DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2015.110

Кафедра суспільних наук та українознавства БДМУ: історія, перспективи розвитку

Antoniy Moysey

Анотація


У статті зроблена спроба освітлення аналітичного і комплексного розгляду історії організації та розвитку кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету. Наведено основні наукові та педагогічні досягнення співробітників кафедри, вказані перспективи її розвитку на сучасному етапі.

Ключові слова


історія; суспільні науки; українознавство; історія української культури; філософія; українська мова; студенти; міжнародний журнал

Повний текст:

PDF

Посилання


Sidorenko M. M., Troyans'kij V. A., Shutak L. B. “Istoriya stanovlennya ta rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva BDMA” [History of formation and development of the Department of Social Sciences and UkrainianStudiesBukovinaStateMedicalAcademy], Bukovins'kij medichnij visnik, Chernivtsi, 2004, Vol.1, P. 196-203 (in Ukrainian).

Bojchuk T. M., Mojsej A. A. “Istoriya ta perspektivi rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva” [History and prospects of the development of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva, Chernivtsi, 2014, Vol. 1 (1), P. 7-18 (in Ukrainian).

Pishak V. P., Ahtemijchuk Yu. T., Ivashuk O. I. Profesori Bukovins'kogo derzhavnogo medich-nogo universitetu (1944-2009 rr.) [Professors of the Bukovinian State Medical University (1944-2009)], Storinki istoriyi. Biografichnij dovidnik zaviduvachiv kafedr ta profesoriv Bukovins'koyi derzhavnoyi medichnoyi akademiyi (1944-1998 rr.), Chernivtsi, 1999, P. 23 (in Ukrainian).

Troyans'kij V. A. Metodichnij posibnik z filosofiyi [Methodological manual on philosophy], Chernivtsi, Prut, 1997, 126 p. (in Ukrainian).

Ozhevan M. A., Troyans'kij V. A. Korotkij slovnik filosofs'ko-medichnih terminiv [A short dictionary of philosophical and medieval terms], Chernivtsi, Prut, 1998, 117 p. (in Ukrainian).

Iftemichuk V. S., Odins'kij I. P. Ekonomichna teoriya [Economic theory], Chernivtsi, Prut, 1999, 188 p. (in Ukrainian).

Kobilyans'kij S. D. Istoriya meditsini [Medical history], Chernivtsi, Oblasne upravlinnya, 1996, 62 p. (in Ukrainian).

Kovban L. B., Navchuk G. V. Dilova ukrayins'ka mova [Business Ukrainian language], Chernivtsi, 1991, 91 p. (in Ukrainian).

Zorij N. I. Praktikum z psihologiyi [Practitioner for psychology], Chernivtsi, 1999, 157 p. (in Ukrainian).

Navchuk G. V., Komarnits'kij S.I.Ukrayins'ka ta zarubizhna kul'tura [Ukrainian and foreign culture], Chernivtsi, 1999, 128 p. (in Ukrainian).

Kobilyans'kij S. D. Narisi z istoriyi Ukrayini [Essays on the history ofUkraine], Chernivtsi, Med. akademiya, 1999, 232 p. (in Ukrainian).

Komarnits'kij S. D. Istoriya Ukrainy [History ofUkraine],Chernovtsy, Prut, 1996, 82 p. (in Russian).

Sidorenko M. M., Troyans'kij V. A. Metodichnij posibnik z filosofiyi dlya studentiv-inozemtsiv [Methodological Guide to Philosophy for Foreign Students], Chernivtsi, Ruta, 2001 (in Ukrainian).

Sidorenko M. M. Filosofs'ko-religijni problemi biologiyi [Philosophical and religious problems of biology], Chernivtsi, Ruta, 2001, 76 p. (in Ukrainian).

Shutak L., Shinkaruk V. Slovotvirna kategorizatsiya sub'yektivnoyi otsinki [Word-specific categorization of subjective evaluation], Chernivtsi, Ruta, 2002, 126 p. (in Ukrainian).

Shutak L. B., Tkach A. V. Dilova ukrayins'ka mova [Business Ukrainian language], Chernivtsi, 2003, 144 p. (in Ukrainian).

Navchuk G. V., Shinkaruk V. D. Formal'no-sintaksichni ta funktsional'no-semantichni osoblivosti oklichnih rechen' [Formally-syntactic and functional-semantic features of the occult sentences], Ternopil', Aston, 2007, 200 p. (in Ukrainian).

