DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2016.196

Вторинні предикати з адвербіальним значенням у вченні С. Смаль-Cтоцького та iх сучасні рецепціi

Оlena Kulbabska

Анотація


У статті описані конструкції з пропозітівним потенціалом, які в простому Неелементарні пропозиції реалізовані численними семантичними і морфологічними варіантами, репрезентують побічну ситуацію, збільшують інформаційний обсяг висловлювання. Особливу увагу сконцентровано на прийменниково-іменних конструкціях, здатних виражати різні відтінки семантики, в тому числі адвербіальний. Визначено роль в теорії скорочених пропозицій С. Смаль-Стоцького і Ф. Гартнера в сучасних наукових парадигмах.

Ключові слова


граматика; вторинна предикація; неелементарні прості речення; вторинна пропозиція; вторинні семантико-синтаксичні відношення; адвербальні предикатні синтаксеми; прийменниково-іменні комплекси; функції

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Simovich V. Tkach L. O., Vasyuk O. M. Stepan Smal-Stotskiy yak pedagog i pedagogichniy diyach [Stepan Smal-Stotsky as a teacher and pedagogical figure], Vol. 1, Chernivtsi, Knigi –HHI, 2005, P. 729 (in Ukrainian).

2. Simovich V. Tkach L. O., Vasyuk O. M. Stepan Smal-Stotskiy yak pedagog i pedagogichniy diyach [Stepan Smal-Stotsky as a teacher and pedagogical figure], Vol. 1, Chernivtsi, Knigi –HHI, 2005, P. 733 (in Ukrainian).

4. Ogienko I. Istoriya ukrayinskoyi gramatichnoyi terminologiyi [History of Ukrainian grammar terminology], Vol. 1, Zapiski Ukrayinskogo Naukovogo Tovaristva v Kievi, Kyiv, 1908, P. 111 –113 (in Ukrainian).

5. Simovich V. Tkach L. O., Ivasyuk O. M. Dekilka sliv pro nauku gramatiki ukrayinskoyi movi v nashih serednih shkolah ta pro pidruchnik prof. Stotskogo y Gartnera „Ruska gramatika” [A few words about the science of grammar of the Ukrainian language in our secondary schools and the textbook prof. Stotsky and Gartner "Russian grammar"], Vol. 1, Chernivtsi, Knigi–HHI, 2005, P. 35 (in Ukrainian).

6. Guyvanyuk N. “„Skladnya” S. Smal-Stotskogo kriz prizmu suchasnih naukovih paradigm” ["Complex" by S. Smal-Stotsky through the prism of modern scientific paradigms], Ukrayinska mova, 2010, N. 1, P. 15 (in Ukrainian).

7. Kulbabska O. Teoriya skorochenih rechen u traktuvanni S. Smal-Stotskogo i F. Gartnera: poglyad kriz prizmu suchasnosti [Theory of abbreviated sentences in the treatment of S. Smal-Stotsky and F. Gartner: a view of the crisis of the prism of modern times], Ukrayinska mova sered inshih slov’yanskih: etnologichni ta gramatichni parametri,International Conference,November 5-6, 2009, Kriviy Rig, Vidavnichiy dim, 2009, P. 437–443 (in Ukrainian).

8. Kulbabska O., Hojsak W., Falowskiego A. Rozvitok poglyadiv Stepana Smal-Stotskogo na vtorinnu predikatsiyu v pratsyah 20–30-h rokiv XX stolittya [The development of Stepan Smal-Stotsky's views on secondary prediction in the writings of the 20-30's of the twentieth century], Miejsce Stefana Smal- Stockiego w slawistyce europejskiej, Krakow, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, P. 87–96 (in Ukrainian).

9. Kulbabska O., Oleksenko V. “Ponyattya vtorinnoyi predikatsiyi v tlumachenni S. Smal-Stotskogo: istoriya i suchasnist” [The concept of secondary prejudice in the interpretation of S. Smal-Stotsky: history and modernist], Naukoviy visnik Hersonskogo derzhavnogo universitetu, Seriya: Lingvistika, 2015, N. 22, P. 27–33 (in Ukrainian).

10. Katsnelson S. D. Predislovie [Foreword], Istoriya lingvisticheskih ucheniy. Drevniy mir, Moscow, Nauka, 1980, P. 6 (in Russian).

11. Smal-Stotskiy St., Gartner F. Ruska gramatika [Russian grammar], L’viv, Drukarnya Nauk, Tov. imeni Shevchenka, 1907, P. 197 (in Ukrainian).

