DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.4.2014.54

Філософсько-релігійний зміст поняття духовності

G. I. Bezarova

Анотація


У статті зроблена спроба дослідити поняття духовності за допомогою аналізу релігійних і філософських підставі поділу змісту духовності. Представлено основні напрямки формування духовності як складової буття людини і його життєдіяльності, де духовність передставлена як морально орієнтовані воля і розум, як інтеграція моральності, гуманності, здатності до вольової саморегуляції.


Ключові слова


духовність; дух; душа; релігійність; духовні ціннісні ордентації; духовні потреби

Повний текст:

PDF

Посилання


Bychko A.K., Bychko I.V., Tabachkovs'kyi V.H. History of philosophy. Kyiv: Lybid'; 2001 (in Ukrainian).

Men' A. Talk about spirituality. Riga: «Kino»; 1989 (in Russian).

Sushko V. Two contexts of spirituality. In: Philosophy. Chernivtsi: «Ruta»; 2008 (in Ukrainian).

Berdyaev N. The existential dialectic of the divine and the human. In: About the appointment of a person. Moscow: Respublika; 1993 (in Russian).

Berdyaev N.A. The origins and meaning of Russian communism. Moscow: 1990 (in Russian).

Chistyakova O.V. On the possibility of synthesizing secular and religious values in the context of Orthodox anthropology. In: Proceedings of the members of the Russian Philosophical Society. Moskovskiy filosofskiy fond; 2002 (in Russian).

Kryms'kyi S.B. The principles of spirituality XXI century. «Den'». 2002; 210 Nov. 15 (in Ukrainian).

Kiz' O.B., Maksymenko S.D. Values depryvovanoho young people as personal spiritual core program activity. In: Problems of general and educational psychology. Kyiv; 2008 (in Ukrainian).

Kryms'kyi S.B. Request philosophical meanings. Kyiv: PARAPAN; 2003 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – С. 25,38.

2. Мень А. Беседа о духовности. − Рига: «Кино». – 1989. – № 7. – С. 20.

3. Сушко В. Два контексти духовності // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Випуск 414-415. Філософія. – Чернівці: «Рута», 2008. – С. 164.

4. Бердяев Н. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // Н. Бердяев. О назначении человека. М.: Республика, 1993.

5. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: 1990. – С. 148.

6. Чистякова О.В. О возможности синтеза светских и религиозных ценностей в контексте православной антропологии. – Труды членов Российского философского общества. Вып. 2.: Московский философский фонд. 2002. – С. 177.

7. Кримський С.Б. Принципи духовності ХХI століття. // «День». – № 210. – 15 листопада 2002.

8. Кізь О.Б. Ціннісні орієнтації депривованого юнацтва як духовний стрижень особистісної програми життєдіяльності // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – Т. Х. – К.: 2008. – С. 227.

9. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К.: ПАРАПАН, 2003. – С. 187.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).