DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2016.172

Міжнародна політика молдавського господаря Стефана ІІІ Великого в контексті історії Північної Буковини (1457 – 1474 рр.)

Oleksii Balukh

Анотація


У статті на основі аналізу джерел і монографічної літератури проаналізовано військово-політичні відносини в Молдавії З 1457 до 1 474 рр. в контексті історії Північної Буковини. У статті констатується, що з приходом до влади в Молдові Стефана ІІІ стабілізувався внутрішньополітичне становище в державі. Результатами міжнародної політики господаря було врегулювання військово-політичних відносин з Угорщиною і Польщею. Тоді ж відбулося зміцнення північних і північно-східних кордонів Молдавії. Захопивши Кілію і здійснивши кілька походів в Валахії (1473 - 1474 РР.), Стефан ІІІ послабив османське вплив на півночі Дунаю. У 1474 турецько-молдавський конфлікт досяг свого апогею в результаті відмови платити щорічну данину султану, що і викликало на державу численне османське військо.

Ключові слова


Північна Буковина; Молдова; військово-політичні відносини; Польща; Угорщина; Османська імперія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bodnarjuk B. M., Masan O. M. “Shypyns'ka zemlja v mijnarodnyh dohovorah kincja XIV – pershoji polovyny XV st.” [Shypynska ground in international treaties late XIV - early in the century], Pytannja istoriji Ukrajiny, N. 4, 2000, P. 221–237 (inUkraine).

Czamańska I. Moldawia i Woloszczyzna wobec Polski, Wegier i Turcji w XIV i XV wieku [Moldaviaand Wolszczyzna towardsPoland,HungaryandTurkeyin the fourteenth and fifteenth centuries],Poznań, Państw. Wyd. Naukowe. UAM, 1996, 369 p. (in Polish).

Speral'skyj Z. Moldavskye avantjuri [Moldovan adventures], Belc', 2001, 192 p. (in Russian).

Honca H. V. Moldavyja y osmanskaja ahressyja v poslednej cetverty XV – pervoj trety XVI v. [Moldovaand the Ottoman Achreses I am in the last quarter of SWR - the first third of XVI Centuries], Kyshynev, Styyntsa, 1984, 150 p. (in Russian).

Semenova L. E. Nekotorie aspekti mejdunarodnoho polojenyja Moldavskoho knjajestva vo vtoroj polovyne XV v. [Some aspects of the international situation of the Moldovan principality in the second half of the XV century], Juho-Vostocnaja Evropa v srednye veka, Kyshynev, Styynca, 1972, P. 207–234 (in Russian).

Baluh O. Vid „Plonyn” do Hotyna: vojenno-politycnyj rozvytok bukovyns'kyx zemel' (50-ti rr. XIV – 30-ti rr. XVI st.) [From "Plonyn" to Khotina, military and political developmentBukovinaland (50 years XIV - 30 years of the XVI century)], Cernivtsi, Nashi knyhy, 2014, 256 p. (in Ukrainian).

Bogdan I. Documente lui Stefan cel Mare, Vol. 2 (XXI), Bucuresti, Socec & Co, 1913, 611 p.

Costachescu M. Documentele moldovenesti inainte de Stefan cel Mare, Vol. 2 (XXV), Jasi, Viata Romanesca, 1932, 956 p.

Densusianu Nic. Documente privitoare la istoria Romanilor culese de E, Vol. II (2), Bucuresti, 1891, 1451 – 1510 – XLVII, 729 p.

Dlugossii J., Przezdziecki A. Historiae polonicae libri XII, Vol. 5, Cracoviae, Czas, 1878, 702 p.

Nistor J. J. Die moldauischen Ansprüche auf Pokutien, Wien, Hölder, 1910, P. 45.

Zashkil'njak L. O., Krycun M. Istorija Pol'shci: vid najdavnishyh ciasiv do nashyx dniv [History of Poland, from ancient times to the present day], L'viv, LNU im. Franka, 2002, P. 97 (in Ukrainian).

Ciobanu V. Ţările române şi Polonia. Secolele XIV – XVI, Bucuresti, Editura Academiei RSR, 1985, P. 64.

Tymoshcuk B. O. “Seredn'ovichnyy Khotyn” [Medieval Hawtin ], Arxeolohija, 1977, N. 22, P. 31-32 (in Ukrainian).

Derkacuk D. A., Tymoshcuk B. A. Hotyn [Hawtin], Ujhorod, Karpaty, 1977 (in Ukrainian).

