DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2015.103

Концепція антропоцентризму в некласичній філософії

Ihor Skakun

Анотація


В роботі досліджується світоглядний і методологічний потенціал антропоцентризму і його реалізація в динаміці парадигм людиномірності наукового знання. Розкривається суть ідеї людиномірності і принципу антропоцентризму, форми їх актуалізації в постклассической парадигмі знання.

Ключові слова


антропологізація; антропоцентризм; людина; методологія; наукова картина світу

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Zagorordnyuk V. Antropologiya piznannya: pozitivni ta negativni aspekti[Anthropology of Cognition: Positive and Negative Aspects], Grani lyuds'kogo buttya: pozitivni ta negativni vimiri antropokul'turnogo, Kyiv, Naukova dumka, 2010, P. 141-166 (in Ukrainian).

2. Sheler M. Polozhenie cheloveka v Kosmose [The position of man in the cosmos], Problema cheloveka v zapadnoj filosofii, Moscow, Progress, 1988, P. 31-95 (in Russian).

3. Frankl V. Chelovek v poiskakh smysla [Man in search of meaning], Moscow, Progress, 1990, 368 p. (in Russian).

4. Ozhevan M. Lyuds'kij vimir nauki ta naukovi "vimiri" lyudini [The human dimension of science and scientific "dimensions" of man], Kyiv, Libid', 1992, 175 p. (in Ukrainian).

5. Kamenev S. Nauchnaya kartina mira: ot klassicheskoy – k sovremennoy [The scientific picture of the world: from the classical to the modern], Vladivostok, Morskoy gos. un-t im. Admirala G. I. Nevel'skogo, 2006, 67 p. (in Russian).

7. Nikitin E. “Ob odnoy tendentsii v razvitii filosofii”[On one tendency in the development of philosophy], Voprosy filosofii, 2001, N. 10, P. 88-98 (in Russian).

8. Lega V. Lektsii po istorii zapadnoj filosofii[Lectures on the history of Western philosophy], Available at: http://www.rodon.org/lvp/lpizf/index.htm (in Russian).

9. Marchuk M. “Vil'gel'm Dil'tey: "Filosofiya zhittya" ta gumanitarno-naukova metodologiya” [Wilhelm Diltey: "The Philosophy of Life" and the humanitarian and scientific methodology],Naukovij visnik Chernivets'kogo universitetu, Filosofiya, N. 462-463, Chernivtsi, Chernivets'kij nats. un-t, 2009, P. 3-7 (in Ukrainian).

10. Bergson A. Tvorcheskaya evolyutsiya [Creative evolution], Available at: http://www.psylib.ukrweb.net/books/bergs01/index.htm (in Russian).

11. Shpengler O. Zakat Evropy [The Decline of Europe], Vol. 1, Obraz i dejstvitel'nost', Novosibirsk, VO "Nauka", Sibirskaya izdatel'skaya firma, 1993, 592 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Zagorordnyuk V. Antropologiya piznannya: pozitivni ta negativni aspekti, V.Zagorodnyuk, Grani lyuds'kogo buttya: pozitivni ta negativni vimiri antropokul'turnogo, Kyiv, Naukova dumka, 2010, S. 141-166.

2. Sheler M. Polozhenie cheloveka v Kosmose, M. Sheler, Problema cheloveka v zapadnoj filosofii: [perevody], Moscow, Progress, 1988, S. 31-95.

3. Frankl V. Chelovek v poiskakh smysla, V.Frankl, Moscow, Progress, 1990, 368 s.

4. Ozhevan M. Lyuds'kij vimir nauki ta naukovi "vimiri" lyudini, M. Ozhevan, Kyiv, Libid', 1992, 175 s.

5. Kamenev S. Nauchnaya kartina mira: ot klassicheskoy – k sovremennoy, S. Kamenev, Vladivostok, Morskoy gos. un-t im. Admirala G. I. Nevel'skogo, 2006, 67 s.

6. Il'in V.V. Klassika – neklassika – neonek-lassika: tri epohi v razvitii nauki, [Elektronnij resurs], V.V. Il'in, Informatsionnyj portal MGU (fajlovyj arhiv), available at : files.msu-city.ru/file.php?id=4951

7. Nikitin E. Ob odnoy tendentsii v razvitii filosofii, E.Nikitin, Voprosy filosofii, 2001, 10, S. 88-98.

8. Lega V. Lektsii po istorii zapadnoj filosofii, [Elektronnij resurs], V. Lega. – available at : http://www.rodon.org/lvp/lpizf/index.htm

9. Marchuk M. Vil'gel'm Dil'tey: "Filosofiya zhittya" ta gumanitarno-naukova metodologiya, M. Marchuk, Naukovij visnik Chernivets'kogo universitetu: zb. nauk. prats'. Filosofiya, Vip. 462-463, Chernivtsi: Chernivets'kij nats. un-t, 2009, S. 3-7.

10. Bergson A. Tvorcheskaya evolyutsiya, [Elek-tronnij resurs], A.Bergson. – available at : http://www.psylib.ukrweb.net/books/bergs01/index.htm

11. Shpengler O. Zakat Evropy. T. 1. Obraz i dejstvitel'nost', O.Shpengler, Novosibirsk, VO "Nauka", Sibirskaya izdatel'skaya firma, 1993, 592 s.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).