Провідний лікувально-медичний та науковий центр Чернівецької області (1944-1954 рр.)

Автор(и)

  • Taras Boychuk БДМУ,
  • Antoniy Moysey БДМУ,

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2017.98

Ключові слова:

Чернівецький державний медичний інститут, Буковинський державний медичний університет, лікувально-медичний центр, науковий центр, Чернівецька область, історія медицини

Анотація

В представленому увазі читача дослідженні запропоновано аналіз процесу становлення та розвитку Чернівецького медичного інституту в період 1944-1954 рр. Робота базована на цілому корпусі нового архівного матеріалу з глибоким аналізом всіх процесів життєдіяльності навчального закладу. Робота оснащена таблицями з цифровими даними, фотографіями, частина з яких вперше друкується, біографічна інформація про окремих співробітників інституту. База проведеного дослідження дає повне право ствержувати, що Чернівецький медичний інститут в період 1944-1954 рр. став провідним лікувальним та науковим центром медицини в Чернівецькій області.

Посилання

Drobina L. "Merezha povoiennykh likuvalnykh zakladiv dlia invalidiv Velykoi Vitchyznianoi viiny v Cherinvetskii oblasti» [The network of post-war medical institutions for the invalids of the Great Patriotic War in the Chernivtsi region], Pytannia istorii Ukrainy [Issues of History of Ukraine], Chernivetskyi natsionalnyi universytet im. Yu. Fedkovycha, 2011, Vol. 14, Р. 165–169 (in Ukrainian).

Drobina L. "Pratsevlashtuvannia invalidiv yak vyd roboty orhaniv sotsialnoho zabezpechennia u povoienni roky" [Employment of disabled people as a type of activity of social care institutions in post-war years], Pytannia istorii Ukrainy [Issues of History of Ukraine], 2008, Vol. 11, Р. 248–252 (in Ukrainian).

Kas'ko Yu. S. «Puti i ytohy borby za lykvydatsyiu venerycheskykh boleznei v Chernovytskoi oblasti» [Ways and outcomes of the strug-gle for the elimination of venereal diseases in the Chernivtsi region], Materyaly yubyleinoi nauchnoi konferentsyy dermato-venerologov [Materials of the jubilee scientific conference of dermato-venereologists], Kyev, 1967, P. 19–21 (in Russian).

Yukhymets O. D., Kats S. A., Kirshenblat Ya. D. Rozvytok medychnoi nauky ta okhorony zdorovia na pivnichnii Bukovyni za roky radianskoi vlady (Materialy yuvileinoi naukovoi konferentsii) [Development of medical science and health care in northernBukovinaduring the years of Soviet power (Materials of jubilee scientific conference)], Kyiv, 1969 (in Ukrainian).

Bojchuk T. M., Moysey A. A. «Zasnuvannya Cherniveczkogo derzhavnogo medychnogo instytutu (1944–1946 rr.)» [Foundation of Chernivtsi State Medical Institute (1944-1946)], Bukovynskyj medychnyj visnyk [Bukovinian Medical Bulletin], 2015, N. 4 (76), P. 242–272 (in Ukrainian).

Bojchuk T. M., Moysey A. A. «Istoriya ta perspektyvy rozvytku kafedry suspilnyh nauk ta ukrayinoznavstva» [History and Propects of Development of Department of Social Sciences and Ukrainian studies], Aktualni pytannya suspilnyh nauk ta istoriyi medycyny. Spilnyj ukrayinsko-rumunskyj naukovyj zhurnal [Сurrent issues of social sciences and history of medicine. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal], 2014, N. 1, P. 7–18 (in Ukrainian).

Bojchuk T. M., Moysey A. A. «Pershi kroky v organizaciyi diyalnosti Cherniveczkogo derzhavnogo medychnogo instytutu (1946–1951 rr.)» [The first steps in the organization of Chernivtsi State Medical Institute (1946-1951 years)], Bukovynskyj medychnyj visnyk [Bukovinian Medical Bulletin], 2016, N. 2 (78), P. 241–267 (in Ukrainian).

Bojchuk T. M., Moysey A. A. «Organizaciya naukovoyi diyalnosti Cherniveczkogo derzhavnogo medychnogo instytutu u 1944–1954 rr.» [Organization science of Chernivtsi State Medical Institute in 1944-1954 years], Aktualni pytannya suspilnyh nauk ta istoriyi medycyny [Сurrent issues of social sciences and history of medicine. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal], Seriya "Istoriya medycyny", Chernivtsy–Suchava, 2016, N. 2 (10), P. 7–23 (in Ukrainian).

