DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2016.198

Кащeнізм як субкультуpа в укpаiнському інтepнeт-пpостоpі: мовні особливості

Oksana Sukhovii, Liudmyla Hnatiuk

Анотація


Досліджено соціальні та лінгвістичні особливості кащенізма як мовної субкультури і одного з видів троллінгу, визначені причини поширення його в українському інформаційному інтернет-просторі. На основі аналізу контенту соціальних мереж, форумів і блогів доведено, що в даний час кащенізм в україномовному цифровому просторі є окремим культурне явище, характеризується відповідною лексичної системою і методами активного словотворення. Паралельно з кащенізмом в українській інтернет-середовищі поширилися інші, менш значущі, сленгові явища: "мова" ТВНщіков і жаргон "падонкав". Вони теж зробили певний вплив на стилістичні та граматичні норми спілкування в мережі Інтернет.

Ключові слова


кащенізм; жаргон "падонкав"; соціальна мережа; інтернет форум; обсценна лексика; тролінг; мовна субкультура

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Chemerkin S. H. “Efekt usnoi komunikatsii v movi Internetu” [Effect of oral communication in the language of the Internet], Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetuOstrozka akademiia, SeriiaFilolohichna, 2008, N. 9, P. 340–349 (in Ukrainian).

2. Taranyna Iu. “Bazovyi antytrollynh” [Basic antirolling], MIC: Medya, Ynformatsyia. Kommunykatsyia, 2015, N. 14, Available at: http://mic.org.ru/14-nomer-2015/503-bazovyj-antitrolling (in Ukrainian).

3. Zinchenko O. V. “Psykholohichna kharakterystyka internet-trolinhu i fleimu u pidlitkovomu vitsi” [Psychological characteristics of Internet trolling and flame in adolescence],Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. T. H. Shevchenka, Seriia: Psykholohichni nauky, 2012, Vol. 1 (103), P. 124–127 (in Ukrainian).

4. Havrashenko O.V. “Funktsionuvannia zharhonu v suchasnomu publitsystychnomu dyskursi” [Functioning of the jargon in modern journalistic discourse], Upravlinnia rozvytkom, 2013, Vol. 15 (155), P. 48–50 (in Ukrainian).

6. Biletska O. O. “Movni subkultury suchasnoi molodi Ukrainy” [Language subcultures of modern Ukrainian youth], Kultura narodov Prychernomoria, 2012, N. 225, P. 157–162 (in Ukrainian).

7. Makovetska-Hudz Iu. “Ukrainska mova u sotsialnykh merezhakh” [Ukrainian language in social networks], Movni i kontseptualni kartyny svitu, 2014, N. 47, Ch.1, P. 658–663 (in Ukrainian).

8. Makovetska-Hudz Iu. “Ukrainska mova u sotsialnykh merezhakh” [Ukrainian language in social networks], Movni i kontseptualni kartyny svitu, 2014, N. 47, Ch.1, P. 660 (in Ukrainian).

9. Stavytska L. Korotkyi slovnyk zharhonnoi leksyky ukrainskoi movy [A short glossary of the slang vocabulary of the Ukrainian language], Kyiv, Krytyka, 2003, 336 p. (in Ukrainian).

10. Stavytska L. Korotkyi slovnyk zharhonnoi leksyky ukrainskoi movy [A short glossary of the slang vocabulary of the Ukrainian language], Kyiv, Krytyka, 2003, P. 15 (in Ukrainian).

12. Sukhanova T. N. Yhry v Runete: “Balahan trollei” (k voprosu o vzaymosviazy novykh y tradytsyonnykh form yhrovoho povedenyia) [Ocher in Runet: "Balahan trolley" (to the question of the interconnection of new and traditional forms of rippling behavior)], Funktsyonalno- strukturalnyi metod P.H. Bohatyreva v sovremennykh yssledovanyiakh folklora, Moscow, Hos. ynstytut yskusstvoznanyia, 2015, P. 263 (in Russian).

