DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2016.193

Лінгвопрагматичні особливості лексики на позначення концепту «жах» у романах Стівена Кінга

Oksana Makovska, Mykhailo Vakhotskyi

Анотація


У статтi розглянуто лiнгвопрагматичнi аспекти створення ефекту жаху у романах англiйського письменника Стiвена Кiнга. Зокрема, зосереджено увагу на лiнгвостилiстичних засобах вербалiзацiї концепту «жах». Виявлено, що автор часто вдається до метафори, порiвняння, активно використовує iдiоми та фразеологiчнi одиницi. Загалом, проаналiзованi лексичнi засоби повнiстю виконують покладену на них функцiю: забезпечують психоемоцiйне тло твору, сприяють правильнiй побудовi сюжету, що дозволяє тримати читача у напрузi i впливати на його свiдомiсть.

Використання художнiх засобiв у лiтературному творi має на метi насамперед показати особливий стиль самого автора, сформувати властиву лише йому картину свiту. Вплетення у сюжет певних жанрово-стильових елементiв робить розповiдь бiльш iнформативною, експресивною, логiчною. Крiм того, вони дають змогу повнiше розкрити образи головних героУв та забезпечують додаткову характеристику оточуючого свiту. Стилiстичнi засоби С. Кiнга мають суб’єктивне забарвлення, тому у першу чергу пояснюють внутрiшнiй свiт самого письменника.

Прагматичний компонент висловлювання – це його властивiсть реалiзувати певнi iнтенцiї письменника i впливати на поведiнку читача. Кiнцевою метою використання будь-яких лексичних засобiв у художнiй лiтературi є досягнення такої реакцiї адресата, яка вiдповiдає бажанням автора повiдомлення. Це стає можливим завдяки використанню певних вербальних засобiв впливу, однiєю з найважливiших  рис яких  є їхня  антропоцентрична спрямованiсть, яка виражається у простотi, доступностi, пристосованостi до швидкого сприйняття повiдомлення.

Основним завданням текстiв жанру хоррор є вплив на читача   за   допомогою  вербалiзацiї  у   текстах концептiв «жах», «страх», формування його психоемоцiйного стану, задля  активацiї  первинного  iнстинкту  кожної  людини  – страху. Для цього автор використовує рiзноманiтнi мовнi засоби: з метою зiставлення на основi подiбностi широко застосовуються порiвняння i метафори, задля передачi спе- цифiчних реалiй, характерних для даного стилю понять, у рамках здiйснення своєрiдного психоаналiзу у читача є доречними стiйкi мовнi сполуки – iдiоми, афористичнi авторськi висловлювання.

 


Ключові слова


лiнгвопрагматика тексту; метафора; iдiома; жанр жаху

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Bhatia V. K. Analysing Genre, Language Use in Professional Settings, L., N. Y., Longman, 1993, 246 p.

2. Andrianova N. Pryntsypy taksonomii virtualnykh movlennievykh zhanriv [The principle of the taxonomy of virtual speech genres], Issue 130, Naukovi zapysky, Filolohichni nauky (movoznavstvo), Kirovohrad, RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2014, P. 53-57 (in Ukrainian).

3. Rati A. O. Anhlomovna literatura zhakhiv: evoliutsiia zhanru [English-language horror literature: the evolution of the genre],Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, 2013, N. 14 (273), Ch. 2, P. 64-70 (in Ukrainian).

4. King S. The Shining, NY, Anchor Books, 2012, 337 p.

5. King S. The Shining, NY, Anchor Books, 2012, 145 p.

6. King S. The Shining, NY, Anchor Books, 2012, 148 p.

7. King S. The Shining, NY, Anchor Books, 2012, 152 p.

8. Arutiunova N. D. Teoriia metafory [Theory of metaphors],Moscow, Prohress, 1990, P. 5-32 (in Ukrainian).

9. King S. The Gunslinger, (The Dark Tower, Book 1), NY, Plume, 2003.

10. King S. The Shining, NY, Anchor Books, 2012, P. 53.

11. King S. The Gunslinger, (TheDarkTower, Book 1), NY, Plume, 2003, P. 128.

12. King S. The Shining, NY, Anchor Books, 2012, P. 145.

13. King S. The Gunslinger, (The Dark Tower, Book 1), NY, Plume, 2003, P. 128.

14. Nehrych N.D. “Poniattia “idioma” i “frazeolohichna odynytsia” – spilne ta vidminne u linhvistychnomu rozuminni” [The notion of "idiom" and "phraseological unit" is common and different in the linguistic sense], Filolohiia.Movoznavstvo, 2013, Vol. 219 (207), P. 78–80 (in Ukrainian).

15. Arbekova T. I. Leksykolohyia anhlyiskoho yazyka [Lexicolonia of the English language], Moscow, "Vysshaia shkola", 1977, 240 p. (in Russian).

16. King S. The Shining, NY, Anchor Books, 2012, 337 p.

17. King S. Night Shift, NY, New American Library, 1979, 326 p.

18. King S. The Shining, NY, Anchor Books, 2012, P. 145.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Bhatia V. K. Analysing Genre. Language Use in Professional Settings / Vijay K. Bhatia. – L. ; N. Y. : Longman, 1993. – 246 p.

2. Andrianova N. Pryntsypy taksonomii virtualnykh movlennievykh  zhanriv  /  N.  Andrianova  //  Naukovi  zapysky.  – Vypusk 130. – Seriia: Filolohichni nauky (movoznavstvo) – Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2014. – S. 53-57.

3. Rati  A.   O.  Anhlomovna  literatura  zhakhiv:  evoliutsiia zhanru / A.O. Rati // Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. – № 14 (273). – Ch. II. – 2013. – S. 64-70.

4. King S.  The  Shining /  S.  King.  –  NY  : Anchor Books, 2012. – 337 p.

5. Ibid., P. 145.

6. Ibid., P. 148.

7. Ibid., P. 152.

8. Arutiunova  N.  D.  Teoriia  metafory / N.D.  Arutiunova. –M.: Prohress, 1990. – S. 5-32.

9. King S. The Gunslinger / S. King. – (TheDarkTower, Book 1). – NY : Plume, 2003.

10. King  S.  The  Shining /  S.  King.  –  NY  : Anchor Books, 2012. – 337 p. – P. 53.

11. King S. The Gunslinger / S. King. – (TheDarkTower, Book 1). – NY : Plume, 2003. – P. 128.

12. King S. The Shining / S. King. – NY : Anchor Books, 2012. – 337 p. – P. 145.

13. King S.  The  Gunslinger  / S.  King.  –  (The Dark Tower, Book 1). – NY : Plume, 2003. – P. 128.

14. Nehrych N.D. Poniattia “idioma” i “frazeolohichna odynytsia” – spilne ta vidminne u linhvistychnomu rozuminni / Nataliia Nehrych // Naukovi pratsi: naukovo- metodychnyi zhurnal. – Vyp. 207. – T. 219. Filolohiia.Movoznavstvo. – Mykolaiv : Vyd-vo ChDU im.PetraMohyly, 2013. – S. 78–80.

15. Arbekova  T.I.  Leksykolohyia  anhlyiskoho yazyka  / T.I. Arbekova. – M.: "Vysshaia shkola", 1977. – 240 s.

16. King S. The Shining / S. King. – NY : Anchor Books, 2012. – 337 p.

17. King S. Night Shift / S. King.  – NY  : New  American Library, 1979. – 326 p.

18. King S. The Shining / S. King. – NY : Anchor Books, 2012. – 337 p. – P. 145.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).