Bojchuk T. M., Moysey A. A. «Uchast`spivrobitnykiv Cherniveczkogo derzhavnogo medychnogo instytutu v likvidaciyi vognyshh zobnoyi endemiyi na terytoriyi Cherniveczkoyi oblasti (1945–1949 rr.)» [Participation of employees of Chernivtsi State Medical Institute in eliminating pockets of endemic goitre in the Chernivtsi region (1945-1949 years)], Aktualni pytannya suspilnyh nauk ta istoriyi medycyny [Сurrent issues of social sciences and history of medicine. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal], Seriya "Istoriya medycyny", Chernivtsy–Suchava, 2016, N. 3 (11), P. 6–24 (in Ukrainian).

Bojchuk T. M., Moysey A. A. «Uchast`spivrobitnykiv Cherniveczkogo derzhavnogo medychnogo instytutu v likvidaciyi vognish skirno-venerichnih hvorob na terytoriyi Cherniveczkoyi oblasti» [Uchast` spivrobitnykiv Cherniveczkogo derzhavnogo medychnogo instytutu v likvidaciyi vognish skirno-venerichnih hvorob na terytoriyi Cherniveczkoyi oblasti], Aktualni pytannya suspilnyh nauk ta istoriyi medycyny [Сurrent issues of social sciences and history of medicine. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal], Series “Historical sciences”, Chernivtsy–Suchava, 2017, N. 2 (14), P. 8–19 (in Ukrainian).

Czernowitzer Allgemeine Zeitung [Chernivtsi Public Paper], 1909, 5 hrudnia, N. 1796, P. 4–5.

Czernowitzer Allgemeine Zeitung [Chernivtsi Public Paper], 1909, 5 hrudnia, N. 1796, P. 4–5.

Nykyrsa M. Chernivtsi. Dokumentalni narysy z istorii vulyts ta ploshch [Documentary essays on the history of streets and squares], Chernivtsi, 2008, Р. 78–79 (in Ukrainian).

Bojchuk T. M., Moysey A. A. «Uchast` spivrobitnykiv Cherniveczkogo derzhavnogo medychnogo instytutu v likvidaciyi vognyshh zobnoyi endemiyi na terytoriyi Cherniveczkoyi oblasti (1945-1949 rr.)» [Participation of employees of Chernivtsi State Medical Institute in eliminating pockets of endemic goitre in the Chernivtsi region (1945-1949 years)], Aktualni pytannya suspilnyh nauk ta istoriyi medycyny [Current issues of social sciences and history of medi-cine], Series "Istoriya medycyny", Chernivtsi–Suchava, 2016, N. 3 (11), P. 6–24 (in Ukrainian).

Yukhymets O. D., Kats S. A., Kirshenblat Ya. D. Rozvytok medychnoi nauky ta okhorony zdorovia na pivnichnii Bukovyni za roky radianskoi vlady (Materialy yuvileinoi naukovoi kon-ferentsii) [Development of medical science and health care in northernBukovinaduring the years of Soviet power (Materials of jubilee scientific conference)], Kyiv, 1969, P. 21–23 (in Ukrainian).

Beziuk N. G., Bukharovych M. N. "Otchet Chernovytskoho dermato-venerolohycheskoho obshchestva za 1946 r.", Vestnyk venerolohyy y dermatologhyy [Bulletin of Venerology and Dermatology], 1947, N. 6 (in Russian).

Bukharovych M. N., Modestov G. G. «Deiaky osoblyvosti protikannia syfilisu pry bipoliarnykh sklerozakh» [Some features of the cou-rse of syphilis in bipolar sclerosis], Vestnyk venerolohyy i dermatolohyy [Bulletin of Venerology and Dermatology],Moscow, 1950, N 6 (in Russian).

Grzhebyn Z. N., Bukharovych M. N. "Nekotorye materyaly k voprosu o zabolevaemosty syfylysom v Chernovytskoi oblasty" [Some materials on the issue of the incidence of syphilis in the Chernivtsi region], Vestnyk venerolohyy y dermatologhyy [Bulletin of Venerology and Dermatology], 1956, N. 2, P. 21–24 (in Russian).

