DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2015.126

Поетичне бачення тексту: доказові бази типологічного порівняння прози Б. Шульца і поезії Б.-І.Антонича

Iryna Skrypnyk

Анотація


Стаття є пропедевтичної кроком до широкого дослідження творів авторів і може служити моделлю для інших подібних досліджень, в ході яких виникають проблемні питання відородовой непорівнянності. У студії головним завданням стоїть пояснення доцільності типологічного аналізу прози і поезії зазначених авторів. Тексти письменників вливаються протягом загальноєвропейського контексту (де нас більше цікавить його український і польський варіанти) "вираз невимовного", що ми можемо вважати своєрідною першою доказовою базою порівняльного дослідження даної теми. Другий доказовою базою, що дозволяє нам здійснювати компаративний аналіз ліричних і епічних творів, є значне наявність в текстах обох письменників такого літературного явища як літературна дифузія.


Ключові слова


літературна дифузія; метажанр; «поетика невимовного»; дискурс; міф

Повний текст:

PDF

Посилання


Todorov S., Marichev Ie. Poniattia literatury ta inshi ese [The concept of literature and other essays], Kyiv, Vyd.dim "Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2006, P. 18 (in Ukrainian).

Nych R., Bakuly B., Morentsia V., Yakovenko S. "Vyrazhennia nevymovnoho” v literature modernosti (okremi pytannia) ["Expressions of the Undisputed" in the literature of modernity (separate issues)], Teoriia literatury v Polshchi. Antolohi yatekstiv. Druha polovyna XX – pochatku XXI st., Kyiv, "Kyieva-Mohylianska akedemiia”, 2008, P. 198-199 (in Ukrainian).

Nych R., Bakuly B., Morentsia V., Yakovenko S. "Vyrazhennia nevymovnoho” v literature modernosti (okremi pytannia) ["Expressions of the Undisputed" in the literature of modernity (separate issues)], Teoriia literatury v Polshchi. Antolohi yatekstiv. Druha polovyna XX – pochatku XXI st., Kyiv, "Kyieva-Mohylianska akedemiia”, 2008, P. 208 (in Ukrainian).

Shults B.,HnatiukaI., Yakovyny M. Tsynamonovi kramnytsi. Sanatorii pid Klepsydroiu [Cinemas stores. Sanatoria near Klepsidra], Bruno Shults, L’viv, Piramida, 2004, P. 80 (in Ukrainian).

Antonych B. I., Pavlychka D. V. Velyka harmoniia: (Modernistychna poeziia20 st.) [Great harmony: (Modernist poetry of the 20th century)], Kyiv, Veselka, 2003, P. 142 (in Ukrainian).

Shults B. Literaturno-krytychni narysy [Literary and critical essays], Kyiv, DUKh I LITERA, 2012, P. 19 (in Ukrainian).

Shults B. Literaturno-krytychni narysy [Literary and critical essays], Kyiv, DUKh I LITERA, 2012, P. 19 (in Ukrainian).

Nych R., Bakuly B., Morentsia V. "Vyrazhennia nevymovnoho” v literature modernosti (okremi pytannia) ["Expressions of the Undisputed" in the literature of modernity (separate issues)], Teoriia literatury v Polshchi. Antolohiia tekstiv. Druha polovyna XX – pochatku XXI st., Kyiv, Vyd.dim "Kyieva-Mohylianska akedemiia”, 2008, P. 199 (in Ukrainian).

Antonych B. I. Velyka harmoniia: (Modernistychna poeziia20 st.) [Great harmony: (Modernist poetry of the 20th century.)], Kyiv, Veselka, 2003, P. 129 (in Ukrainian).

Bilodida I. K. Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes], Vol. 2, ANURSR, Instytut movoznavstva, Kyiv, Naukova dumka, 1970, 1980, P. 290 (in Ukrainian).

Kartseva Z. Y. Osobennosty razvytyia bolharskoi prozy 60—80-kh hodov [Features of the development of Bulgarian prose 60-80-ies],Moscow, MHU, 1990, P. 9 (in Ukrainian).

Kartseva Z. Y. Osobennosty razvytyia bolharskoi prozy 60—80-kh hodov [Features of the development of Bulgarian prose 60-80-ies], Moscow, MHU, 1990, P. 3 (in Ukrainian).