Shutak L. B., Navchuk G. V., Tkach A. V. Ukrayins'ka mova profesijnogo spryamuvannya [Ukrainian language of professional orientation], Chernivtsi, 2008, 444 p. (in Ukrainian).

Babich N., Marchuk M., Troyans'kij V. Filosofs'ki problemi lyudinoznavstva [Philosophical problems of human studies], Chernivtsi, 2005, 208 p. (in Ukrainian).

Mojsej A. A. Ukrayinoznavstvo v sistemi vishoyi medichnoyi osviti [Ukrainian studies in the system of medical education], Kolektivna monografiya, kafedra suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva Bukovins'kogo derzhavnogo medichnogo universitetu, Chernivtsi, BDMU, 2015, 224 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Sidorenko M.M., Troyans'kij V.A., Shutak L.B. Istoriya stanovlennya ta rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva BDMA, Bukovins'kij medichnij visnik, Chernivtsi, 2004, Vol.1, p. 196-203.

2. Bojchuk T.M., Mojsej A.A. Istoriya ta perspektivi rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva. Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva. Chernivtsi, 2014, Vol. 1 (1), P. 7-18.

3. Pishak V.P., Ahtemijchuk Yu.T., Ivashuk O.I. Profesori Bukovins'kogo derzhavnogo medich-nogo universitetu (1944-2009 rr.); Storinki istoriyi. Biografichnij dovidnik zaviduvachiv kafedr ta profesoriv Bukovins'koyi derzhavnoyi medichnoyi akademiyi (1944-1998 rr.), Chernivtsi, 1999, p. 23.

4. Derzhavnij arhiv Chernivets'koyi oblasti (State Archive of Chernivtsi region) (DAChO) (SAChR), F. R-938, Op. 1., Spr. 7. Zvit pro robotu Chernivets'kogo derzhavnogo medichnogo institutu za 1944-45 rr.,4 ark.; SAChR., F. R-938., Op. 1., Spr. 39. Materiali naukovo-doslidnoyi roboti Chernivets'kogo derzhavnogo medichnogo institutu za 1945 r. (zviti, plani, spiski naukovih robit i perepiska z ts'ogo pitannya)., 65 ark.;
SAChR, F. R-938., Op. 1, Spr. 14. Zvit pro robotu Chernivets'kogo derzhavnogo medichnogo institutu za 1945-1946 n. r., 64 ark.; SAChR, F. R-938., Op. 5, Spr. 14. Zvit Chernivets'kogo derzhavnogo medichnogo institutu za 1946-1947 rr., 55 ark.; SAChR, F. R-938, Op. 5, Spr. 131. Richnij zvit pro diyal'nist' Chernivets'kogo derzhavnogo medichnogo institutu za 1949-1950 n. r.,133 ark.; SAChR, F. R-938, Op. 5, Spr. 147. Richnij zvit pro diyal'nist' Chernivets'kogo derzhavnogo medichnogo institutu za 1950-1951 n. r, 221 ark.; SAChR, F. R-938, Op. 5, Spr. 168. Richnij zvit pro diyal'nist' Chernivets'kogo derzhavnogo medichnogo institutu za 1951-1952 n. r., 285 ark.; SAChR., F. R-938, Op. 5, Spr. 202. Richnij zvit pro diyal'nist' Chernivets'kogo derzhavnogo medichnogo institutu za 1953-1954 n. r., 289 ark.; SAChR, F. R-938, Op. 5, Spr. 64. Istorichni dovidki i dopovidi z istoriyi, organizatsiyi ta rozvitku kafedr Chernivets'kogo derzhavnogo medichnogo institutu za 1944-1956 rr., T. 2., 140 ark.; SAChR., F. R-938., Op. 5., Spr. 289. Richnij zvit pro diyal'nist' Cherni-vets'kogo derzhavnogo medichnogo institutu z 1945 do 1957 rr., 179 ark.

5. SAChR., F. R-938., Op. 1, Spr. 9. Protokoli zasidan' radi profesoriv ta vchenoyi radi Chernivets'kogo derzhavnogo medichnogo institutu za 1945-46 rr., 150 ark.; SAChR, F. R-938, Op. 5., Spr. 356. Protokoli zasidan' vchenoyi radi Chernivets'kogo derzhavnogo medichnogo institutu za 1948 r., T. 2, 134 ark.