Kas'ko Yu. S. "Roli kafedry shkirnykh hvorob v stanovlenni ta rozvytku dermato-venerolohii na Pivnichnii Bukovyni" [Role of the de-partment of skin diseases in the development and development of dermato-venereology in Northern Bukovina], Rozvytok medychnoi nauky ta okhorony zdorovia na pivn Bukovyni za roky radianskoi vlady (Materialy yuvileinoi naukovoi konferentsii) [Development of medical science and health care in northern Bukovina during the years of Soviet power (Materials of jubilee scientific conference)], Kyiv, 1969, P. 38–40 (in Ukrainian).

Kas'ko Yu. S. "Osnovni ytoghy roboty kafedry shkirnykh i venerychnykh hvorob Chernivetsikogo medicinogo institutu, yii vklad v stanovlenni i rozvytok dermatovenerologhii na Bukovyni" [The main results of the work of the Department of Skin and Sexually Transmi-tted Diseases of the Chernivtsi Medical Institute, its contribution to the formation and development of dermatovenerology in Bukovina], Vestnyk Venerologhyy i Dermatologhyy [Bulletin of Venerology and Dermatology], М., 1979, N. 5, P. 32–37 (in Ukrainian).

Klochkova L. S., Lenova Yu. M. "Pidsumky borotiby z tuberkuliozom na Pivnichnii Bukovyni za roky radianskoi vlady" [The results of the fight against tuberculosis inNorthern Bukovinaduring the years of Soviet power], Rozvytok medychnoi nauky ta okhorony zdorovia na Pivnichnii Bukovyni ... op. cit., P. 19 (in Ukrainian).

Kas'ko Yu. S. "Likuvannia tuberkuloznykh urazheni shkiry vitaminom D2" [Treatment of tuberculous skin lesions with vitamin D2], DACHO, Fond. N. R-938, Оp. 6, Case. N. 22,Ark.78 (in Ukrainian).

Indytskiy А. І. "Diagnostika і klinika poliserozitiv" [Diagnostics and clinic of polycerosites], DACHO, Fond. N. R-938, Оp. 6, Case. N. 22,Ark.64 (in Ukrainian).

Ender S.S. "Poperedni dani obstejennia naselennia s. Striletskiy Kut na urajenisti tuberkuliozom" [Preliminary survey of the population of Streletsky Kut on tuberculosis], DACHO, Fond. N. R-938, Оp. 6, Case. N. 22,Ark.144 (in Ukrainian).

Kas'ko Yu. S. "Kompleksnyi metod likuvannia hvorykh ploskymy formamy tuberkuloznoi vovchanky" [Complex treatment of patients with flat forms of tuberculous lupus], Vestnyk Venerologhyy i Dermatologhyy [Bulletin of Venerology and Dermatology], M., 1953, N. 1, P. 55–56 (in Ukrainian).

Gudzenko P. N. "Do pytannia pro diagnostychni pomylky pry tuberkuloznomu meninghiti u ditei" [To the issue of diagnostic errors in tuberculous meningitis in children], Pedyatryia [Pediatrics], 1955, N. 3 (in Ukrainian).

Kas'ko Yu. S. "Kompleksnyi metod likuvannia hvorykh ploskymy formamy tuberkuloznoi vovchanky" [Complex treatment of patients with flat forms of tuberculous lupus], Vestnyk Venerologhyy i Dermatologhyy [Bulletin of Venerology and Dermatology], M., 1953, N. 1, P. 55–56 (in Ukrainian).

Ofitsiinyi sait Korotkoi O. V., Medychnyi tsentr "Avtoryzovanykh novatorskykh likuvalnykh tekhnolohii" TOV "Loghos" [The official site of Korotka O.V., MedicalCenter"Authorized Innovative Therapeutic Technologies" LLC "Logos"], URL: http://trophica.com.ua (in Ukrainian).

Boychuk T. M., Andriiets O. A., Nitsovych I. R. "Istoria kafedry akusherstva ta ghinekologhii Bukovynskogo derzhavnogo medychnogo universytetu" [History of the Department of Obstetrics and Gynecology of Bukovinian State Medical University], Neonatologhia, khirurg-hia ta perynatalina medytsyna [Neonatology, surgery and perinatal medicine], 2014, Vol. IV, N. 2 (12), P. 24–25 (in Ukrainian).

Kas'ko Yu. S. "Osnovni ytoghy roboty kafedry shkirnykh i venerychnykh khvorob ChDMI, yii vklad v stanovlenni i rozvytok derma-tovenerologhii na Bukovyni" [The main results of the work of the Department of Skin and Sexually Transmitted Diseases of the Chernivtsi Medical Institute, its contribution to the formation and development of dermatovenerology in Bukovina], Vestnyk Venerologhyy i Derma-tologhyy [Bulletin of Venerology and Dermatology], M., 1979, N. 5, P. 32–37 (in Ukrainian).