Celeby E. Knyha puteshestvyja [Book of travel], Vol. 1, Zemly Moldavyy y Ukrayny, Moscow, Yzd-vo vost. lyteraturi, 1961, P. 50 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Боднарюк Б.М., Масан О.М. Шипинська земля в міжнародних договорах кінця XIV – першої половини XV ст. / Б.М. Боднарюк, О.М. Масан // Питання історії України: Зб. наук. статей. – Чернівці, 2000. – Т. 4. – С. 221 – 237; Гадинко О., Масан О., Проблематика «Оуставництва о мытах» господаря Олександра Доброго від 8 жовтня 1408 року / О.Гадинко, О.Масан // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці, 2003. – Вип.5. – С. 67 – 71; Добржанський О. Хотинщина: історичний нарис / О.Добржанський, Ю.Макар, О.Масан. – Чернівці: Молодий буковинець, 2002. – 462 с.; Карпо В.Л., Масан О.М. Роль хотинського і чернівецького старост у польсько-молдавському прикордонному співробітництві (друга половина XV – перша половина XVІ ст.) / В.Карпо, О.Масан // Питання історії України: Зб. наук. статей. – Чернівці, 2002. – Т.5. – С. 111 – 117; Масан О. Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. / Олександр Масан // Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з давніх часів до середини ХХ ст.): [Кол. моногр.; В.М. Ботушанський, С.М. Гакман, Ю.І. Макар та ін.; за заг. ред. В.М. Ботушанського]. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 9 – 168; Масан О., Пивоваров С. Етапи будівництва Хотинського замку / О.Масан, С.Пивоваров // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького нацонального університету імені Юрія Федьковича: У 2-х томах. Т.1.: Історія України. Краєзнавство. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – С. 468 – 472.

2. Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku / Ilona Czamańska. – Poznań: Państw. Wyd. Naukowe. UAM, 1996. – 369 s.

3. Сперальский З. Молдавские авантюры / З.Сперальский / Пер. с польск. и примеч. Н. Малютиной-Конколь. – Бэлць: б.и., 2001. – 192 с.

4. Гонца Г.В. Молдавия и османская агрессия в последней четверти XV – первой трети XVІ в. / Г.Гонца. – Кишинев: Штиинца, 1984. – 150 с.

5. Семенова Л.Е. Некоторые аспекты международного положения Молдавского княжества во второй половине ХV в. / Л.Семенова // Юго-Восточная Европа в средние века. – Кишинев: Штиинца, 1972. – С. 207 – 234.

6. Балух О. Від „Плонин” до Хотина: воєнно-політичний розвиток буковинських земель (50-ті рр. XIV – 30-ті рр. XVI ст.) / Олексій Балух. – Чернівці: Наші книги, 2014. – 256 с.

7. Быстрицкая летопись 1359 – 1507 гг. // Славяно-молдавские летописи XV – XVI вв. – М.: Наука, 1976. – С. 24 – 34; Молдавско-немецкая летопись 1457-1499 гг. // Славяно-молдавские летописи XV – XVI вв. – М.: Наука, 1976. – С. 36-54; Путнянская ІІ летопись 1359 – 1518 гг. // Славяно-молдавские летописи XV – XVI вв. – М.: Наука, 1976. – C. 68 – 74; Славяно-молдавские летописи XV – XVI вв. / [сост. Ф.А. Грекул., отв. ред. В.И.Буганов]. – М.: Наука, 1976. – 156 с.

8. Documente lui Ştefan cel Mare / [Publ. de I.Bogdan]. – Bucureşti: Socec & Co, 1913. – Vol.2. – XXI, 611 p.

9. Documentele moldaveneşti înainte de Ştefan cel Mare / [Publ. de M.Costǎchescu]. – Jaşi: Viaţa Românescǎ, 1932. – Vol.2. – XXV, 956 p.

10. Documente privitoare la istoria Românilor culese de E. Hurmuzaki [Culese, adnotate şi publicate de Nic. Densuşianu]. – Bucureşti: s.e., 1891. – Vol. II, partea 2: 1451 – 1510. – XLVII, 729 p.

11. Dlugossii J. Historiae polonicae libri XII / [Cura A.Przezdziecki]. – Cracoviae: Czas, 1878. – T. V. – 702 p.

12. Быстрицкая летопись… – С. 25.

13. Молдавско-немецкая летопись… – С. 47.

14. Путнянская ІІ летопись… – С. 69.

15. Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna… – С. 124.

16. Масан О. Буковина як об’єкт міжнародних відносин… - С. 55; Сперальский З. Молдавские авантюры… - С. 32.

17. Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna… – С. 125; Nistor J.J. Die moldauischen Ansprüche auf Pokutien / J.Nistor. – Wien: Hölder, 1910. – С. 45.

18. Зашкільняк Л.О. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Леонід Зашкільняк, Микола Кричун. – Львів: ЛНУ ім. Франка, 2002. – С. 97; Карпо В.Л., Масан О.М. Роль хотинського і чернівецького старост… – С. 112.

19. Documentele moldaveneşti înainte de Ştefan cel Mare / [Publ. de M.Costǎchescu]… – С. 809-814.

20. Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna… – С. 125; Ciobanu V. Ţările române şi Polonia. Secolele XIV – XVI / Veniamin Ciobanu. – Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1985. – С. 64.

21. Documente lui Ştefan cel Mare / [Publ. de I.Bogdan]… – С. 266-269; Documente privitoare la istoria Românilor culese de E. Hurmuzaki… – С. 126-127.