13. Stroytelev N. M. “Proyskhozhdenye y evoliutsyia trollynha: ot provokatsyonnoho rechevoho povedenyia do subkulturnoho fenomena” [The origin and evolution of trollin: from provocative behavior to the subcultural phenomenon], Uchenye zapysky TOHU, 2016, Vol. 7 (3), P. 107 (in Russian).

14. Kolokol'tseva T. N., Lutovynova O. V. Ynternet-kommunykatsyya kak novaya rechevaya formatsyya[Internet communication as a new speech formation], Moscow, FLYNTA, Nauka, 2012, P. 224 (in Russian).

15. Chemerkin S. H. “Prychyny nyz'koho rivnya doslidzhu-vanosti ukrayins'koyi movy v Interneti” [The reason for the low level of research of the Ukrainian language on the Internet], Ukrayinoznavstvo, 2011, N. 1, P. 136-138 (in Ukrainian).

18. Seddon M. Documents Show How Russia"s Troll Army Hit America, Buzz Feed News, Jun. 2, 2014, Available at: https:// www.buzzfeed.com/maxseddon/

19. Yasins'ka O. V. “Komp"yuternyy element v aspekti linhvistychnykh doslidzhen'” [Computer element in the aspect of linguistic research], Naukovyy visnyk Volyns'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrayinky, Luts'k, 2009, N. 5, P. 235 (in Ukrainian).

20. Makovets'ka-Hudz' Yu. “Ukrayins'ka mova u sotsial'nykh merezhakh” [Ukrainian language in social networks], Movni i kontseptual'ni kartyny svitu, 2014, N. 47, Ch. 1, P. 659 (in Ukrainian).

21. Stavyts'ka L. Korotkyy slovnyk zharhonnoyi leksyky ukrayins'koyi movy [Brief dictionary of the slang vocabulary of the Ukrainian language], Kyiv, Krytyka, 2003, P. 15 (in Ukrainian).

23. Stroytelev N. M., Saburova N. A. “Proyskhozhdenye y evolyutsyya trollynha: ot provokatsyonnoho rechevoho povedenyya do subkul'turnoho fenomena” [The origin and evolution of trolinn: from provocative behavior to the subcultural phenomenon], Uchenye zapysky TOHU, 2016, Vol. 7 (3), P. 106– 106 (in Russian).

24. Volchek Dmitry, Sindelar Daisy, One Professional Russian Troll Tells All, Radio Free Europe, 20 March 2015, Available at: http:// www.rferl.org/content/how-to-guide-russian-trolling- trolls/26919999.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Chemerkin S.H. Efekt usnoi komunikatsii v movi Inter- netu / S.H. Chemerkin // Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”: Seriia “Filolohichna”. – 2008. – № 9. – S. 340–349.

2. Taranyna  Iu.  Bazovыi antytrollynh  [Elektronnyi resurs] /Yulyia Taranyna // MIC: Medya, Ynformatsyia. Kom- munykatsyia. – 2015. – № 14. – Rezhym dostupu: http:// mic.org.ru/14-nomer-2015/503-bazovyj-antitrolling.

3. Zinchenko O.V. Psykholohichna kharakterystyka  internet-trolinhu i fleimu u pidlitkovomu vitsi / O.V. Zinchenko // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. T. H. Shevchenka. – 2012. – Vyp. 103. – T. 1. Seriia: Psykholohichni nauky. – S. 124–127.

4. Havrashenko O.V. Funktsionuvannia zharhonu v suchas- nomu publitsystychnomu dyskursi / O.V. Havrashenko // Upravlinnia rozvytkom. – 2013. – № 15 (155). – S. 48–50.

5. Soboleva   Y.   Zharhonyzatsyia   sovremennoho  medyapolytycheskoho dyskursa / Yryna Soboleva // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Linhvistyka. – 2009. – Vyp. IKh. – S. 353–356.

6. Biletska O.O. Movni subkultury suchasnoi molodi Ukrainy / O.O. Biletska // Kultura narodov Prychernomoria. – 2012. – № 225. – S. 157–162.

7. Makovetska-Hudz Iu. Ukrainska mova u sotsialnykh merezhakh / Iu. Makovetska-Hudz // Movni i kontseptualni kartyny svitu  : zbirnyk naukovykh prats. – 2014. – Vyp. 47. –Ch.1. – S. 658–663.