Lipkovskyi V. P. "Dosiagnennia v borotbi z infektsiinymy khvorobamy v Chernivetskii oblasti za roky radianskoi vlady" [Achievements in the fight against infectious diseases in the Chernivtsi region during the years of Soviet power], Rozvytok medychnoi nauky ta okhorony zdorovia na Pivnichnii Bukovyni ..., op. cit., P. 43–44 (in Ukrainian).

Kolachev A. A., Kosovskyi Yu. Yu. "Klinika ghemorraghichnoi lykhomanky na Bukovyni" [Clinic of hemorrhagic fever in Bukovina], Klynycheskaia medytsyna [Clinical Medicine],Moscow, 1949, N. 8, Vol. 27, P. 42–48 (in Russian).

Kolachev A. A., Kosovskyi Yu. Yu. "Klinika ghemorraghichnoi lykhomanky na Bukovyni" ..., op. cit., P. 45.

Kolachev A. A., Kosovskyi Yu. Yu. "Klinika ghemorraghichnoi lykhomanky na Bukovyni" ..., op. cit., P. 47-48 (in Ukrainian).

Makoha N. S. "Novyi sposob lechenyi bolinykh s perelomamy bedra skeletnym vytiazhenyem s odnovremennoi khodboi" [A new way of treating patients with fractures of the thigh with skeletal traction with simultaneous walking], Khirurhiia [Surgery], 1954, N. 4, P. 57–59 (in Russian).

Aga A. V., Cherkesova L. V. "Rozvytok ortopedo-travmatologhichnoi dopomohy na Bukovyni" [The development of orthopedic and trauma-tological care inBukovina], Rozvytok medychnoi nauky ta okhorony zdorovia na Pivnichnii Bukovyni ..., op. cit., P. 23–24 (in Ukrainian).

Radzykhovskiy B. L. "Opyt rentghenologhycheskoi lokalyzatsyy ynorodnykh tel glaza po sposobu avtora" [The experience of X-ray localiza-tion of foreign bodies of the eye by the author's method], Vestnyk oftalmologhyy [Ophthalmology Bulletin], 1949, N. 3 (in Russian).

Radzikhovskyi B. L. "Klynycheskoe nabliudenye nad zabolevanyem glaza posle vozvratnoho tyfa" [Clinical observation of eye disease after recurrent typhoid], Vestnyk oftalmologhyy [Ophthalmology Bulletin], 1949, N. 3, Vol. 28, P. 17–19 (in Russian).

Radzikhovskiy B. L. "Bleforostat novoi konstruktsii" [New design blepharostat], Vestnyk oftalmologhyy [Ophthalmology Bulletin], 1950, N. 6, P. 39–40 (in Russian).

Radzikhovskiy B. L. "Vakuumniy tonometr" [Vacuum tonometer], Vestnyk oftalmologhyy [Ophthalmology Bulletin], 1951, N. 2, P. 37–39 (in Russian).

Radzikhovskiy B. L. "Nova konstruktsiia pintseta avtora dlia nakladennia roghovychnykh shviv" [A new design of author's tweezers for apply-ing corneal joints], Oftalmologhichnyi zhurnal [Ophthalmologic Journal], 1951, N. 3, P. 152–153 (in Ukrainian).

Radzikhovskiy B. L. "Ochnyi puls" [Eye pulse], Oftalmologhichnyi zhurnal [Ophthalmologic Journal], 1953, N. 2, P. 104–109 (in Ukrainian).

Radzykhovskiy B. L. "K voprosu o slezotechenyy pry anoftalme u lyts nosiashchykh hlaznoi protez" [To the problem of lacrimation during anophthalmia in persons wearing an ocular prosthesis], Vrachebnoe delo [Medical Practice], 1947, N. 9, P. 798–802 (in Russian).

Radzykofhovskiy B. L. "Yndykator dlia proektsyy glaznoho dna y vnutryglaznykh ynorodnykh tel na poverkhnosty sklery" [Indicator for the projec-tion of the fundus and intraocular foreign bodies on the sclera surface], Vestyk oftalmolohyy [Ophthalmology Bulletin], 1948, N. 3, P. 33–34;

Radzykhovskiy B. L. "Dalneishye nabliudenyia nad lechebnym deistvyem subkonyiunktyvalnykh ymplantatsyi ketguta" [Further ob-servations of the therapeutic effect of subconjunctival catgut implantations], Vestyk oftalmolohyy [Ophthalmology Bulletin], 1948, N. 1, P. 35–37 (in Russian).