22. Documente lui Ştefan cel Mare / [Publ. de I.Bogdan]… – С. 267.

23. Боднарюк Б.М., Масан О.М. Шипинська земля в міжнародних договорах… – С. 235; Масан О. Буковина як об’єкт міжнародних відносин… – С. 55.

24. Ciobanu V. Ţările române şi Polonia… – С. 65.

25. Documente lui Ştefan cel Mare / [Publ. de I.Bogdan]… – С. 267.

26. Там само. – С. 271-276.

27. Гадинко О., Масан О. Проблематика «Оуставництва о мытах»… – С. 71.

28. Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna… – С. 127.

29. Documente lui Ştefan cel Mare / [Publ. de I.Bogdan]… – С. 282-288; Documente privitoare la istoria Românilor culese de E. Hurmuzaki… – С. 692-694.

30. Documente lui Ştefan cel Mare / [Publ. de I.Bogdan]… – С. 284.

31. Масан О. Буковина як об’єкт міжнародних відносин… – С. 56.

32. Очерки внешнеполитической истории Молдавского княжества (последняя четверть ХІV – начало ХІХ в.) / Под ред. Д.М. Драгнева. – Кишинев: Штиинца, 1987. – С. 72.

33. Ciobanu V. Ţările române şi Polonia… – С. 66.

34. Молдавско-немецкая летопись… – С. 47; Купша И. Вклад Штефана Великого в развитие румынского военного искусства / Ион Купша // Страницы истории румынской армии: [под общ. ред. Ал. Г. Саву]. – Бухарест: Изд-во Академии Социалистической республики Румынии; Военное изд-во Министерства национальной обороны, 1975. – С.80; Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna… – С. 127.

35. Молдавско-немецкая летопись… – С. 48.

36. Гонца Г.В. Молдавия и османская агрессия… – С. 19; Добржанський О. Хотинщина: історичний нарис… – С. 74.

37. Купша И. Вклад Штефана Великого… – С. 80.

38. Балух О. Від „Плонин” до Хотина… – С. 121.

39. Очерки внешнеполитической истории… – С. 73.

40. Масан О. Буковина як об’єкт міжнародних відносин… – С. 56.

41. Documente lui Ştefan cel Mare / [Publ. de I.Bogdan]… – С. 296.

42. Молдавско-немецкая летопись… – С. 47.

43. Очерки внешнеполитической истории… – С. 73.

44. Купша И. Вклад Штефана Великого… – С. 81.

45. Семенова Л.Е. Некоторые аспекты международного… – С. 211.

46. Купша И. Вклад Штефана Великого… – С. 81.

47. Семенова Л.Е. Некоторые аспекты международного… – С. 211.

48. Молдавско-немецкая летопись… – С. 48.

49. Купша И. Вклад Штефана Великого… – С. 82.

50. Балух О. Від „Плонин” до Хотина… – С. 123.

51. Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna… – С. 131.

52. Documente lui Ştefan cel Mare / [Publ. de I.Bogdan]… – С. 300-305; Documente privitoare la istoria Românilor culese de E. Hurmuzaki… – С. 702 – 704.

53. Балух О. Від „Плонин” до Хотина… – С. 124.

54. Dlugossii J. Historiae polonicae libri XII… – С. 525.

55. Славяно-молдавские летописи… – С. 64, 70, 106.

55. Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna… – С. 132.

57. Масан О. Буковина як об’єкт міжнародних відносин… – С. 57.

58. Масан О., Пивоваров С. Етапи будівництва Хотинського замку… – С. 469.

59. Тимощук Б.О. Середньовічний Хотин / Борис Тимощук // Археологія. – 1977. – Т.22. – С. 31-32.

60. Деркачук Д.А., Тимощук Б.А. Хотин / Д.Деркачук, Б.Тимощук. – Ужгород: Карпати, 1977. – С. 36.

61. Челеби Э. Книга путешествия / Эвиль Челеби. – М.: Изд-во вост. литературы, 1961. – Вып.1: Земли Молдавии и Украины. – С. 50.

62. Балух О. Від „Плонин” до Хотина… – С. 125-126.

63. Молдавско-немецкая летопись… – С. 48.

64. Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna… – С. 132.

65. Славяно-молдавские летописи… – С. 64, 70, 106.

66. Там само. – С. 64.

67. Семенова Л.Е. Некоторые аспекты международного… – С. 213.

68. Dlugossii J. Historiae polonicae libri XII… – С. 530-531.

69. Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna… – С. 133.

70. Documente lui Ştefan cel Mare / [Publ. de I.Bogdan]… – С. 311-313; Documente privitoare la istoria Românilor culese de E. Hurmuzaki… – С. 214.

71. Масан О. Буковина як об’єкт міжнародних відносин… – С. 57.

72. Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna… – С. 134.

73. Масан О. Буковина як об’єкт міжнародних відносин… – С. 57.

74. Очерки внешнеполитической истории… – С. 76.

75. Гонца Г.В. Молдавия и османская агрессия… – С. 19-20.

76. Балух О. Від „Плонин” до Хотина… – С. 128.

77. Очерки внешнеполитической истории… – С. 77.

78. Гонца Г.В. Молдавия и османская агрессия… – С. 21.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).