DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2014.16

Ідеологія політкоректності в сучасному демократичному суспільстві

Alexander Bezarov

Анотація


У статті досліджені ідеологічні особливості політкоректності в сучасному демократичному суспільстві. Доведено, що політкоректність як специфічна практика заборон у соціально-комунікативному просторі є ідеологічним засобом боротьби із „недемократичними” цінностями і нормами традиційного суспільства.


Ключові слова


політкоректність; толерантність; ґендер; ідеологія; демократія; суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Krongauz M. Nepolitkorrektnyiy „yazyik politkorrektnosti” [Politically incorrect „language of political correctness”], [Elektr. resurs], URL: http: / www. sovacenter. ru. [in Russian].

Safran G. „Perepisat evreya...”. Tema evreyskoy assimilyatsii v literature Rossiyskoy

imperii (1870-1880 gg.) ["Rewrite a Jew ...". Theme of Jewish Assimilation in the Literature

of the Russian Empire (1870-1880)], Sankt-Peterburg, 2004, Р. 94 [in Russian].

Bukovskiy V. Politkorrektnost huzhe leninizma [Political correctness is worse

than Leninism] [Elektr. resurs], URL: http: / www.region. ru /news /2242306/. [in Russian]

Melnyk V. P., ed. Tolerantnist yak sotsialno-kulturnyi fenomen: svitohliadno-

metodolohichnyi aspekt [Tolerance as a socio-cultural phenomenon: philosophical and

methodological aspect], Lviv, 2012, Р. 142 [in Ukrainian].

Gilyarov M. R., ed. Biologiya. Bolshoy entsiklopedicheskiy slovar [Biology. Big

Encyclopedic Dictionary], 3-e izd., Moskva, Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya, 1998, Р.

[in Russian]

Melnyk V. P., ed. Tolerantnist yak sotsialno-kulturnyi fenomen: svitohliadno-

metodolohichnyi aspekt [Tolerance as a socio-cultural phenomenon: philosophical and

methodological aspect], Lviv, 2012, Р. 180-181 [in Ukrainian].

Melnyk V. P., ed. Tolerantnist yak sotsialno-kulturnyi fenomen: svitohliadno-

metodolohichnyi aspekt [Tolerance as a socio-cultural phenomenon: philosophical and

methodological aspect], Lviv, 2012, Р. 80 [in Ukrainian].

Melnyk V. P., ed. Tolerantnist yak sotsialno-kulturnyi fenomen: svitohliadno-

metodolohichnyi aspekt [Tolerance as a socio-cultural phenomenon: philosophical and

methodological aspect], Lviv, 2012, Р. 80 [in Ukrainian].

Melnyk V. P., ed. Tolerantnist yak sotsialno-kulturnyi fenomen: svitohliadno-

metodolohichnyi aspekt [Tolerance as a socio-cultural phenomenon: philosophical and

methodological aspect], Lviv, 2012, Р. 80 [in Ukrainian].

Bukovskiy V. Politkorrektnost huzhe leninizma [Political correctness is worse

than Leninism] [Elektr. resurs], URL: http: / www.region. ru /news /2242306/. [in Russian]

Sharov K. S. Na tyomnoy storone politkorrektnosti: genderno-neytralnyiy novoyaz [On

the dark side of political correctness: gender neutral newspeak], [Elektr. resurs], URL: http: /

www.vphil.Ru. , P. 3-4 [in Russian]

Bolotova A. K., Zhukov Yu. M., Petrovskaya L. A. Sotsialnyie kommunikatsii [Social

communications], Moskva, 2008, Р. 89 [in Russian]

Gender bez prikras. Cherez gendernuyu politiku k diktature gomoseksualizma [Through

gender policy to the dictatorship of homosexuality], [Elektr.resurs], URL: http: /

www.stopgender.wordpress.сom, P. 9 [in Ukrainian].

Henderna rivnist yak faktor staloho rozvytku suspilstva [Gender equality as a factor of

sustainable development of society], Visnyk Prohramy spryiannia parlamentu Ukrainy

universytetu Indiany [Herald programs of assistance to the Ukrainian Parliament of the

Indiana University], 2004, N 217 (cherven), P. 2, 9 [in Ukrainian].

Gender bez prikras. Cherez gendernuyu politiku k diktature gomoseksualizma [Gender

without embellishment. Through gender policy to the dictatorship of homosexuality]

[Elektr.resurs], URL: http: / www.stopgender.wordpress.сom, P. 20-21 [in Russian].

Gender bez prikras. Cherez gendernuyu politiku k diktature gomoseksualizma [Gender

without embellishment. Through gender policy to the dictatorship of homosexuality]

[Elektr.resurs], URL: http: / www.stopgender.wordpress.сom, P. 9 [in Russian].

