Специфіка викладання історії медицини іноземним студентам

Автор(и)

  • Anzhela Biduchak Буковинський державний медичний університет, Ukraine
  • Маria Mandryk-Melnychuk

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2019.126

Ключові слова:

історія медицини, студенти-медики, іноземні студенти, освітній процес, компетентнісний підхід, міждисциплінарність

Анотація

Метою роботи є актуальні питання сучасного значення історії медицини в системі вищої медичної освіти та формуванні професійних компетенцій майбутніх медичних працівників. Наукова новизна. Автори виділяють сучасні підходи до викладання історії ме-дицини іноземним студентам, які будуть сприяти найбільш повному формуванню професійного мислення і розвитку їх особистісних якостей. Методологія дослідження. У статті використано описовий метод і метод зіставлення. Результати дослідження. Проаналізовано внутрішньодисциплінарні та міждисциплінарні  зв’язки історії медицини, які викладаються у вищій школі, що має значення у формуванні серед іноземних студентів стилю наукового мислення і етики, розширення загальнокультурного і медичного кругозору, завдяки опрацюванню джерел скласти уявлення про медицину як науку, що пройшла складну еволюцію упродовж тисячоліть. Історія медицини як наука, що вивчає розвиток медичної теорії і практики, тісним чином пов'язана з розвитком суспільства, зміною суспільно-економічних формацій, історією культури народів. Вивчаючи минуле медицини, ми можемо оцінити досягнення сучасної медицини і простежити перспективи її розвитку. Знання історії медицини має велике значення для формування світогляду майбутнього лікаря, збагачуючи його теоретичними знаннями, умінням аналізувати події, що відбуваються, виховання почуття гуманізму та патріотизму. Висновки. У науковому дослідженні розглянуто проблемні питання вивчення історії медицини іноземними студентами. Зокрема, акцентова-но увагу на тому, що найбільші труднощі студенти-іноземці відчувають через вплив численних факторів: географічні, економічні, національні, релігійні тощо.

Посилання

Hai L. A., Sukhin Yu. V., Venher V. F. “Suchasni metodyky vykladannia medychnykh dystsyplin u vyshchii

shkoli” [Modern methods of teaching medical disciplines in high school], Medychna osvita [The medical

education], 2016, N 1, Р. 15‐18 [in Ukrainian];

Tereshkyna O. V. “Roliystoryy medytsyny v reshenyy metodolohycheskykh problem pedagoghyky

medytsynskoho vuza” [Role of medical history in solving methodol-ogical problems of pedagogy of medical

high school], Vestnyk novykh medytsynskykh tekhnolohyi [Bulletin of new medical technologies], 2015, Р.22, N 1, Р. 116−121 [in Russian].

Kalashnik N. V. “Struktura mizhkulturnoi komunikatyvnoi kompetentnosti inozemnykh studentiv –

maibutnikh medykiv” [Structure of intercultural communicative competence of foreign students ‐ future

physicians], Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedagoghichnogo universytetu imeni

Volodymyra Gnatiuka. Seriia: Pedagoghika [Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University

named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Pedagogy], 2014, N 3, Р. 104−110 [in Ukrainian].

Strelnikov V. Iu., Britchenko I. H. Suchasni tekhnolohii navchannia u vyshchii shkoli [Modern technologies

of teaching in high school], Poltava, PUET, 2013, 309 р. [in Ukrainian].

Adamenko O. V., Razoronova M. V. “Analiz tematychnoho spektra dysertatsiinykh doslidjeny z pytani

pidgotovky inozemnykh studenti-v v Ukraini (1990–2009 rr.)” [Analysis of the thematic spectrum of

dissertation researches on the training of foreign students in Ukraine (1990-2009)], Visnyk

Dnipropetrovskoho universytetu ekonomiky ta prava imeni Alfreda Nobelia: Ser. Pedagoghika i

psykhologhiia [Bulletin of the Alfred Nobel University of Economics and Law of Dnipropetrovsk: Sir.

Pedagogy and psychology], 2011, N 1, Р. 5−9 [in Ukrainian].

Antonova K. V. “Vplyv dystsyplin gumanitarnogo bloku na protses adaptatsii inozemnykh studentiv na

pochatkovomu etapi navchannia u medychnykh universytetah Ukrainy” [Influence of disciplines of the

humanitarian bloc on the process of adaptation of foreign students at the initial stage of studying at

medical universities of Ukraine], Pedagoghichnyi dyskurs [Pedagogical discourse], 2012, N 12, P. 6−10 [in

Ukrainian].

