DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2016.184

Альтернативна істoрія та християнський мoтив у нoвітній украiнській літературі

Antonina Anistratenko, Antoniy Moysey

Анотація


Християнський мотив в неомодерном романі досить характерний для української літератури ХХ - ХХІ ст. Цю проблему досліджували авторитетні теоретики літератури Т. Бовсунівська, Т. Гундорова, С. Мітосек, Р. Нич та ін. Однак, говорячи про альтернативну історію, важлива роль христіанского мотиву або біблійного концепту до сих пір не була описана в ході генологічної допоміжні - ледования. З'ясувати яка ж ступінь його впливу в літературному процесі і, зокрема, в сов ремінному романі - мета представленої статті.

Ключові слова


альтернативна історія; християнство; сучасний роман; картина світу

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Hrytsak Ya. Prorok u svoyiy vitchyzni. Franko ta yoho spil'nota (1856–1886) [The prophet in his own country. Franco and his community (1856-1886)], Kyiv, Krytyka, 2006, P. 307 (in Ukrainian).

2. Hrytsak Ya. Prorok u svoyiy vitchyzni. Franko ta yoho spil'nota (1856–1886) [The prophet in his own country. Franco and his community (1856-1886)], Kyiv, Krytyka, 2006, P. 308 (in Ukrainian).

3. Kononenko Ye. Heroyini ta heroyi: statti ta eseyi [Heroines and heroes articles and essays], Kyiv, Hrani-T, 2010, 200 p. (in Ukrainian).

4. Pavlychko S. Feminizm [Feminism], Kyiv, Vyd–vo Solomiyi Pavlychko „Osnovy”, 2002, 322 p. (in Ukrainian).

5. Ahyeyeva V. Zhinochyy prostir. Feministychnyy dyskurs ukrayins'koho modernizmu [Female space. Feminist discourse of Ukrainian modernism], Kyiv, Fakt, 2008, P. 316 (in Ukrainian).

6. Ahyeyeva V. Zhinochyy prostir. Feministychnyy dyskurs ukrayins'koho modernizmu [Female space. Feminist discourse of Ukrainian modernism], Kyiv, Fakt, 2008, P. 18 (in Ukrainian).

7. Kobylyans'ka O. Tvory v 2-kh tomakh [Works in 2 volumes], Vol. 1, Kyiv, Derzh. vyd. khud. literatury, 1956, 590 p. (in Ukrainian).

8. Danylenko V. Lisorub u pusteli: Pys'mennyk i literaturnyy protses [Harvester in the desert: Writer and literary process], Kyiv, Akademvydav, 2008, P. 324 (in Ukrainian).

9. Hrytsak Ya. Prorok u svoyiy vitchyzni. Franko ta yoho spil'nota (1856–1886) [Prophet in svoiy country. Franco and his community (1856-1886)], Kyiv, Krytyka, 2006, P. 305 (in Ukrainian).

10. Protsyuk S. Troyanda rytual'noho bolyu: roman pro Vasylya Stefanyka [Rose ritual pain: a novel about V.Stefanyk], Kyiv, VTs „Akademiya”, 2010, 184 p. (in Ukrainian).

11. Kozhelyanko V. Lohika rechey: Novely [Logically, short stories], L'viv, Kal'variya, 2007, 160 p. (in Ukrainian).

12. Baziv V. A., Artemenko O. M. Xrest: postbiblijny`j detekty`v [Cross: Biblical detective], Kharkiv, Folio, 2011, P. 165 (in Ukrainian).

13. Bojchenko O. “Peredostannij roman Kozhelyanka” [The penultimate novel Kozhelyanko O.], Molody`j bukovy`necz`, 2011, 22-23 Apr., P. 2 (in Ukrainian).

14. Tolstoj L. N. Sobrany`e sochy`neny`j. Anna Kareny`na [Compiling the joint. Anna Karenyon], Vol. 8, Moscow, 1963, P. 383 (in Russian)

15. Kozhelyanko V. “Efiops`ka sich” [Ethiopian Sich], Kur`yer Kry`vbasu, 2010, N. 245–246, P. 252 (in Ukrainian).

16. Kozhelyanko V. “Efiops`ka sich” [Ethiopian Sich], Kur`yer Kry`vbasu, 2010, N. 244–245, P. 271 (in Ukrainian).

20. Kozhelyanko V. LzheNostradamus [Lee Nostradamus], L`viv, Kal`variya, 2001, P. 9 (in Ukrainian).

21. Anistratenko A. V. Spogad pro majbutnye: tvorchist` Vasy`lya Kozhelyanka v suchasnykh kontekstakh [Remembering the Future: Vasil Kozhelyanka creativity in contemporary contexts], Chernivtsi, Misto, 2013, P. 132 (in Ukrainian).