Gender bez prikras. Cherez gendernuyu politiku k diktature gomoseksualizma [Gender

without embellishment. Through gender policy to the dictatorship of homosexuality]

[Elektr.resurs], URL: http: / www.stopgender.wordpress.сom, P. 3 [in Russian].

Gender bez prikras. Cherez gendernuyu politiku k diktature gomoseksualizma [Gender

without embellishment. Through gender policy to the dictatorship of homosexuality]

[Elektr.resurs], URL: http: / www.stopgender.wordpress.сom, P. 6 [in Russian].

Gender bez prikras. Cherez gendernuyu politiku k diktature gomoseksualizma [Gender

without embellishment. Through gender policy to the dictatorship of homosexuality]

[Elektr.resurs], URL: http: / www.stopgender.wordpress.сom, P. 4 [in Russian].

Melnyk T. M. “Hender yak komponent hromadskoi dumky” [Gender as a component of

public opinion], Problemy osvity [Problems of education], Naukovo-metodychnyi zbirnyk,

Kyiv, Naukovo-metodychnyi tsentr vyshchoi osvity, 2003, Vyp. 36, Р. 94 [in Ukrainian].

Gender bez prikras. Cherez gendernuyu politiku k diktature gomoseksualizma [Gender

without embellishment. Through gender policy to the dictatorship of homosexuality]

[Elektr.resurs], URL: http: / www.stopgender.wordpress.сom, P. 54-55 [in Russian].

Smoliar L. O. “Henderna rivnist ta henderna demokratiia – stratehichnyi napriamok

rozvytku liudstva v KhKhI st.” [Gender equality and gender democracy are the strategic

direction of human development in the twenty-first century], Problemy osvity [Problems of

education]. Naukovo-metodychnyi zbirnyk, Kyiv, Naukovo-metodychnyi tsentr vyshchoi

osvity, 2003, Vyp. 3, Р. 15 [in Ukrainian].

Aleksieieva H. ed. Hendernyi parytet v umovakh rozbudovy suchasnoho ukrainskoho

suspilstva, 2-e vyd., dopov., Kyiv, Ukrainskyi in-t sotsialnykh doslidzhen [Gender parity in

the context of building a modern Ukrainian society], 2003, Р. 66 [in Ukrainian].

Aleksieieva H. ed. Hendernyi parytet v umovakh rozbudovy suchasnoho ukrainskoho

suspilstva, 2-e vyd., dopov., Kyiv, Ukrainskyi in-t sotsialnykh doslidzhen [Gender parity in

the context of building a modern Ukrainian society], 2003, Р. 66 [in Ukrainian].

Volosnova Yu. A. Politkorrektnost i vmeshatelstvo v gendernuyu kartinu mira [Political

correctness and intervention in the gender picture of the world], [Elektr. resurs], URL: http: /

www.teleconf.ru/aktualnyie-problemyi-gumanitarnyih-distsiplin-iprepo/ politkorrekt, P. 1 [in

Russian].

Henri Zhyru. „Mul'typlikovana” molod', abo Disneifikatsiia dytiachoi kul'tury

["Cartoon" youth, or Disney culture for children], Sumy, VHD „Universytetska knyha, 2006,

P. 199-200 [in Ukrainian].

Volosnova Yu. A. Political Correctness and Intervention in the Gender Picture of the

World [Politkorrektnost i vmeshatelstvo v gendernuyu kartinu mira], [Elektr. resurs], URL:

http: / www.tele-conf.ru/aktualnyie-problemyi-gumanitarnyih-distsiplin-i-prepo/politkorrekt,

P. 2 [in Russian].

Volosnova Yu. A. Political Correctness and Intervention in the Gender Picture of the

World [Politkorrektnost i vmeshatelstvo v gendernuyu kartinu mira], [Elektr. resurs], URL:

http: / www.tele-conf.ru/aktualnyie-problemyi-gumanitarnyih-distsiplin-i-prepo/politkorrekt,

P. 2 [in Russian].

Gerasimenko D. V. Politicheskaya korrektnost kak sotsiokulturnoe yavlenie i eyo

otrazhenie v sovremennom angliyskom yazyike [Political correctness as a sociocultural

phenomenon and its reflection in modern English], Extended abstract of candidate’s thesis,

Мoskva, 2013, P. 14-15 [in Russian].

Sharov K. S. Na tyomnoy storone politkorrektnosti: genderno-neytralnyiy novoyaz [On

the dark side of political correctness: gender-neutral newspeak], [Elektr. resurs], URL: http: /

www.vphil.ru, P. 18 [in Russian].

Volosnova Yu. A. Politkorrektnost i vmeshatelstvo v gendernuyu kartinu mira [Political

Correctness and Intervention in the Gender Picture of the World], [Elektr. resurs] URL: http:

/ www.tele-conf.ru/actualnyie-problemyi-gumanitarnyih-distsiplin-i-prepo/politkorrekt, P. 2 [in Russian].

