DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2016.183

Богородичні дива в літературному дискурсі Димитрія Туптала та Іоана Максимовича

Оlena Matushek

Анотація


Актуальність теми дослідження полягає у вивченні способів збереження конфесійної ідентичності в тестах церковних діячів XVII століття. Це важливо не тільки для студій культури бароко, але і для розуміння сучасної церковної політики.
Мета цієї роботи: вивчити функції сакральних образів в літературному дискурсі другої половини XVII століття. Автор статті прийшла до висновку, що Іллінська ікона Богородиці в текстах Іоанна Максимовича та Димитрія Туптала виконує функції сакралізації Чернігова як конфесійного центру, збереження православної ідентичності, захисту від ворогів, помічниці у важких життєвих ситуаціях. Подальше вивчення функцій українських богородичних ікон в літературних текстах дасть можливість визначити коло і роль святинь ранньої модерної України.


Ключові слова


літературний дискурс; розповідь-міракль; ікона; бароко; функції літературних персонажів; сакралізація; молитва

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Sumtsov N. K istorii yuzhnorusskoy literatury XVII st. [To the history of South Russian literature of the XVII century], Vol. 1, Kharkov, Lazar Baranovych, 1885, P. 1 (in Russian).

2. Popov P. “Nevidome chernihivs’ke vydannia 80-h XVII v.” [Unknown Chernihiv publication 80 years of the 17th century], Zbirnyk istoryko-philolohichnoho viddilu VUAN, 1927, N. 51, P. 668 (in Ukrainian).

3. Shevchuk V. Spivtsi muzy roksolans’koyi v Chernihovi: Kyyevo-Chernihivs’kyy oseredok poetiv druhoyi polovyny XVII ta pershoyi polovyny XVIII stolittia [Singers muse roksolans'koyi in Chernihiv, Kyiv-Chernihiv cell sweated second half of the 17 first half of the 18th century], Chernihivski Aphiny, Kyiv, Mystetstvo, 2002, P. 44–56 (in Ukrainian).

4. Shevchenko V. Philosophs’ka zoria Lazaria Baranovycha, [Philosophical star Lazarus Baranovych], Кyiv, Ukrayins’kyy tsentr dukhovnoyi kultury, 2001, P. 77 (in Ukrainian).

7. Vlasovs’kyy І. Narys istiriiukrayins’koyi pravoslavnoyi tserkvy [Outline of the history of Ukrainian Orthodox Church], Vol. 2, Niu-York–Кyyiv–S. Baund-Bruk, 1990, S. 127-128 (in Ukrainian).

9. Stradomskiy А. Istiriya prosvesheniya I hrazhdanskoho obrazovaniya v Rossiyi: Lazar Baranovich, arch. [The history of enlightenment and cradle education in Russia: Lazar Baranovich, architect], Ch. LХХV, Chernihovskiy - Novhorod-Severskiy, ZhMNP, 1852, P. 35 (in Russian).

16. Yakovenko N. Paralel’nyy svit. Doslidzhennia z istoriyi uyavlen’ ta idey v Ukrayini XVI–XVII st. [Parallel World. Studies in the history of ideas and ideas in Ukraine 16 -17 centuries], Кyiv, Кrytyka, 2002, P. 297 (in Ukrainian).

17. Tuptalo Dymytriy. Chuda presviatoy I preblahoslovennoy Divy Mariyi [Miracles presvyatoy and blessed Virgin Mary], Novhorod-Sivers’kyy, 1677 (in Ukrainian).

18. Tuptalo Dymytriy. Runo oroshennoye [Fleece irrigation], Chernihiv, 1702 (in Ukrainian).

19. Hrihoriyeva Е. H. Emblema I sopredelnyye yavleniya v semioticheskom aspekte ikh funktsyonirovaniya [Emblem and contiguous phenomena in the semiotic aspect of their functioning], Vol. 21, Trudy po znakovym sistemam, Tartu, 1987, P. 78–88 (in Russian).

20. Muskhelishvili M., Shreyder Yu. “Semiotyka molytvy” [The Semiotics of Prayer], Philosophs’ka i sotsiolohichna dumka, 1992, N. 5, P. 59 (in Ukrainian).

21. Chyzhevs’kyy D. Kulturno-istorychni epokhy [Cultural and historical periods], Vol. 3, Ukrayins’ke slovo, Кyiv, Ros’, 1994, P. 615 (in Ukrainian).

22. Chyzhevs’kyy D. Іstoriya ukrayins’koyi literatury (vid pochatkiv do doby realizmu) [History of Ukrainian Literature (from the beginning to the day realism)], Ternopil’, Prezent, 1994, P. 263 (in Ukrainian).

23. Maksymovych Ioann. Bohorodytse Divo [Hail Mary], Chernihiv, 1707 (in Ukrainian).

36. Velychko Samoil. Litopis’ sobytiy v Yuho-Zapadnoy Rossii v XVII-m veke [Chronicle of events in the South-Western Russia in the 17th century], Vol. 2, Кiev, 1851, P. 24 (in Russian).

37. Velychko Samoil. Litopis’ sobytiy v Yuho-Zapadnoy Rossii v XVII-m veke [Chronicle of events in the South-Western Russia in the 17th century], Vol. 2, Кiev, 1851, P. 25 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Sumtsov N. K istorii yuzhnorusskoy literatury XVII st. –Kharkov, 1885. – Vyp. І :Lazar Baranovych. – S. 1.