Kozlova H. M. Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli [Teaching method in high school], Odesa ONEU,

, 200 p. [in Ukrainian].

Mandryk-Melnychuk M. V. “Zastosuvannia pryntsypiv istorychnoho osmyslennia mynulogo do

vykladannia istorii medytsyny” [Application of the principles of historical comprehension of the past to the

teaching of the history of medicine], Suchasni pidkhody do vyshchoi medychnoi osvity v Ukraini: materialy

XIV Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu, prysviachenoi 60-richchiu TDMU (Ternopil, 18–19 trav.

r.), u 2 t., Ternop. derzh. med. un-t imeni I. Ya. Horbachevskogo, Ternopil, TDMU [Modern approaches

to higher medical education in Ukraine: materials XIV. Allukr. sci. pract. conf. from international Participation dedicated to the 60th anniversary of the TDMU (Ternopil, 18‐-19 May 2017), u 2 t., Ternopil. state honey. Untitled I. I. Gorbachevsky, Ternopil, TDMU], 2017, P. 2, P. 86−87 [in Ukrainian].

Tiuryna O. V. “Prepodavanye ystoryy medytsyny kak sredstvo vospytanyia studentov” [Teaching the

history of medicine as a means of educating students], Vestnyk Yvanovskoi medytsynskoi akademyy

[Bulletin of the Ivanovo Medical Academy], 2011, P. 16, N 1, P. 67−70 [in Russian].

Bilyk O. M. “Sotsializatsiia inozemnykh studentiv yak pedagoghichna problema” [Socialization of foreign

students as a pedagogical problem], Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury [Bulletin of Kharkiv

State Academy of Culture], 2014, Vyp. 43, P. 281−289 [in Poland].

Mandryk-Melnychuk M.V. “Zastosuvannia pryntsypiv istorychnoho osmyslennia mynulogo do

vykladannia istorii medytsyny” [Application of the principles of historical comprehension of the past to the

teaching of the history of medicine], Suchasni pidkhody do vyshchoi medychnoi osvity v Ukraini: materialy

XIV Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu, prysviachenoi 60-richchiu TDMU (Ternopil, 18–19 trav.

r.), u 2 t.,Ternop. derzh. med. un-t imeni I. Ya. Gorbachevskogo, Ternopil, TDMU [Modern approaches

to higher medical education in Ukraine: Materials XIV. All-Ukr. sci. and pract. conf. from international

Participation dedicated to the 60th anniversary of the TDMU (Ternopil, 18‐19 May 2017), u 2 t., Ternopil.

state medical university. named by I. I. Gorbachevsky, Ternopil, TDMU], 2017, P. 2, P. 86−87 [in Ukrainian].

Vasylieva O.V. “Suchasni aspekty vyhovnoi roboty z inozemnymy studentamy u vyshchykh medychnyh

navchalnyh zakladah Ukrainy” [Modern aspects of educational work with foreign students in higher medical

educational institutions of Ukraine], Humanitarni ta sotsialʹni nauky: problemy ta perspektyvy v konteksti

globalizatsiyi. Zbirnyk konferentsiy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (28.01.2015,

Velykobrytaniya, London), Tsentr naukovykh i praktychnykh doslidzhenʹ [Humanities and social sciences: problems and prospects in the context of globalization. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (28.01.2015, the United Kingdom, London), Centre for Scientific and Practical Studies], 2015, P. 16−20 [in English].

Filonenko M.M. Metodyka vykladannia u vyshchii medychnii shkoli na zasadakh kompetentnisnogo

pidhodu [Methodology of teaching in a higher medical school based on a competency approach], Kyiv, Vyd-

vo "Tsentr navchalnoi literatury", 2016, 87 p. [in Ukrainian].

Chechkov O. V., Tyshchenko E. M. “Rol medytsyny v sotsyalno-gumanytarnom obuchenyy vracha” [The

role of medicine in the social and humanitarian training of a doctor ], Materyaly IX Mezhdunarodnoi

nauchno-metodycheskoi konferentsyy ”Perspektyvy razvytyia vysshei shkoly”, Grodno, 5‐6 maia

[Proceedings of the IX International scientific and methodological conference "Prospects for the devel

opment of higher education", Grodno, May 5‐6], 2016, P. 207−209 [in Poland].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-20

Номер

Розділ

Методика викладання у системі медичної освіти