Bolotova A.K., Zhukov Yu.M., Petrovskaya L.A. Sotsialnyie kommunikatsii [Social

communications], Мoskva, 2008, P. 91 [in Russian].

Sharov K. S. Na tyomnoy storone politkorrektnosti: genderno-neytralnyiy novoyaz [On

the dark side of political correctness: gender-neutral newspeak], [Elektr. resurs], URL: http: /

www.vphil.ru, P. 2 [in Russian].

Sharov K. S. Na tyomnoy storone politkorrektnosti: genderno-neytralnyiy novoyaz [On

the dark side of political correctness: gender-neutral newspeak], [Elektr. resurs], URL: http: /

www.vphil.ru, P. 9 [in Russian].

Haidenko V., Predborska I. Ukrainski pidruchnyky pochatkovoi shkoly: prykhovanyi

navchalnyi plan i henderni stereotypy [Ukrainian elementary school textbooks: hidden

curriculum and gender stereotypes], In: Henderna pedahohika, Sumy, VHD „Universytetska

knyha”, 2006, P. 232-234 [in Ukrainian].

Haidenko V., Predborska I. Ukrainski pidruchnyky pochatkovoi shkoly: prykhovanyi

navchalnyi plan i henderni stereotypy [Ukrainian elementary school textbooks: hidden

curriculum and gender stereotypes], In: Henderna pedahohika, Sumy, VHD „Universytetska

knyha”, 2006, P. 229 [in Ukrainian].

Sharov K. S. Na tyomnoy storone politkorrektnosti: genderno-neytralnyiy novoyaz [On

the dark side of political correctness: gender-neutral newspeak], [Elektr. resurs], URL: http: /

www.vphil.ru, P. 14 [in Russian].

Sharov K. S. Na tyomnoy storone politkorrektnosti: genderno-neytralnyiy novoyaz [On

the dark side of political correctness: gender-neutral newspeak], [Elektr. resurs], URL: http: /

www.vphil.ru, P. 3 [in Russian].

Sharov K. S. Na tyomnoy storone politkorrektnosti: genderno-neytralnyiy novoyaz [On

the dark side of political correctness: gender-neutral newspeak], [Elektr. resurs], URL: http: /

www.vphil.ru, P. 14 [in Russian].

Blyumenkrants M. Mir posle smerti veschey (kultura neprimirimoy tolerantnosti) [The

world after the death of things (culture of irreconcilable tolerance)], Voprosyi filosofii

[Philosophy Issues], 2003, N 2, P. 184

Bukovskiy V. Politkorrektnost huzhe leninizma [Political correctness is worse than

Leninism], [Elektr. resurs], URL: http: / www.region.ru/news/2242306/ [in Russian].

Markuze G. Odnomernyiy chelovek [One-dimensional man], Мoskva, „REFL-book”,

, P. 322 [in Russian].

Markuze G. Odnomernyiy chelovek [One-dimensional man], Мoskva, „REFL-book”,

, P. 318-319 [in Russian].

Markuze G. Odnomernyiy chelovek [One-dimensional man], Мoskva, „REFL-book”,

, P. 134 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кронгауз М. Неполиткорректный „язык политкорректности” / М. Кронгауз [Электр. ресурс] / Режим доступности: http: / www. sovacenter.ru.

2. Сафран Г. „Переписать еврея…”. Тема еврейской ассимиляции в литературе Российской империи (1870-1880 гг.) / Г. Сафран / Пер. с англ. М. Маликовой. – СПб., 2004. – С. 94.

3. Буковский В. Политкорректность хуже ленинизма / В. Буковский [Электр. ресурс] / Режим доступности: http: / www.region.ru / news / 2242306 /.

4. Толерантність як соціально-культурний феномен: світоглядно-методологічний аспект: колективна монографія / за заг. ред. д. філос. н., проф. В.П. Мельника. – Львів, 2012. – С. 142.

5. Биология. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. М.Р. Гиляров. – 3-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 635.

6. Толерантність як соціально-культурний феномен: світоглядно-методологічний аспект: колективна монографія / за заг. ред. д. філос. н., проф. В.П. Мельника. – Львів, 2012. – С. 180-181.

7. Там же. – С. 80.

8. Там же.

9. Там же.

10. Буковский В. Политкорректность хуже ленинизма / В. Буковский [Электр. ресурс] / Режим доступности: http: / www. region. ru / news / 2242306 /.

11. Шаров К.С. На тёмной стороне политкорректности: гендерно-нейтральный новояз / К.С. Шаров [Электр. ресурс] / Режим доступности: http: / www. vphil. ru. – С. 3-4.

12. Болотова А.К., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Социальные коммуникации: [учеб. пособие] / А.К. Болотова, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская. – М., 2008. – С. 89.

