DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2015.105

Гендерно-освітні технології як психолого-педагогічний супровід студентів у вищій медичній школі

Liubov Liubina

Анотація


У статті розглядаються гендерно-освітні технології навчання як психолого-педагогічного супроводу професійного навчання студентів-майбутніх лікарів у вищому медичному навчальному закладі, виявлено психологічні умови і прийоми розвитку гендерної культури студентів-медиків як необхідної складової формування їх професійної компетентності та егалітарної свідомості.

Ключові слова


гендерна ідентичність; ассертивність; особистісно-орієнтований підхід; Егалітарна свідомість; гендерно-освітні технології; психолого-педагогічний супровід

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Zimnyaya I. A. Edinaya sotsial'no-professional'naya kompetentnost' vypusknika universiteta: ponyatie, podhody k formirovaniyu i otsenke [Uniform social and professional competence of a graduate of the university: understand, approaches to formation and evaluation], Moscow, 2008, Available at: misis.ru/Portals/0/Downlo-ad/Press/2011/Zimnyaya.doc (in Ukrainian).

2. Zakon Ukrayini "Pro zabezpechennya rivnih prav ta mozhlivostej zhinok i cholovikiv" [The Law of Ukraine "On Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women and Men"], Verhovna Rada Ukrayini, Available at: http://zakon4.ra-da.gov.ua/laws/show/2866-15 (in Ukrainian).

3. Kikinezhdi O. M. Genderna identichnist' v ontogenezi osobistosti [Gender identity in personality ontogenesis], Ternopil', Navchal'na kniga, Bogdan, 2011, 400 p. (in Ukrainian).

4. Kikinezhdi O. M. “Genderno-osvitni tehnologiyi yak psihologo-pedagogichniy suprovid statevoyi sotsializatsiyi osobistosti” [Gender and educational technologies as psychological and pedagogical support of sexual socialization of the person], Ukrayins'kiy naukoviy zhurnal "Osvita regionu", 2013, N. 3, P. 158–163, Available at: http://social-science.com.ua/ar-ticle/1117 (in Ukrainian).

5. Kikinezhdi O. M. “Genderno-osvitni tehnologiyi yak psihologo-pedagogichniy suprovid statevoyi sotsializatsiyi osobistosti” [Gender-educational technologies as psychological and pedagogical support of sexual socialization of personality], Ukrayins'kiy naukoviy zhurnal "Osvita regionu", 2013, N. 3, P. 158–163, Available at : http://social-sci-ence.com.ua/article/1117 (in Ukrainian).

6. Kletsina I. S. "Kompetentnostnyy podhod" i gendernoe obrazovanie v vysshey shkole ["Competency Approach" and gender education at Visage School], Aktual'nye voprosy sovremennogo universitetskogo obrazovaniya, Materialy X Rossiysko-Amerikanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (14-16 maya 2007 g.), SPb., Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2007, P. 105–109, Available at: http://humanpsy.ru/klyotsina/gender-educ (in Ukrainian).

8. Verbitskij A. A. Aktivnoe obuchenie v vysshey shkole: kontekstnyj pohod [Active learning in higher education: a contextual campaign], Moscow, Vysshaya shkola, 1991, P. 167 (in Russian).

9. Tiholaz S. I. “Kontekstniy pidhid do organizatsiyi navchal'nogo protsesu yak umova rozvitku profesiynoyi spryamovanosti studentiv medichnogo universitetu” [Context-oriented approach to the organization of the educational process as a condition for the development of the professional orientation of the students of the medical university], Zbirnik naukovih prats' Hmel'nits'kogo institutu sotsial'nikh tehnologiy Universitetu "Ukrayina", 2011, N. 4, P. 165-169, Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2011_4_38.pdf (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Zimnyaya I. A. Edinaya sotsial'no-professional'naya kompetentnost' vypusknika universiteta: ponyatie, podhody k formirovaniyu i otsenke : razdatochnyj material dlya provedeniya zanyatij, [Elektronnij resurs], I. A. Zimnyaya, Federal'noe agenstvo po obrazovaniyu, Gosudarstvennyy universitet "Moskovskiy institut stali i splavov", Moscow, 2008. – available at : misis.ru/Portals/0/Download/Press/2011/Zimnyaya.doc.

2. Zakon Ukrayini "Pro zabezpechennya rivnih prav ta mozhlivostej zhinok i cholovikiv", [Elektronniy resurs], Verhovna Rada Ukrayini, Ofits. vid, available at: http://zakon4.ra-da.gov.ua/laws/show/2866-15

3. Kikinezhdi O. M. Genderna identichnist' v ontogenezi osobistosti: monografiya, O. M. Kikinezhdi. – Ternopil' : Navchal'na kniga, Bog-dan, 2011, 400 s.

4. Kikinezhdi O. M. Genderno-osvitni tehnologiyi yak psihologo-pedagogichniy suprovid statevoyi sotsializatsiyi osobistosti, [Elektronniy resurs], O. M. Kikinezhdi, Ukrayins'kiy naukoviy zhurnal "Osvita regionu", 2013, 3, S. 158 – 163, availibe at : http://social-science.com.ua/article/1117.

5. Kikinezhdi O. M. Genderno-osvitni tehnologiyi yak psihologo-pedagogichniy suprovid statevoyi sotsializatsiyi osobistosti [Elektronniy resurs], O. M. Kikinezhdi, Ukrayins'kiy naukoviy zhurnal "Osvita regionu", 2013, 3, S. 158 – 163, S. 158, available at : http://social-sci-ence.com.ua/article/1117.

6. Kletsina I. S. "Kompetentnostnyy podhod" i gendernoe obrazovanie v vysshey shkole, [Elektronniy resurs], I. S. Kletsina, Aktual'nye voprosy sovremennogo universitetskogo obrazovaniya : Materialy X Rossiysko-Amerikanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (14-16 maya 2007 g.). – SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2007. – S. 105–109. – available at : http://humanpsy.ru/klyotsina/gender-educ.

7. Kikinezhdi O. M. Genderno-osvitni tehnologiyi yak psihologo-pedagogichniy suprovid statevoyi sotsializatsiyi osobistosti, [Elektronniy resurs], O. M. Kikinezhdi, Ukrayins'kiy naukoviy zhurnal "Osvita regionu", 2013, 3, S. 158 – 163, available at : http://social-science.com.ua/article/1117.

8. Verbitskij A.A. Aktivnoe obuchenie v vysshey shkole: kontekstnyj pohod, A.A. Verbitskiy, Moscow, Vysshaya shkola, 1991, 207 s. – S. 167.

9. Tiholaz S. I. Kontekstniy pidhid do organizatsiyi navchal'nogo protsesu yak umova rozvitku profesiynoyi spryamovanosti studentiv medichnogo universitetu, [Elektronniy resurs], S.I.Tiholaz, Zbirnik naukovih prats' Hmel'nits'kogo institutu sotsial'nikh tehnologiy Universitetu "Ukrayina", 2011, 4, S. 165-169, available at : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2011_4_38.pdf.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).