6. Arhiv Bukovins'kogo derzhavnogo medichnogo universitetu., F. R-398, O. 1, Spr. 1. Nakazi po Institutu z 1 po 139 za 1944-1945 rr., 145 ark.

7. SAChR, F. R-938, Op. 1, Spr. 8. Richni zviti pro robotu kafedr Chernivets'kogo derzhavnogo medichnogo institutu za 1944-45 rr, 77 ark.; SAChR., F. R-938, Op. 5, Spr. 15. Zviti kafedr Chernivets'kogo derzhavnogo medichnogo insti-tutu za 1946-1947 rr.,178 ark.; SAChR, F. R-938, Op. 5, Spr. 2823. Zvit kafedr Chernivets'kogo derzhavnogo medichnogo institutu pro navchal'no-metodichnu ta idejnovihovnu robotu za 1970-1971 n. r., T. 1, 223 ark.

8. SAChR, F. R-938, Op. 5, Spr. 263. Zvit pro naukovo-doslidnu robotu vikladachiv kafedri marksizmu-leninizmu za 1956-1957 n. r., 2 ark.; SAChR., F. R-938., Op. 5, Spr. 1213. Istorichna dovidka pro rozvitok kafedri marksizmu-leni-nizmu za period 1944–1957 rr., 11 ark.; SAChR, F. R-938, Op. 5, Spr. 1225. Protokoli zasidan' kafedri marksizmu-leninizmu za 1960-61 n. r., 40 ark.; SAChR, F. R-938, Op. 5, Spr. 1896. Zvit kafedri marksizmu-leninizmu pro vihovnu ta navchal'no-metodichnu robotu za 1965-1966 n. r., 44 ark.; SAChR, F. R-938, Op. 5, Spr. 2367. Istoriya kafedri marksizmu-leninizmu u period 1944–1969 rr. (do 25-richchya institutu), 34 ark.

9. SAChR, F. R-938, Op. 5, Spr. 223. Zvit pro robotu kabinetu kafedri marksizmu-leninizmu za 1954-1955 n. r., 6 ark.

10. Arhiv Bukovins'kogo derzhavnogo medichnogo universitetu., F. R-398, O. 1., Spr. 1.

11. SAChR., F. R-72, Op. 4, Spr. 27, Ark 39.

12. SAChR., F. R-938, Op. 1, Spr. 8, Ark 58-67.

13. SAChR., F. R-938, Op. 1, Spr. 39, Ark 34.

14. SAChR., F. R-938, Op. 1, Spr. 9, Ark 15.

15. SAChR., F. R-938, Op. 1, Spr. 7, Ark 4.

16. SAChR., F. R-938, Op. 1, Spr. 14, Ark 28-35.

17. SAChR., F. R-938, Op. 1, Spr. 8, Ark 58-67.

18. SAChR., F. R-938, Op. 1, Spr. 14, Ark 28-35; SAChR., F. R-938., Op. 5, Spr. 15, Ark 82-84.

19. SAChR., F. R-938, Op. 5, Spr. 147, Ark 29.

20. SAChR., F. R-938, Op. 1, Spr. 14, Ark 28-35; SAChR, F. R-938, Op. 5, Spr. 15, Ark 82-84.

21. SAChR, F. R-938, Op. 5., Spr. 356, T. 2, Ark 122-124.

22. SAChR, F. R-938, Op. 5., Spr. 14., Ark 30-40.

23. SAChR., F. R-938, Op. 5., Spr. 147, Ark 51-52.

24. SAChR, F. R-938, Op. 5., Spr. 168, Ark 38, 53.

25. SAChR., F. R-938, Op. 5., Spr. 202, Ark 59.

26. SAChR., F. R-938, Op. 5., Spr. 1896, Ark 15.

27. SAChR., F. R-938, Op. 5., Spr. 2823, T. 1, Ark 145-146.

28. SAChR., F. R-938, Op. 5.,Spr. 64, T. 2, Ark 10-20.

29. SAChR., F. R-938, Op. 5., Spr. 131, Ark 19; Storinki istoriyi. Biografichnij dovidnik zaviduvachiv kafedr ta profesoriv Bukovins'koyi derzhavnoyi medichnoyi akademiyi (1944-1998 rr.), Chernivtsi, 1999, p. 46.

