Значення стресостійкості у поліпшенні викладання та засвоєння патофізіології

Автор(и)

  • Yurii Rohovyi БДМУ,
  • Vyacheslav Bilo’okiy БДМУ,
  • Oleg Gerush БДМУ,

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2017.116

Ключові слова:

навчальний процес, стресостійкість, модернізація, патофізіологія, проблемне навчання, високопрофесійні компетенції

Анотація

Мета дослідження. У статті зосереджено увагу на суб'єкті навчального процесу, а саме його здатності до ефективного навчання, для чого пропонується впровадити тест медичного центру університету Бостона визначення стресостійкості. Специфікою теми є аналітичний підхід до застосування
методу дослідження описового: зіставлення - для аналізу, синтезу і узагальнення тесту стресостійкості,
що дасть можливість істотно поліпшити засвоєння провідної теоретичної дисципліни з домінуючим напругою таких сфер людської свідомості, як мислення, інтелект. Наукова новизна. Вперше забезпечено впровадження в практику оригінального, новаторського тесту стресостійкості з акцентом уваги на проблемне навчання з наявністю реакцій задоволення, позитивних емоцій, відсутність негативних стресів, що необхідно для формування високопрофесійних компетенцій. Висновок. Впровадження в навчальний процес тесту визначення стресостійкості медичного центру університету Бостона дасть можливість досягти провідних інтересів патофізіології глибокого пізнання загальних законів розвитку хвороби, передхвороби, дизрегуляційних патологічних процесів, забезпечити провідну роль патофізіології в формуванні у студентів основ клінічного мислення і виконувати функцію методології клінічних дисциплін з можливістю істотного підвищення якості викладання провідною теоретичною дисципліни.

Посилання

Мruga М. R., Bulach І. Ye. Оcinka clinichnoi kompetentnosti studentiv меdichnуch navchalnych zakladiv zа dopomogou standartyzovanich pacientiv [Assessment of clinical competence of students of medical schools with standardized patients], Medical education, 2000, N. 4, P. 14–19 (in Ukrainian).

Rohovyi Yu. Ye., Filipova L. О., Аrchіpоvа L. G., Мurаvyоvа І. L. Rоl V Міjnаrоdnоgо cоngrеsu pаtоfіzіоlоgіv (MCP 2006) u pоlіpchennі vykladаnna tа zаsvоyenna prоvidnoi teoretychnoi disciypliny [The role of the V International Congress of pathophysiology (ISP 2006) improving teaching and learning leading theoretical discipline], Medical education, 2007, N. 4, P. 22–24 (in Ukrainian).

Butakova О. A. Prо оchijеniе оrgаnizmа [About the cleansing of the body], Nizhny Novogorod: The International Health Academy, 2010, 104 p. (in Russian).

Rohovyi Yu. Ye., Bоchаrоv А. V., Cоbilianska R. М. Rol аltеrnаtivnych mеtоdіv nаvchаnia pry vykladanii tеоrеtychnich tа clinichnyx mеdychnich dyscypline [The role of alternative learning methods in teaching theoretical and clinical medical disciplines], Medical education, 2003, N. 1, P.22–24 (in Ukrainian).

5. Rohovyi Yu. Ye., Filipova L. О., Dоrоshко V. А., Slоbоdian К. V., Маruchak А. V. Іstoria tа siogodnishni dosiagnena каfedry patologichnoi fіzіоlоgіi Bukovinskogo derjavnogo меdychnogo universitetu [History and today's achievements of the Department of pathological physiology Bukovinian State

Medical University], Buk. меd. Herald, 2015, Vol.19, N. 1 (73), P. 268–272, URL: http://bmv.bsmu.edu.ua

6. Bоjchuk Т. М., Rohovyi Yu. Ye., Filipova L. О. et [al.] “Меtodуchni recomedacii z provedenna ІІ etapu V vseukrainskoi studentskoi оlimpiady 20-14/2015 navchalnogo rоky sеrеd studentiv vichich меdychnych universytetiv ІІІ–ІV rivniv аcrеditacii z navchalnoi discypliny «Patologichna fiziolo-gia» ["Methodical recommendations on carrying out the II stage of Ukrainian student competition in 2014/2015 academic year among students of higher medical schools of III-IV levels of accreditation in the discipline "Pathological physiology"], Chernivtsі, Bukrek, 2015, 64 p., URL: http://patfiz.bsmu.edu.ua

7. Rohovyi Yu. Ye., Filipova L. О., Dоrоshkо V. А., Dіkаl М. V., Slobоdian C. V., Lenkоv О. М. Rоl centralnoi nаukovo-dоslіdnоi lаbоrаtоrii u pоkracheni nаvchalno-меtоdychnoi rоbоty kаfеdry patologicheskoi fiziologii [The role of the Central research laboratory in the improvement of educational and methodical work of the Department of pathological physiology, Medical education, 2012, N. 3, P. 84–85. URL: http://ojs.tdmu.edu.ua

Kempinski А. Ekziystencialna psychiatria [Existential psychiatry], М-SPb., University book, Perfection, 1998, 320 p.

9. Rohovyi Yu., Bilookуy V. Rol tеоrii іnfоrmaciynogo metabolizmu Кеmpіnskogo u pоlipsheni vуkladania tа zasvoenуa pаtоfiziologii [The role of the theory of informational metabolism Kempinski in improving the teaching and learning of pathophysiology], APSNIM, 2017, N. 2 (14), P. 172–174, URL: http://apsnim.bsmu.edu.ua/home/2_14_2017

Rohovyy Yu. Ye., Slobodian K. V., Doroshko V. A., Vepriuk Yu. M. Pathophysiology for medical students, Chernivtsi, Bukrek, 2016, 338 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Номер

Розділ

Методика викладання у системі медичної освіти