Fizychna entsyklopediia [Physical Encyclopedia], Definitsiia poniattia «ambipoliarna dyfuziia», available at: http://tolk.in.ua/fizicheskaya_entsiklopediya/page/ambipolyarnaya_diffuziya.129b (in Ukrainian).

Vinkvista Ch., Teilora V., Shovkun V., Shevchenko O. Entsyklopediia postmodernizmu, Kyiv, Vydavnytstvo Solomii Pavlychko "Osnovy”, 2003, P. 362 (in Ukrainian).

Ilnytskyi M. M., Lubkivskyi R. M., Peredm. L. M. Novychenka. Vesny rozspivanoi kniaz. Slovo pro Antonycha: Statti, ese, spohady, lysty, poezii [Novice The spring is dancing prince. The Word of Antonych: Articles, Essays, Memoirs, Letters, Poses Uporiad], L’viv, Kameniar, 1989, P.158 (in Ukrainian).

Antonych B. I., Pavlychko D. V. Velyka harmoniia: (Modernistychna poeziia20 st.) [Great harmony: (Modernist poetry of the 20th century)], Kyiv, Veselka, 2003, P. 175 (in Ukrainian).

Antonych B. I., Pavlychko D. V. Velyka harmoniia: (Modernistychna poeziia20 st.) [Great harmony: (Modernist poetry of the 20th century)], Kyiv, Veselka, 2003, P. 139 (in Ukrainian).

Antonych B. I., Pavlychko D. V. Velyka harmoniia: (Modernistychna poeziia20 st.) [Great harmony: (Modernist poetry of the 20th century)], Kyiv, Veselka, 2003, P. 137 (in Ukrainian).

Antonych B. I., Pavlychko D. V. Velyka harmoniia: (Modernistychna poeziia20 st.) [Great harmony: (Modernist poetry of the 20th century)], Kyiv, Veselka, 2003, P. 194 (in Ukrainian).

Tkachenko A. Mystetstvo slova: Vstup do literaturoznavstva: Pidruchnyk dlia studentiv humanitarnykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv [Art of the word: Inspiration for Literature: A textbook for students of humanities in higher education], Kyiv, VPTs "Kyivskyi universytet”, 2003, P. 59 (in Ukrainian).

Vinkvist Ch., Teilor V., Shovkun V. O. Shevchenko O. Entsyklopediia postmodernizmu [Encyclopedia of postmodernism], Kyiv, Vydavnytstvo Solomii Pavlychko "Osnovy”, 2003, P. 262 (in Ukrainian).

Antonych B. I., Pavlychko D. V. Velyka harmoniia: (Modernistychna poeziia20 st.) [Great harmony: (Modernist poetry of the 20th century)], Kyiv, Veselka, 2003, P. 174 (in Ukrainian).

Antonych B. I., Pavlychko D. V. Velyka harmoniia: (Modernistychna poeziia20 st.) [Great harmony: (Modernist poetry of the 20th century)], Kyiv, Veselka, 2003, P. 136 (in Ukrainian).

Fitsovskyi Ie., Pavlyshyna A. Rehiony velykoi yeresi ta okolytsi [The region of great heresy and the surrounding area], Kyiv, Dukh i Litera, 2010, P. 232 (in Ukrainian).

Shults B. Literaturno-krytychni narysy [Literary and critical essays], Kyiv, DUKh I LITERA, 2012, P. 19-20 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Todorov S. Poniattia literatury ta inshi ese / Perekl. z frants. Ie. Maricheva. – K.: Vyd.dim "Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2006. – S. 18.

2. Nych R. "Vyrazhennia nevymovnoho” v literaturi modernosti (okremi pytannia) // Teoriia literatury v Polshchi. Antolohi yatekstiv. Druha polovyna XX – pochatku XXI st. / Uporiad. B. Bakuly; Za zah.red. V.Morentsia; Per.zpolsk. S. Yakovenka. K.: Vyd.dim "Kyieva-Mohylianska akedemiia”, 2008. – S. 198-
199.

3. Ibid, S. 199.

4. Ibid, S. 199.

5. Ibid, S. 208.

6. Shults B. Tsynamonovi kramnytsi. Sanatorii pid Klepsydroiu. / Bruno Shults ; [per. z polsk. I. Hnatiuka,
M. Yakovyny]. – Lviv. : Piramida, 2004. – S. 80.