22. Kozhelyanko V. Chuzhy`j: Novely` [Alien: Novels], Kal`variya, 2008, 176 p. (in Ukrainian).

24. Kozhelyanko V. Chuzhy`j: Novely` [Alien: Novels], Kal`variya, 2008, 131 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Hrytsak Ya. Prorok u svoyiy vitchyzni. Franko ta yoho spil'nota (1856–1886) [Tekst] / Ya. Hrytsak. – K. : Krytyka, 2006. – S. 307. 2 Ibid, s. 308.

3. Kononenko Ye. Heroyini ta heroyi : statti ta eseyi / Ye. Kononeko. – K. : Hrani-T, 2010. – 200 s.

4. Pavlychko  S.  Feminizm  [Tekst]  /  S.  Pavlychko,   peredm.  V. Aheyevoyi. – K. : Vyd–vo Solomiвi Pavlвchko „Osnovв”, 2002. – 322 s.

5. Ahyeyeva V. Zhinochyy prostir. Feministychnyy dyskurs ukray- ins'koho modernizmu [Tekst] / V. Aheyeva. – K.: Fakt, 2008. – S. 316.

6. Ibid, s 18.

7. Kobylyans'ka O. Tvory v z-kh tomakh [Tekst] / O. Kobylyans'ka. – T. 1. – K. : Derzh. vyd. khud. literatury, 1956. – 590 s.

8. Danylenko V. Lisorub u pusteli: Pys'mennyk i literaturnyy prot- ses [Tekst] / V. Danylenko. – K. : Akademvydav, 2008. – S. 324.

9. Hrytsak Ya. Prorok u svoyiy vitchyzni. Franko ta yoho spil'nota (1856–1886) [Tekst] / Ya. Hrytsak. – K. : Krytyka, 2006. – S. 305.

10. Protsyuk S. Troyanda rytual'noho bolyu: roman pro Vasylya Stefanyka [Tekst] / S. Protsyuk. – K.: VTs „Akademiвa”, 2010. – 184 s.

11. Kozhelyanko V. Lohika rechey: Novely [Tekst] / V. Kozhely- anko. – L'viv: Kal'variya, 2007. – 160 s.

12. Baziv V. A. Xrest: postbiblijny`j detekty`v / V. A. Baziv; xu- dozh.-oformlyuvach O. M. Artemenko. – Harkiv: Folio, 2011. – S. 165.

13. Bojchenko O. Peredostannij roman Kozhelyanka [Tekst] / O. Bojchenko // Molody`j bukovy`necz`. – 2011. – 22–23 kvit. – dodatok „Troxy` kul`tury`”. – S. 2.

14. Tolstoj L. N. Sobrany`e sochy`neny`j. Anna Kareny`na  [Tekst] / L. N. Tolstoj. – Moskva, 1963. – T. 8. –S. 383.

15. Kozhelyanko V. Efiops`ka sich / V. Kozhelyanko // Kur`yer Kry`vbasu. – 2010. – N. 245–246. – S. 252.

16. Kozhelyanko  V.  Efiops`ka  sich  / V.  Kozhelyanko  // Kur`yer Kry`vbasu. – 2010. – N. 244 – 245. – S. 271.

17. King S. 11 / 22 / 63: roman [Tekst] / S. King ; per. z angl. ta koment.   O.   Krasyuka   ;   xudozh.   O.   Semyakin.    –  Harkiv: Knв`гhkovв`j KlЮb „KlЮb Simejnogo Doгvillвa”, 2012. – 896 s.

18. Koгhelвanko V. „Ya гakinchв`v defilвadnв`j period”:[interv'yu] [Tekst] / viv O. Bojchenko // Potyag 76. – 2002. – N. 1. – S. 43.

19. Kozhelyanko V. Efiops`ka Sich. Roman [Tekst] / V. Kozhely- anko. – Ivano-Frankivs`k: Lileya–NV, 2011. – S. 22.

20. Kozhelyanko  V.  LzheNostradamus:  Roman  [Tekst]  /  V. D. Kozhelyanko. – L`viv: Kal`variya, 2001. – S. 9.

21. Anistratenko A. V. Spogad pro majbutnye: tvorchist` Vasy`lya Kozhelyanka   v  suchasny`x   kontekstax   /  A.   V. Anistratenko [Tekst]. – Chernivci : Misto, 2013. – S. 132.

22. Kozhelyanko V. Chuzhy`j : Novely` [Tekst] / V.  Kozhelyanko. – Kal`variya, 2008. – 176 s.

23. Kozhelyanko V. Efiops`ka sich / V. Kozhelyanko // Kur`yer Kry`vbasu. – 2010. – N. 245–246. – S. 190.

24. Kozhelyanko V. Chuzhy`j : Novely` [Tekst] / V.  Kozhelyanko. – Kal`variya, 2008. – S. 131.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).