12. Smal-Stotskiy St., Gartner F. Ruska gramatika [Russian grammar], L’viv, Drukarnya Nauk, Tov. imeni Shevchenka, 1907, P. 198 (in Ukrainian).

15. Smal-Stotskiy St., Gartner F. Ruska gramatika [Russian grammar], L’viv, Drukarnya Nauk, Tov. imeni Shevchenka, 1907, P. 205 (in Ukrainian).

16. Shevelov Yu., Guzar O. Vnesok Galichini u formuvannya ukrayinskoyi literaturnoyi movi [Contribution of Galicia to the formation of the Ukrainian literary language], L’viv, NTSh, 1996, P. 205 (in Ukrainian).

18. Smal-Stotskiy St., Gartner F. Ruska gramatika [Russian grammar], L’viv, Drukarnya Nauk, Tov. imeni Shevchenka, 1907, P. 114 (in Ukrainian).

19.Smal-Stotskiy St., Gartner F. Ruska gramatika [Russian grammar], L’viv, Drukarnya Nauk, Tov. imeni Shevchenka, 1907, P. 118 (in Ukrainian).

20. Vihovanets I. R., Gorodenska K. G. Teoretichna morfologiya ukrayinskoyi movi: akademichna gramatika ukrayinskoyi movi [Theoretical morphology of the Ukrainian language: Academic grammar of the Ukrainian language], Kyiv, Pulsari, 2004, P. 333 (in Ukrainian).

21. Vihovanets I. R., Gorodenska K. G. Teoretichna morfologiya ukrayinskoyi movi: akademichna gramatika ukrayinskoyi movi [Theoretical morphology of the Ukrainian language: Academic grammar of the Ukrainian language], Kyiv, Pulsari, 2004, P. 114 (in Ukrainian).

22. Smal-Stotskiy St., Gartner F. Ruska gramatika [Russian grammar], L’viv, Drukarnya Nauk, Tov. imeni Shevchenka, 1907, P. 127 (in Ukrainian).

23. Simovich V. Tkach L. O., Ivasyuk O. M. Dekilka sliv pro nauku gramatiki ukrayinskoyi movi v nashih serednih shkolah ta pro pidruchnik prof. Stotskogo y Gartnera „Ruska gramatika” [A few words about the science of grammar of the Ukrainian language in our secondary schools and the textbook prof. Stotsky and Gartner "Russian grammar"], Vol. 1, Chernivtsi, Knigi–HHI, 2005, P. 40 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Simovich V. Stepan Smal-Stotskiy yak pedagog i pedagogichniy diyach // Vasil Simovich. Pratsi : [u 2 t.] / uporyad. : L. O. Tkach, O. M.  vasyuk.  –  Chernivtsi : Knigi –HHI, 2005. – T. 1. – S. 729.

2. Tam samo. – S. 733.

3. Postat Stepana Smal-Stotskogo v natsionalno-kulturnomu zhitti Bukovini kintsya XІX–pochatku XX st. i suchasna retseptsiya yogo dobi : Mizhnar. nauk. konf., prisv. 150- richchyu vid dnya narodzh. vidatnogo ukrayinskogo filologa, kulturnogo i gromadskogo diya (19–21 lyutogo 2009 r.) : tezi dopov. – Chernivtsi : Misto, 2009. – 131 s.

4. Ogienko I. Istoriya ukrayinskoyi gramatichnoyi terminologiyi / Ivan Ogienko // Zapiski Ukrayinskogo Naukovogo Tovaristva  v Kievi. – K., 1908. – Kn. 1. – S. 111 –113.

5. Simovich V. Dekilka sliv pro nauku gramatiki ukrayinskoyi movi v nashih serednih shkolah ta pro pidruchnik prof. Stotskogo y Gartnera „Ruska gramatika” / Vasil Simovich // Vasil  Simovich.  Pratsi  :  [u  2 t.]  /  uporyad. :  L. O. Tkach, O. M. Ivasyuk.  –  Chernivtsi :  Knigi–HHI,  2005.  –  T. 1.  –S. 35.

6. Guyvanyuk N. „Skladnya” S. Smal-Stotskogo kriz prizmu suchasnih naukovih paradigm / Nina Guyvanyuk // Ukrayinska mova. – 2010. – № 1. – S. 15.