13. Гендер без прикрас. Через гендерную политику к диктатуре гомосексуализма [Электр. ресурс] / Режим доступности: http: / www.stopgender.wordpress.сom. – С. 9.

14. Гендерна рівність як фактор сталого розвитку суспільства // Вісник Програми сприяння парламенту України університету Індіани. – 2004. – № 217 (червень). – С. 2, 9.

15. Гендер без прикрас. Через гендерную политику к диктатуре гомосексуализма [Электр. ресурс] / Режим доступности: http: / www. stopgender.wordpress.сom – С. 20-21.

16. Там же. – С. 9.

17. Там же. – С. 3.

18. Там же. – С. 6.

19. Там же. – С. 4.

20. Мельник Т.М. Гендер як компонент громадської думки / Т.М. Мельник // Проблеми освіти. Науково-методичний збірник / Коллектив авторів. – К: Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. – Вип. 36. – С. 94.

21. Гендер без прикрас. Через гендерную политику к диктатуре гомосексуализма [Электр. ресурс] / Режим доступности: http: / www. stopgender.wordpress.сom – С. 54-55.

22. Смоляр Л.О. Гендерна рівність та гендерна демократія – стратегічний напрямок розвитку людства в ХХI ст. / Л.О. Смоляр // Проблеми освіти. Науково-методичний збірник / Колектив авторів. – К: Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. – Вип. 36. – С. 15.

23. Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – 2-е вид., допов. уточ. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2003. – С. 66.

24. Там же.

25. Волоснова Ю.А. Политкорректность и вмешательство в гендерную картину мира / Ю.А. Волоснова [Электр. ресурс] / Режим доступности: http: / www.teleconf.ru/aktualnyie problemyi-gumanitarnyih-distsiplin-iprepo/ politkorrekt. – C. 1.

26. Генрі Жиру. „Мультиплікована” молодь, або Діснейфікація дитячої культури / Г. Жиру // Гендерна педагогіка: Хрестоматія / Пер. з англ. В. Гайденко, А. Предборської; За ред. В. Гайденко. – Суми: ВГД „Університетська книга”, 2006. – С. 199-200.

 27. Волоснова Ю.А. Политкорректность и вмешательство в гендерную картину мира / Ю.А. Волоснова [Электр. ресурс] / Режим доступности:http: / www.tele-conf.ru/aktualnyie-problemyigumanitarnyih-distsiplin-i-prepo/ politkorrekt. – С. 2.

28. Там же.

29. Герасименко Д.В. Политическая корректность как социокультурное явление и её отражение в современном английском языке: Автореферат на соискание учёной степени кандидата филологических наук / Д.В. Герасименко. – М., 2013. – С. 14-15.

30. Шаров К.С. На тёмной стороне политкорректности: гендерно-нейтральный новояз / К.С. Шаров [Электр. ресурс] / Режим доступности: http: / www.vphil.ru – С. 18.

31. Волоснова Ю.А. Политкорректность и вмешательство в гендерную картину мира / Ю.А. Волоснова [Электр. ресурс] / Режим доступности: http: /www.tele-conf.ru/ actualnyie-problemyigumanitarnyih-distsiplin-i-prepo/ politkorrekt. – С. 2.

32. Болотова А.К., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Социальные коммуникации: [учеб. пособие] / А.К. Болотова, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская. – М., 2008. – С. 91.

33. Шаров К.С. На тёмной стороне политкорректности: гендерно-нейтральный новояз / К.С. Шаров [Электр. ресурс] / Режим доступности: http: /www.vphil.ru – С. 2.

34. Там же. – С. 9.

35. Гайденко В., Предборська І. Українські підручники початкової школи: прихований навчальний план і гендерні стереотипи / В. Гайденко, І. Предборська // Гендерна педагогіка: Хрестоматія / Пер. з англ. В. Гайденко, А. Предборської; За ред. В. Гайденко. – Суми: ВГД „Університетська книга”, 2006. – С. 232-234.

36. Там же. – С. 229.

37. Цит. по: Шаров К.С. На тёмной стороне политкорректности: гендерно-нейтральный новояз / К.С. Шаров [Электр. ресурс] / Режим доступности: http: /www.vphil.ru – С. 14.

38. Там же. – С. 3.

39. Там же. – C. 14.

40. Блюменкранц М. Мир после смерти вещей (культура непримиримой толерантности) / М.Блюменкранц // Вопросы философии. – 2003. – № 2. – С. 184.

41. Буковский В. Политкорректность хуже ленинизма / В. Буковский [Электр. ресурс] / Режим доступности: http: / www. region. ru / news / 2242306 /.

42. Маркузе Г. Одномерный человек / Пер. с нем. А. Юдина / Г. Маркузе – М.: „REFL-book”, 1994. – С. 322.

43. Там же. – С. 318-319.

44. Там же. – С. 134.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).