30. SAChR., F. R-938, Op. 5, Spr. 168, Ark 17.

31. SAChR., F. R-938, Op. 5, Spr. 1225, Ark 1.

32. SAChR., F. R-938, Op. 5, Spr. 2367, Ark 3.

33. SAChR., F. R-938, Op. 5, Spr. 1896, Ark 1-2; SAChR, F. R-938., Op. 5, Spr. 2823, T. 1, Ark 144-146.

34. SAChR., F. R-938, Op. 5, Spr. 1896, Ark 2-6.

35. SAChR., F. R-938, Op. 5,Spr. 147, Ark 40-46.

36. SAChR., F. R-938, Op. 5, Spr. 1896, Ark 2-4, 36, 42.

37. Troyans'kij V.A. Metodichnij posibnik z filosofiyi, Chernivtsi, Prut, 1997, 126 p.

38. Ozhevan M.A., Troyans'kij V.A. Korotkij slov-nik filosofs'ko-medichnih terminiv, Chernivtsi, Prut, 1998, 117 p.

39. Iftemichuk V.S., Odins'kij I.P. Ekonomichna teoriya: Navchal'nij posibnik, Chernivtsi, Prut, 1999, 188 p.

40. Kobilyans'kij S.D. Istoriya meditsini: Metodichnij posibnik dlya studentiv pershogo kursu, Chernivtsi, Oblasne upravlinnya, 1996, 62 p.

41. Kovban L.B., Navchuk G.V. Dilova ukrayins'ka mova: Metodichnij posibnik dlya studentiv I kursu medichnogo institute, Chernivtsi, 1991, 91 p.

42. Zorij N.I. Praktikum z psihologiyi, Chernivtsi, 1999, 157 p.

43. Navchuk G.V., Komarnits'kij S.I. Ukrayins'ka ta zarubizhna kul'tura: Navchal'no-metodichnij posibnik, Chernivtsi, 1999, 128 p.

44. Kobilyans'kij S.D. Narisi z istoriyi Ukrayini: Pidruchnik dlya studentiv medichnih navchal'nih zakladiv I ta II rivniv akreditatsiyi, Chernivtsi, Med. akademiya, 1999, 232 p.

45. Komarnits'kij S.D. Istoriya Ukrainy, Chernovtsy: Prut, 1996, 82 p.

46. Sidorenko M.M., Troyans'kij V.A. Metodichnij posibnik z filosofiyi dlya studentiv-inozemtsiv, Chernivtsi, Ruta, 2001.

47. Sidorenko M.M. Filosofs'ko-religijni problemi biologiyi: Navchal'nij posibnik, Chernivtsi, Ruta, 2001, 76 p.

48. Shutak L., Shinkaruk V. Slovotvirna kategorizatsiya sub'yektivnoyi otsinki, Chernivtsi, Ruta, 2002, 126 p.

49. Shutak L.B., Tkach A.V. Dilova ukrayins'ka mova: Navchal'no-metodichnij posibnik dlya studentiv vishih medichnih navchal'nih zakladiv osviti I-IV rivniv akreditatsiyi, Chernivtsi, 2003, 144 p.

50. Navchuk G.V., Shinkaruk V.D. Formal'no-sintaksichni ta funktsional'no-semantichni osoblivosti oklichnih rechen', Ternopil', Aston, 2007, 200 p.

51. Shutak L.B., Navchuk G.V.,Tkach A.V. Ukrayins'ka mova profesijnogo spryamuvannya: Navchal'nij posibnik dlya studentiv vishih medichnih navchal'nih zakladiv osviti I-IV rivniv akreditatsiyi, Chernivtsi, 2008, 444 p.

52. Babich N., Marchuk M., Troyans'kij V. Filosofs'ki problemi lyudinoznavstva: Monografiya, Chernivtsi, 2005, 208 p.

53. Ukrayinoznavstvo v sistemi vishoyi medichnoyi osviti: kolektivna monografiya, kafedra suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva Bukovins'kogo derzhavnogo medichnogo universitetu, za naukovoyu redaktsiyeyu A.A. Mojseya, Chernivtsi, BDMU, 2015, 224 p., 8 il.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).