8. Ibid. – С. 660.

9. Stavytska L. Korotkyi slovnyk zharhonnoi leksyky ukrain- skoi movy / L. Stavytska. – K. : Krytyka, 2003. – 336 s.

10. Ibid. – С. 15.

11. Kallystratydys E.V. Yhrovye transformatsyy uzualnoho slova v ynetrnet tekste / E.V. Kallystratydys // Yzvestyia YuFU. Fylolohycheskye nauky [Rostovn/D]. – 2012. –  № 4. – S. 125.

12. Sukhanova T.N. Yhry  v Runete: “Balahan  trollei”  (k voprosu o vzaymosviazy novykh y tradytsyonnykh form yhro- voho povedenyia) / T.N. Sukhanova // Funktsyonalno- strukturalnyi metod P.H. Bohatyreva v sovremennykh yssle- dovanyiakh folklora : sbornyk statei y materyalov. – M. : Hos. ynstytut yskusstvoznanyia, 2015. – S. 263

13. Stroytelev N.M. Proyskhozhdenye y evoliutsyia trol- lynha: ot provokatsyonnoho rechevoho povedenyia  do  subkulturnoho fenomena / N.M. Stroytelev, N.A. Saburova // Uchenye zapysky TOHU. – 2016. – №. 3. – T. 7. – S. 107.

14. Ynternet-kommunykatsyya  kak  novaya  rechevaya  formatsyya  : koll.  monohr.  / nauch.  red.  T.N. Kolokol'tseva, O.V. Lutovynova. – M. : FLYNTA ; Nauka, 2012. – S. 224.

15. Chemerkin S.H. Prychyny nyz'koho rivnya doslidzhu- vanosti ukrayins'koyi movy v Interneti / S.H. Chemerkin // Ukrayinoznavstvo. – 2011. – # 1. – S. 136-138.

16. Ibid. – C. 136-138.

17. Kashchenyzm [Elektronnyy resurs] // Lurkomor'e: elek- tronnaya entsyklopedyya. – Rezhym dostupu: http:// lurkmore.to/Kashchenyzm.

18. Seddon M. Documents Show How Russia"s Troll Army Hit America [Elektronnyy resurs] / Max Seddon // BuzzFeed News. – Jun. 2, 2014  –  Rezhym dostupu: https:// www.buzzfeed.com/maxseddon/

19. Yasins'ka O.V. Komp"yuternyy element v aspekti linhvistychnykh doslidzhen' / O.V. Yasins'ka // Naukovyy visnyk Volyns'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. – Luts'k, 2009. – # 5. – S. 235.

20. Makovets'ka-Hudz' Yu. Ukrayins'ka mova u sotsial'nykh merezhakh / Yu. Makovets'ka-Hudz' // Movni i kontseptu- al'ni kartyny svitu : zbirnyk naukovykh prats'. – 2014. – Vyp. 47. –Ch.1. – S. 659.

21. Stavyts'ka   L.   Korotkyy  slovnyk  zharhonnoyi leksyky ukrayins'koyi movy /  L. Stavyts'ka.  – K.  : Krytyka, 2003. – S. 15.

22. Ynternet-kommunykatsyya kak novaya rechevaya formatsyya  : koll.  monohr.  / nauch.  red.  T.N. Kolokol'tseva, O.V. Lutovynova. – M. : FLYNTA ; Nauka, 2012. – S. 222.

23. Stroytelev N.M. Proyskhozhdenye y evolyutsyya trollynha: ot provokatsyonnoho rechevoho povedenyya do sub- kul'turnoho fenomena / N.M. Stroytelev, N.A. Saburova // Uchenye zapysky TOHU. – 2016. – #. 3. – T. 7. – S. 106– 106.

24. One Professional Russian Troll Tells All [Elektronnyy resurs]  / By  Dmitry Volchek and Daisy  Sindelar  //  Radio Free Europe. – 20 March 2015. – Rezhym dostupu: http:// www.rferl.org/content/how-to-guide-russian-trolling- trolls/26919999.html

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).