trudakh Medytsynskoi komyssyy Poltavskoho hubernskoho zemstva 1869 h. [Collected Works. In 8 volumes. Volume VIII: Works of N. I. Pirogov on preventive medicine. Review of the practical research of the Medical Commission of the Poltava Provincial Zemstvo in 1869], Moskva, 1962, Р. 9–21 [in Russiаn].

Pirogov N. I. Sobranye sochynenyi. V 8-my tomakh. Vol. VIII: Trudy N. I. Pirogov po profylaktycheskoi medytsyne, Mnenye o borbe s dyfterytom v Poltavskoi hubernii1872 g. [Collected Works. In 8 volumes. Volume VIII: Works of N. I. Pirogov on preventive medicine. Opinion on the fight against diphtheria in the Poltava province. 1872], Moskva, 1962, Р. 22–30, 24, 26 [in Russiаn].

Pirogov N. I. Voenno-vrachebnoe delo y chastnaia pomoshch na teatre voiny v Bolharyy y v tylu deistvuiushchei armyy v 1877–1878 gg. [Military medicine and private assistance in the theater of war in Bulgaria and in the rear of the active army in 1877–1878], Sankt-Peterburg, 1879, 405 p. [in Russiаn].

Prazdnovanye stoletyia so dnia rozhdenyia N. I. Pirogova v Kyevskoi 1-y hymnazyy [Celebrating the centenary of the birth of N. I. Pirogov in the Kiev 1st gymnasium], Kyiv, 1911, Р. 19, 19–20, 20 [in Russiаn].

Semeka S. A. “Voprosy orhanyzatsyy medytsynskoho obespechenyia voisk v trudakh N. I. Pirogova”, In: Pirogov N. I.: Sobranye sochyneniy, V 8 tomakh, Vol. VII, Р. 500 [in Russiаn].

Sobchuk H. S., ed. Pyrohovskyi almanakh: do 60-richchia vidkryttia Nats. muzeiu-sadyby M. I. Pirogova: nauk. zb. Nats. Muzei-sadyba M. I. Pirogova [Pirogovsky Almanac: to the 60th anniversary of the opening of Nat. Museum-estate M. I. Pirogov: scientificcollection. Nat. Museum-estate M. I. Pirogov], Vinnytsia, 2007, Р. 15–18 [in Ukrainian].

Valker F. Y. “Robota Pirogova v akademii” [Pirogov's work at the academy], Vestnyk khyrurhyy y pohranychnykh oblastei [Herald of surgery and surgery-related fields], 1932, Vol. 26, kn. 76–77, Р. 6–73[in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-10