7. Antonych B. I. Velyka harmoniia : (Modernistychna poeziia KhKh st.) / Bohdan Ihor Antonych : [poezii] ; [uporiad., peredm., prym. D. V. Pavlychka]. – K. : Veselka, 2003. – S 142.

8. Shults B. Literaturno-krytychni narysy / Opratsiuvannia ta peredmova Malgozhaty Kitovskoi-Lysiak. Pereklad z polskoi ta pisliamova Viry Manok. – K.: DUKh I LITERA, 2012. – S. 19.

9. Ibid, S.16.

10. Nych R. "Vyrazhennia nevymovnoho” v literaturi modernosti (okremi pytannia) // Teoriia literatury v
Polshchi. Antolohiia tekstiv. Druha polovyna XX – pochatku XXI st. / Uporiad. B. Bakuly; Za zah.red. V. Morentsia; Per.zpolsk. S. Yakovenka. K.: Vyd.dim "Kyieva-Mohylianska akedemiia”, 2008. – S. 199.

11. Antonych B. I. Velyka harmoniia : (Modernistychna poeziia KhKh st.) / Bohdan Ihor Antonych: [poezii] ; [uporiad., peredm., prym. D. V. Pavlychka]. – K. : Veselka, 2003. – S 129.

12. Leksykon zahalnoho ta porivnialnoho literaturoznavstva.
– Chernivtsi: Zoloti lytavry, 2001. – S. 323

13. Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh. / ANURSR. Instytut movoznavstva; za red. I. K. Bilodida. – K.: Naukova dumka, 1970 – 1980. T 2. – S. 290.

14. Kartseva Z. Y. Osobennosty razvytyia bolharskoi prozы 60—80-kh hodov / Z. Y. Kartseva. — M. : Yzd -vo MHU, 1990. — S. 9.

15. Ibid, S. 3.

16. Fizychna entsyklopediia. Definitsiia poniattia «ambipoliarna dyfuziia» [Elektronnyi resurs]. –
Rezhym dostupu: http://tolk.in.ua/fizicheskaya
_entsiklopediya/page/ambipolyarnaya_diffuziya.129.

17. Entsyklopediia postmodernizmu // Za red. Ch. Vinkvista ta V. Teilora. Per.z anhl. V. Shovkun; Nauk.red.per. O. Shevchenko. – K.: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko "Osnovy”, 2003, S. 362.

18. Vesny rozspivanoi kniaz. Slovo pro Antonycha:
Statti, ese, spohady, lysty, poezii/ Uporiad. M. M. Ilnytskyi,
R. M. Lubkivskyi; Peredm. L. M. Novychenka.
– Lviv: Kameniar, 1989. – S.158.

19. Antonych B. I. Velyka harmoniia: (Modernistychna poeziia KhKh st.) / Bohdan Ihor Antonych : [poezii] ; [uporiad., peredm., prym. D.V. Pavlychka]. – K. : Veselka, 2003. – S 175.

20. Ibid, S. 139.

21. Ibid, S. 137.

22. Ibid, S. 194.

23. Tkachenko A. Mystetstvo slova: Vsup do literaturoznavstva: Pidruchnyk dlia studentiv humanitarnykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv. – 2-e vyd., vypr. i dopovn. – K.: VPTs "Kyivskyi universytet”, 2003 – S. 59.

24. Entsyklopediia postmodernizmu // Za red. Ch. Vinkvista ta V. Teilora. Per.z anhl. V. Shovkun; Nauk.red.per. O. Shevchenko. – K.: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko "Osnovy”, 2003, S. 262.

25. Ibid, S. 262.

26. Antonych B. I. Velyka harmoniia: (Modernistychna poeziia KhKh st.) / Bohdan Ihor Antonych: [poezii] ; [uporiad., peredm., prym. D. V. Pavlychka]. – K. : Veselka, 2003. – S 174.

27. Ibid, S. 136.

28. Fitsovskyi Ie. Rehiony velykoi yeresi ta okolytsi / Yezhy Fitsovskyi ; [per. z polsk. A. Pavlyshyna]. – K. : Dukh i Litera, 2010. – S. 232.

29. Ibid, S. 232.

30. Shults B. Literaturno-krytychni narysy /Opratsiuvannia ta peredmova Malgozhaty Kitovskoi-Lysiak. Pereklad z polskoi ta pisliamova viry Manok. – K.: DUKh I LITERA, 2012. – S. 19-20.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).