DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2015.133

Безпечне середовище - запорука популяційного здоров'я горян. Виклики для екологічної і техногенної безпеки карпатського регіону

Yuri Masikevych, Valentyn Myslytsky, Svitlana Tkachuk, Andrij Masikevych

Анотація


Метою виконаного дослідження був аналіз основних викликів екологічної та технічної безпеки для жителів Покутсько-Буковинського гірського регіону Карпат, для з'ясування впливу якості навколишнього середовища на жителів гірської місцевості. За допомогою загальноприйнятих методів лабораторного аналізу вивчили гідрохімічні показники води, порівнюючи концентрації забруднюючих речовин в ній зі значеннями ГДК.


Ключові слова


гірські території; гігієнічну якість середовища; еколого-техногенна безпека

Посилання


Masikevych Iu. H. Hihiienichna yakist vody v richkakh Bukovynskykh Karpat yak pokaznyk ekolohichnoin bezpeky rehionu [Hygienic quality of water in the rivers of Bukovina Carpathians as an indicator of the ecological security of the region], Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii, 2014, N 3-4, P. 104-108 (in Ukrainian).

Masikevych Iu. H., Solodkyi V. D., Myslytskyi V. F. Zdorov’ia naselennia – indykator ekolohichnoho stanu Bukovynskykh Karpat, Klinichna ta eksperymentalna patolohiia, 2012, Vol. XI, N. 1(39), P. 199-203 (in Ukrainian).

Materialy do Natsionalnoi dopovidi Ukrainy pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u 2012 rotsi «Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u Lvivskii oblasti v 2012 rotsi» ["Regional report on the state of the environment in the Lviv region in 2012"], available at: http://www.menr.gov.ua/docs/activitydopovidi/re (in Ukrainian).

Rudkо H. I., Adamenkо О. М. Vstup do medychnoi heolohii [Introduction to medical geology], Kyiv, Akadempres, 2010, Vol. 1, 736 p. (in Ukrainian).

Hutsuliak V. M., Nakonechnyi K. P. Medyko-ekolohichna otsinka landshaftiv Chernivetskoi oblasti [Medico-ecological assessment of landscapes of Chernivetsky region Chernivtsi], Chernivetskyi nats. un-t, 2010, 200 p. (in Ukrainian).

Stoiko S., Hadach E., Shymon T., Mykhalyk S. Zapovidni ekosystemy Karpat [Protected ecosystems of the Carpathians], Lviv, Svit, 1991, 248 p. (in Ukrainian).

Termena B. K., Stefanyk V. I., Serpokrylova L. S. Konspekt fauny Pivnichnoi Bukovyny (sudynni roslyny) [Synopsis of fauna ofNorthern Bukovina (vascular plants)], Chernivtsi, ChNU, 1992, 226 p. (in Ukrainian).

Petrova H. I. Dovkillia Chernivetskoi oblasti u 2014 rotsi: statystychnyi zbirnyk [Surroundings of Chernivtsi region in 2014: statist collection], Chernivtsi, Holovne upravlinnia statystyky u Chernivetskii oblasti, 2015, 155 p. (in Ukrainian).

Berezhnyj Ie., Havryliuk R., Masikevych Iu.,MovchanIa., Parchuk G., Tarasova O., Bolot K. Small Hydro Power Stations Development in the Carpathians as a likely Threat: IA and SEA Aspects/ Berezhnyj Ie., Havryliuk R., Masikevych Iu.,MovchanIa., Parchuk G., Tarasova O., Bolot K. // Symposium Abstracts of the 17th International Symposium on Landscape Ecology: Landscape and Landscape Ecology (in Ukrainian).

ChorneiI.I., Budzhak V. V., Tokariuk A. I. Sozofity luchnykh ekosystem Ukrainskykh Karpat [Sozophyte meadow ecosystems of the Ukrainian Carpathians], Chernivtsi, Druk Art, 2010, 252 p. (in Ukrainian).

Chernovskyi O. K., Masikevych Iu. H., Molvchan Ia. I. Pravove rehuliuvannia zapovidnoi spravy v Ukraini (spetsialne zibrannia zakonodavchykh dokumentiv) [Legal Reclamation of Protected Areas inUkraine(a special assembly of legislative documents)], Chernivtsi, Knyhy, 21, 2013, 800 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Masikevych Iu.H. Hihiienichna yakist vody v richkakh Bukovynskykh Karpat yak pokaznyk ekolohichnoi bezpeky rehionu / Iu.H. Masikevych, A.Iu. Masikevych // Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii.- 2014.- № 3-4. – S. 104-108.

2. Masikevych Iu.H. Zdorov’ia naselennia - indykator
ekolohichnoho stanu Bukovynskykh Karpat / Iu.H. Masikevych, V.D. Solodkyi, V.F. Myslytskyi // Klinichna ta eksperymentalna patolohiia. – 2012. – Tom KhI, № 1(39). – S. 199-203.

3. Hadach E., Shymon T., Mykhalyk S.]. – Lviv: Svit, 1991.- 248 s.

4. Pro zatverdzhennia pereliku vydiv diialnosti ta ob’iektiv, shcho stanovliat pidvyshchenu ekolohichnu nebezpeku // Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.08.2013, № 808.

5. Materialy do Natsionalnoi dopovidi Ukrainy pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u 2012 rotsi «Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha u Lvivskii oblasti v 2012 rotsi».- [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do resursu: http: //www.menr.gov.ua/docs/activitydopovidi/re 

6. Vstup do medychnoi heolohii / za redaktsiieiu H.I. Rudka, O.M. Adamenka. – K.: Akadempres, 2010. – T.1. – 736 s.

7. Hutsuliak V.M. Medyko-ekolohichna otsinka landshaftiv Chernivetskoi oblasti : monohrafiia / V.M. Hutsuliak, K.P. Nakonechnyi. – Chernivtsi : Chernivetskyi nats. un-t, 2010. – 200 s.

8. Zapovidni ekosystemy Karpat / [ Stoiko S., Hadach
E., Shymon T., Mykhalyk S.]. – Lviv: Svit, 1991.- 248 s.

9. Konspekt fauny Pivnichnoi Bukovyny (sudynni roslyny) / [Termena B.K., Stefanyk V.I., Serpokrylova
L.S.ta in.]. –Chernivtsi: ChNU, 1992.-226 s.

10. Dovkillia Chernivetskoi oblasti u 2014 rotsi:
statystychnyi zbirnyk./ Za red. Petrovoi H.I.. - Chernivtsi:
Holovne upravlinnia statystyky u Chernivetskii
oblasti, 2015.- 155 s.

11. Berezhnyj Ie. Small Hydro Power Stations Development
in the Carpathians as a likely Threat: IA and SEA Aspects/ Berezhnyj Ie., Havryliuk R., Masikevych Iu., Movchan Ia., Parchuk G., Tarasova O., Bolot K. // Symposium Abstracts of the 17th International Symposium on Landscape Ecology: Land-Masikevych Y., Myslytskyy V., Tkachuk S., Masikevych A. 

12. Sozofity luchnykh ekosystem Ukrainskykh Karpat / [Chornei I.I., Budzhak V.V., Tokariuk A.I. ta in.]. – Chernivtsi: DrukArt, 2010.- 252 s. 

13. Pravove rehuliuvannia zapovidnoi spravy v Ukraini (spetsialne zibrannia zakonodavchykh dokumentiv)
[Chernovskyi O.K., Masikevych Iu.H., Molvchan Ia.I. ta in.]. –Chernivtsi: Knyhy – KhKhI, 2013. – 800 s.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).