2. Popov P.Panehiryk Khrshchonovycha Lazaryu Baranovychu – nevidome  chernihivs’ke vydannia   80-h  XVII   v. / P. Popov // Zbirnyk istoryko-philolohichnoho viddilu VUAN. – 1927. – №51. – S. 668.

3. Shevchuk V. Spivtsi muzy roksolans’koyi v Chernihovi: Kyyevo-Chernihivs’kyy oseredok poetiv druhoyi polovyny XVII ta pershoyi polovyny XVIII stolittia / Valeriy Shevchuk // Chernihivski Aphiny. – K. :Mystetstvo, 2002. – S. 44–56.

4. Shevchenko V. Philosophs’ka zoria Lazaria Baranovycha / V.І. Shevchenko. – К. : Ukrayins’kyy tsentr dukhovnoyi kultury, 2001. – S. 77.

5. Akty, otnosishchyyesiak istirii Yuzhnoy I ZapadnoyRossii, sobrannyye  I  izdannyyeArkheohraphicheskoyu komissiyey. – SPb., 1878. – Т. 9 : 1668–1672. – S.10.

6. Sumtsov. – S.30.

7. Vlasovs’kyyІ. Narys istiriiukrayins’koyi pravosla vnoyi tserkvy / І. Vlasovs’kyy. – Niu-York–Кyyiv–S.Baund-Bruk, 1990. – Т. 2.– S. 127-128.

8. Sumtsov. – S. 24.

9. Stradomskiy А., prot. Istiriya prosvesheniya I hrazhdanskoho obrazovaniya v Rossiyi: Lazar Baranovich, arch. Chernihovskiy i Novhorod-Severskiy / prot. А. Stradomskiy // ZhMNP. – 1852. – Ch. LХХV,  iyul’,otd. V. – S. 35.

10. Galiatovs’kyy Ioanykiy. Skarbnytsia potrebnaya/Ioanykiy Galiatovs’kyy. – Novhorod-Sivers’kyy, 1676. – Ark.IV zv.

11. Ibid. – Ark. ІІІ zv.

12. Tuptalo Dymytriy.Runo oroshennoye /Dymytriy Tuptalo. – Chernihiv, 1683. – Аrk VII.

13. Paterik, ili Otechnyk Pecherskyy. – К. : Druk. Kyyevo- Pechers’koyi Lavry, 1661. - Arkк. IV-IV zv.

14. Tuptalo Dymytriy 1683. – Аrk VII.

15. Galiatovs’kyy Ioanykiy. Аrk. 24.

16. Yakovenko N. Paralel’nyy svit. Doslidzhennia z istoriyi uyavlen’ ta idey v Ukrayini XVI–XVII ст. / Natalia Yakovenko. – К. : Кrytyka, 2002. – S.297.

17. Tuptalo Dymytriy. Chuda presviatoy I preblahoslovennoy Divy Mariyi. – Novhorod-Sivers’kyy, 1677. –Аrk. 3 zv.

18. Tuptalo Dymytriy. Runo oroshennoye / Dymytriy Tuptalo. – Chernihiv, 1702. – Аrk.І.

19. Hrihoriyeva  Е.H.  Emblema  I  sopredelnyye  yavleniya v semioticheskom aspekte ikh funktsyonirovaniya / Е.H. Hrihoriyeva // Trudy po znakovym sistemam. –Tartu, 1987.  – Т. 21. – S. 78–88.

20. Muskhelishvili M. Semiotyka molytvy / M Muskhelish- vili., Yu. Shreyder  // Philosophs’ka  I sotsiolohichna dumka. – 1992. – № 5. – S. 59.

21. Chyzhevs’kyy D. Kulturno-istorychni epokhy / D. Chyzhevs’kyy // Ukrayins’ke slovo. – К. :Ros’, 1994. – Кn. 3. – S.615.

22. Chyzhevs’kyy D Іstoriya ukrayins’koyi literatury (vid pochatkiv  do  doby  realizmu)  /  Dmytro  Chyzhevs’kyy.  – Ternopil’ :Prezent, 1994. – S. 263.

23. Maksymovych Ioann.Bohorodytse Divo / Ioann Maksy- movych. – Chernihiv, 1707. – Аrk. 247.

24. Tuptalo Dymytriy.1683. Аrk. 1 zv.

25. Ibid. Аrk. 1 zv.

26. Maksymovych Ioann. Аrк.19.

27. Maksymovych Ioann. Аrк. 18 zv. 28.Tuptalo Dymytriy. 1683. Аrк. 6 zv. 29.Ibid. Аrк.6 zv.

30. Ibid. Аrк.5 zv.

31. Tuptalo Dymytriy. 1677. S.13.

32.Tuptalo Dymytriy. 1683. Аrк. 9.

33.Maksymovych Ioann. Аrк. 64.

34.Туптало. 1683. Аrк. 29.

35. Maksymovych Ioann. Аrк. 64 zv.

36. Velychko Samoil. Litopis’ sobytiy v Yuho-Zapadnoy Rossii v XVII-m veke / Samoil Velychko. – К., 1851. – Т.  ІІ. – S. 24.

37. Ibid. – S.25.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).