Нетрадиційні форми і методи навчання мови у вищій школі

Автор(и)

  • Iryna Kaizer БДМУ,
  • Maria Tsurkan БДМУ,
  • Alyona Erokhova БДМУ,

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2017.126

Ключові слова:

українська мова як іноземна, інтерактивне навчання, кейсстаді, метод проектів, дидактичні ігри

Анотація

Мета роботи. У статті, керуючись методом дослідження і узагальнення педагогічного досвіду, а також методом теоретичного аналізу, вивчено сучасні педагогічні технології при навчанні мови - кейсстаді, метод проектів, ігри. Комплексний опис застосування цих методів крізь призму української мови як іноземної і становить наукову новизну роботи. Висновки. Використання інтерактивних модульних технологій забезпечує індивідуалізацію і диференціацію навчального процесу.

Посилання

1. Zhanpeisova M. M. Modul’naya tekhnologiya obucheniya kak sredstvo razvitiya uchenika [Modular technology of teaching as a means of developing a student], Almaty, 2002, P. 18 (in Russian).

2. Kytayhorods’ka H. A. Metodyka intensyvnoho navtshannya inozemnykh mov [Methodology of intensive training of foreign languages], К., Osvita, 1998, 279 p. (in Ukrainian).

3. Lerner I. Ya. «Razvivayushtshee obutshenie s didaktitsheskikh pozitsyy» [Developing teaching with didactic positions], Pedagogika [Pedagogy], 1996, N. 2, P. 7–11 (in Russian).

4. Chernova V. A. «Innovatsiyni tekhnolohiyi u vykladanni ukrayins’koyi movy yak inozemnoyi» [Innovative technologies in teaching Ukrainian as a foreign language], Uchenyye zapiski Tavricheskoho natsyonal’noho universiteta im. V. I. Vernadskoho. Seriya «Philologia. Sotsyal’nye komunikatsyi» [Scientists note the Taurian National University V.I. Vernadsky. Series "Philology. Social Communication"], Vol. 25 (64), 2011, N 1, Ch. 2, P. 318–322 (in Ukrainian).

5. Vylka L. «Rozvytok movnoyi kompetentsiyi studentiv-inozemtsiv na zanyattyakh z ukrayins’koyi movy» [Development of language competence of foreign students in the Ukrainian classes], Ukrayinoznavstvo v systemi vyshchoyi medytscnoyi osvity [Ukrainian Studies in the System of Higher Medical Education], Chernivtsi, 2015, P. 165–176 (in Ukrainian).

6. Tsurkan M. «Sphery pobutuvannya ukrayins’koyi movy yak inozemnoyi» [The sphere of existence of Ukrainian language as a foreign language], Aktual’ni pytannya suspil’nykh nauk ta istoriyi medytsyny [Current issues of social studies and history of medicine], 2017, Vol. 3 (15), P. 37–42 (in Ukrainian).

7. Anistratenko A. «Problemy vykladannya ukrayins’koyi movy yak inozemnoyi: prykladnyy aspect» [Issues of teaching Ukrainian as a foreign language: the practical aspect], Aktual’ni pytannya suspil’nykh nauk ta istoriyi medytsyny [Current issues of social studies and history of medicine], 2017, Vol. 2 (14), P. 170 (in Ukrainian).

8. Informatsiyne zabezpechennya navchal’no-vykhovnoho protsesu: innovatsiyni zasoby i tekhnolohiyi [Information support of the educational process: innovative means and technologies], K., Atika, 2005, P. 147 (in Ukrainian).

9. Nikolayeva S. YU. Zahal’no-yevropeys’ki rekomendatsiyi z movnoyi osvity: vyvchennya, vykladannya, otsinyuvannya [European-wide recommendations on language education: study, teaching, assessment], K., Lenvit, 2003, P. 73 (in Ukrainian).

10. Vyshnevs’kyy O. I. Dovidnyk vchytelya inozemnoyi movy [Reference book of a teacher of a foreign language], K., Rad. shkola, 1982, P. 87 (in Ukrainian).

11. Keys-stady [Case study]: [E-source], URL: http://www.mental-skills.ru/dict/keys-stadi-case-study/ (in Ukrainian).

12. Vyshnevsʹkyy O. I. op. cit., P. 96.

13. Chernichenko H. A., Shafran L. Yu., Kunytsya L. I. «Zastosuvannya mul’tymediynykh tekhnolohiy u protsesi navchannya inozemnym movam» [Application of multimedia technologies in the process of teaching foreign languages], Naukovyy visnyk NUBiP Ukrayiny, Seriya: Pedahohika, psykholohiya, filosofiya [Scientific Bulletin of NUBiP of Ukraine, Series: Pedagogy, Psychology, Philosophy], Vol.155 (1), 2010, [E-source], URL: http://elibrary.nubip.edu.ua/7101/ (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24