DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2017.9

Етнографізми як засіб стилізації розмовності в сучасній художній оповіді

Маria Tsurkan

Анотація


У статті розглянуто роль етнографізмів у мовній канві художнього тексту; виділено їх лексико-семантичні групи і акцентовано увагу на експресивних відтінках цих одиниць.


Ключові слова


мова прози; розмовність; стилізація розмовності; етнографізм; художній текст; експресивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bybyk S. P. Ukrayins'ka usna literaturna mova v kul'turi povsyakdennya [Ukrainian Literary Language in the Oral Culture of Daily Life], Nizhyn, 2013, 589 p. (in Ukrainian).

Greshchuk V. V. Pivdenno-zakhidni dialekty v ukrayins'kiy khudozhniy movi [South-Western Dialects in the Ukrainian Artistic language], Ivano-Frankivs'k, 309 p. (in Ukrainian).

Yermolenko S. Ya., Kolesnyk H. M., Lenets' K. V. Mova i chas: rozvytok funktsional'nykh styliv suchasnoyi ukrayins'koyi liter aturnoyi movy [The Language and Time: Development of Functional Styles of Modern Ukrainian Literary Language], K., 1977, 237 p. (in Ukrainian).

Rusanivs'kyy V. M. “Syla i krasa” [Power and Beauty], Ukrayinsʹka mova i literatura v shkoli, 1992, N. 2, P. 41-46 (in Ukrainian).

Tkachenko T. V. Zasoby stylizatsiyi rozmovnosti v prozi Mykhayla Stel'makha [Tools of Colloquality Stylization of Michael Stelmakh’s Prose], avtoref., K., 2006, 20 p. (in Ukrainian).

Shevchenko L. L. Yazyk sovremennoho ukraynskoho rasskaza [The language of the Modern Ukrainian Story], avtoref., K., 1989, 17 p. (in Ukrainian).

Mats'ko L. I. Stylistyka ukrayins'koyi movy [The Style of Ukrainian Language], K., P. 385 (in Ukrainian).

Yermolenko S. Ya. Narysy z ukrayins'koyi slovesnosti: (Stylistyka ta kul'tura movy) [Sketches of Ukrainian Literature ], K., P. 297 (in Ukrainian).

Bartmińskiegyy J. Współczesny język polski [The Modern Polish Language], Lublin, 2010, P. 659.

Bybyk S. P. Ukrayins'ka usna literaturna mova v kul'turi povsyakdennya [Ukrainian Literary Language in the Oral Culture of Daily Life], Nizhyn, 2013, P. 182 (in Ukrainian).

Bybyk S. P. Ukrayins'ka usna literaturna mova v kul'turi povsyakdennya [Ukrainian Literary Language in the Oral Culture of Daily Life], Nizhyn, 2013, P. 193 (in Ukrainian).

Zemskaya E. A. Russkaya raz·hovornaya rech'. Obshchye voprosy. Slovoobrazovanye. Syntaksys [Russian Spoken language. General Questions. Word formation. Syntax], Moscow, 1981, 276 p. (in Ukrainian).

Alekseyeva L. M., Annushkin V. Y., Bazhenova E. A., Syrotinina O. B. Stilisticheskiy entsyklopedicheskiy slovar' russkoho yazyka [Stylistic Encyclopedic Dictionary of the Russian Language ], Moscow, 2006, 696 p. (in Ukrainian).

Babych N. D. Vidobrazhennya u frazeolohiyi pobutu i zvychayiv bukovyntsiv [Reflected in the Phraseology of Life and Customs of Bukovinians], Chernivtsi, 1995, P. 26 (in Ukrainian).

Rusanivs'kyy V. M. Ukrayins'ka mova [Ukrainian Language], Entsyklopediya , K., 2000, P. 163 (in Ukrainian).

Kononenko V. Mova u konteksti kul'tury [Language in the Context of Culture], Kyyiv-Ivano-Frankivs'k, 2008, P. 127 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).