7. Kulbabska O.   Teoriya  skorochenih  rechen  u traktuvanni S. Smal-Stotskogo i F. Gartnera: poglyad kriz prizmu suchasnosti / Olena Kulbabska // Ukrayinska mova sered inshih slov’yanskih: etnologichni ta gramatichni parametri : materiali Mizhnarodnoyi nauk. konf. (Kriviy Rig, 5–6 listopada 2009 r.) / Ministerstvo osviti i nauki Ukrayini; Krivorizkiy derzhavniy pedagogichniy universitet. – Kriviy Rig : Vidavnichiy dim, 2009. – S. 437–443.

8. Kulbabska O.  Rozvitok  poglyadiv Stepana Smal-Stotskogo na vtorinnu predikatsiyu v pratsyah 20–30-h rokiv XX stolittya / Olena Kulbabska // Miejsce Stefana Smal- Stockiego  w  slawistyce  europejskiej / pod  red.  W. Hojsak, A. Falowskiego. –Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. – S. 87–96. – (Studia Ruthenica Cracoviensia : 6).

9. Kulbabska O. Ponyattya vtorinnoyi predikatsiyi v tlumachenni S. Smal-Stotskogo: istoriya i suchasnist / Olena Kulbabska // Naukoviy visnik Hersonskogo derzhavnogo universitetu : zb. nauk. prats / gol. red. : V. Oleksenko. – Herson :  HDU, 2015. – Vip. 22. – S. 27–33. – (Seriya: Lingvistika).

10. Katsnelson S. D. Predislovie / S. D. Katsnelson // Istoriya lingvisticheskih ucheniy. Drevniy mir. – M. : Nauka, 1980. – S. 6.

11. Smal-Stotskiy St., Gartner F. Ruska gramatika / St. Smal- Stotskiy, F. Gartner. – 2-ge vidane. – Lviv : Drukarnya Nauk. Tov. imeni Shevchenka, 1907. – S. 197.

12. Tam samo. – S. 198.

13. Tam samo. – S. 198.

14. Tam samo. – S. 198.

15. Tam samo. – S. 205.

16. Shevelov Yu. Vnesok Galichini u formuvannya ukrayinskoyi literaturnoyi movi / Yuriy Shevelov / O. Guzar (upor.). – Lviv : NTSh, 1996. – S. 205.

17. Smal-Stotskiy St.,  Gartner F.  Ruska  gramatika /  St. Smal-Stotskiy, F. Gartner. – 2-ge vidane. – Lviv : Drukarnya Nauk. Tov. imeni Shevchenka, 1907. – S. 197.

18. Tam samo. – S. 114.

19. Tam samo. – S. 118.

20. VihovanetsI.R., Gorodenska K. G. Teoretichna morfologiya ukrayinskoyi movi : [akademichna gramatika ukrayinskoyi movi] / I. R. Vihovanets, K. G. Gorodenska. – K : Pulsari, 2004. – S. 333.

21. Tam samo. – S. 114.

22. Smal-Stotskiy St., Gartner F. Ruska gramatika / St. Smal- Stotskiy, F. Gartner. – 2-ge vidane. – Lviv : Drukarnya Nauk. Tov. imeni Shevchenka, 1907. – S. 127.

23. Simovich V. Dekilka sliv pro nauku gramatiki ukrayinskoyi movi v nashih serednih shkolah ta pro pidruchnik prof. Stotskogo y Gartnera „Ruska gramatika” / Vasil Simovich // Vasil  Simovich.   Pratsi :  [u  2 t.] /  uporyad. :  L. O. Tkach, O. M. Ivasyuk.  –  Chernivtsi :  Knigi–HHI,  2005.  –  T. 1.  –S. 40.

22. Smal'-Stots'kyy St.,   Gartner   F.   Ruska   hramatyka   / St. Smal'-Stots'kyy, F. Gartner. – 2-he vydanye. – L'viv : Drukarnya Nauk. Tov. imeny Shevchenka, 1907. – S. 127.

23. Simovych    V.    Dekil'ka    sliv   pro   nauku hramatykyukrayins'koyi movy v nashykh serednikh shkolakh ta pro pidruchnyk prof. Stots'koho y Gartnera „Rus'ka hramatyka” / Vasyl' Simovych // Vasyl' Simovych.  Pratsi  : [u 2 t.] / uporyad. : L. O. Tkach, O.  M.  Ivasyuk. – Chernivtsi : Knyhy – KhKhI, 2005. – T. 1. – S. 40.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).