DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2016.166

Розвиток психіатричної допомоги на Північній Буковині під владою Австрійськоi монархії

Nataliya Vasylieva, Oksana Yaremchuk

Анотація


У статті на основі використання історичних джерел простежено і проаналізовано розвиток медичної, зокрема психіатричної допомоги на території Північної Буковини під час її перебування під владою Австрійської монархії. Матеріал піднесений крізь призму історичних подій, що мали місце в регіоні в описуваний час. Внесено зміни, які носять уточнюючий характер, в історію організації і розвитку психіатричної допомоги населенню Північної Буковини .

Ключові слова


психіатрична допомога; Буковина; лікарня; Австрійська монархія

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Skoreyko H. M. Naselennya Bukovyny za avstriys'kymy uryadovymy perepysamy druhoyi polovyny XIX-XX st..: istoryko-demohrafichnyy narys[Population of Bukovina by avstriiskimi uryadovimi perepisami second half of the nineteenth and twentieth centuries: Historical and demographic survey], Chernivtsi, Prut, 2002, 218 p. (in Ukrainian).

2. Shkrobanets' I. D., Ushakov V. I., Lisovyy A. K., Rusnak O. V. Chernivets'ka oblasna klinichna likarnya. 125 rokiv na varti zdorov"ya lyudey [Chernivtsi Regional Hospital. 125 years worth of health], Chernivtsi, 2011, 136 p. (in Ukrainian).

5. Nykyrsa M. D. Chernivtsi. Dokumental'ni narysy z istoriyi vulyts' i ploshch [Chernivtsi. Documentary essays on the history of streets and squares], Chernivtsi, Zoloti lytavry, 2008, 450 p. (in Ukrainian).

8. Huchko O. I. Orhanizatsiya medychnoyi dopomohy naselennyu Bukovyny (druha polovyna XIX - pochatok XX st.) [Organization of medical care Bukovina (late XIX - early XX centuries)], Available at: http:Nvvnui_2015_5_8%20(1).pdf (in Ukrainian).

9. Mel'nyk I. Czernowitz: istorychni vulytsi, budynky ta vydatni osobystosti: urbanistychni eseyi [Chernoshitz: historical street and outstanding personality: Urban Essays], Chernivtsi, Druk Art, 2015, 416 p. (in Ukrainian).

12. Sahalayev S. P., Kas'ko H. P. Storinky istoriyi psykhiatrychnoyi dopomohy na Bukovyni 1902-2002 roky [History of psychiatric care in Bukovina year 1902-2002], Chernivtsi, «Misto», 2002, 46 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Skoreyko H. M. Naselennya Bukovyny za avstriys'kymy uryadovymy perepysamy druhoyi polovyny XIX-XX st..: istoryko-demohrafichnyy narys. – Chernivtsi: Prut, 2002. – 218s.

2. Shkrobanets' I. D. Chernivets'ka oblasna klinichna likarnya. 125 rokiv na varti zdorov"ya lyudey / I. D. Shkrobanets', V. I. Ushakov, A. K. Lisovyy, O. V.  Rusnak. – Chernivtsi, 2011. – 136 s.

3. Czernowitzer Zeitung. – 1871. – 15 lyut. – S.5.

4. Derzharkhiv Chernivets'koyi oblasti, f.3, op.1., spr.4985. 5Nykyrsa M.D. Chernivtsi. Dokumental'ni narysy  z istoriyi vulyts' i ploshch /M.D. Nykyrsa. – Chernivtsi: Zoloti lytavry, 2008. – 450 s.

6. Derzharkhiv Chernivets'koyi oblasti, f.3, op.2., spr.6273.

7. Nykyrsa M.D. Zabudova Chernivtsiv i rol' promyslovoyi shkoly u ts'omu protsesi (druha polovyna XIX - pochatok XX st.) [Elektronnyy resurs] /Rezhym dostupu: http:// www.ji.lviv.ua/n56texts/nykyrsa.htm.

8. Huchko O.I. Orhanizatsiya medychnoyi dopomohy naselennyu Bukovyny (druha polovyna XIX - pochatok XX st.) [Elektronnyy resurs] /Rezhym dostupu: http: Nvvnui_2015_5_8%20(1).pdf

9. Mel'nyk I. Czernowitz: istorychni vulytsi, budynky ta vydatni osobystosti: urbanistychni eseyi / I. Mel'nyk, L. Shcherbanyuk, O. Lyubkivs'kyy. – Chernivtsi: Druk Art, 2015. – 416s.:il.

10. Derzharkhiv Chernivets'koyi oblasti, f.4, op. 1, spr. 1632.

11. Derzharkhiv  Chernivets'koyi   oblasti,  f.2,  op.  1,  spr. 295.

12. Sahalayev S.P. Storinky istoriyi psykhiatrychnoyi dopomohy na Bukovyni 1902-2002 roky /  S.P. Sahalayev,  H.P.  Kas'ko.  –  Chernivtsi:  «Misto»,  2002. – 46s.

13. Derzharkhiv Chernivets'koyi oblasti, f.286, op.2., spr.20.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).