Radzykhovskiy B. L. "Mestnoe prymenenye penytsyllyna pry polzuchei yazve rogovytsy y druhykh naruzhnykh zabolevanyiakh peredneho otrezka glaza" [Local use of penicillin in hypopyon ulcer and other external diseases of the anterior part of the eye], Oftal-mologhycheskyi zhurnal [Ophthalmologic Journal], 1948, N. 4, P. 165–170 (in Russian).

Radzykhovskiy B. L. "Desiatyletnyi opyt prymenenyia tkanevoi terapyy v vyde ymplantatsyi ketguta" [The ten-year experience of tissue therapy use in the form of catgut implantation], Oftalmologhycheskyi zhurnal [Ophthalmologic Journal], 1950, N. 4, P. 163–168 (in Russian).

Radzykhovskiy B. L. "Novyi sposob nalozhenyia rohovychnykh shvov" [A new way of applying corneal sutures], Vestyk oftalmolohyy [Ophthalmology Bulletin], 1950, N. 4, P. 37–38 (in Russian).

Radzykhovskiy B. L. "Oksyhenoterapyia v vyde podkonyunktyvalnykh ynyektsyi perekysy vodoroda" [Oxygenotherapy in the form of subconjunctival injections of hydrogen peroxide], Vrachebnoe delo [Medical Practice], 1950, N. 5, P. 449–450 (in Russian).

Radzykhovskiy B. L. "Mestnoe prymenenye penytsyllyna pry polzuchykh yazvakh rogovytsy y druhykh zabolevanyiakh perednego otrezka glaza" [Local use of penicillin in hypopyon ulcer and other external diseases of the anterior part of the eye], Oftalmologhycheskyi zhurnal [Ophthalmologic Journal], 1951, N. 4, P. 165–168 (in Russian).

Radzykhovskiy B. L. "Uslovnye zrachkovye reaktsyy ka kmetod yssledovanyia bolshykh polusharyi" [Conditional pu-pillary reactions as a method of investigation of the cerebral hemispheres], Vrachebnoe delo [Medical Practice], 1951, N. 4, P. 293–296 (in Russian).

Radzykhovskiy B. L. "K voprosu o porazhenyy glaz pry tuliaremyy" [On the problem of eye lesions in tularemia], Oftalmologhycheskyi zhurnal [Ophthalmologic Journal], 1952, N. 1, P. 56-58 (in Russian).

Radzykhovskiy B. L. "Novyi uproshchennyi metod gonyoskopyy" [A new sim-plified method of goniscopy], Oftalmologhycheskyi zhurnal [Ophthalmologic Journal], 1954, N. 1, P. 49–50 (in Russian).

Radzikhovskiy B. L. "Bleforostat novoi konstruktsii" ..., op. cit., P. 39–40 (in Russian).

Radzikhovskiy B. L. "Vakuumniy tonometr" ..., op. cit., P. 37–40 (in Russian).

Egorov E. A. “Hlaukoma. Natsyonalnoe rukovodstvo [Glaucoma. A National Guide], M., HEOTAR-Medya, 2013, 824 p. (in Russian).

Radzikhovskiy B. L. "Nova konstruktsiia pintseta avtora dlia nakladennia ..., op. cit., P. 152–153 (in Russian).

Radzikhovskiy B. L., Titenko K. S., Lovlia G. D. "Robota kafedry ochnykh khvorob nad osnovnymy problemamy oftalmologhii ta yii roli v rozvytku oftalmolohichnoi sluzhby v Chernivetschiy oblasti" [The work of the Department of Eye Diseases over the main problems and its role in the development of the ophthalmological service in the Chernivtsi region], Rozvytok medychnoi nauky ta okhorony zdo-rovia na Pivnichnii Bukovyni ..., op. cit., P. 36–37 (in Ukrainian).

Bashtan F. A. "K voprosu ob opredelenyy myshiaka" [On the definition of arsenic], Vrachebnoe delo [Medical Practic], 1949, N. 7, P. 629–632 (in Russian).

Bashtan F. A. "K voprosu ob opredelenyy myshiaka" ..., op. cit., P. 629–632 (in Russian).

Aleksandrovskiy B. P. "Istoryia bolezny Tarasa Shevchenko" [History of Taras Shevchenko's illness], Vrachebnoe delo [Medical Prac-tice], 1947, N. 1, P. 87–92 (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24