DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2017.5

Комунікативні особливості медичного дискурсу

Liliya Roman, Inga Tymofichuk,

Анотація


У статті досліджуються деякі комунікативні особливості медичного дискурсу на основі класифікації категорій дискурсу В. Карасика, В. Журі, Л. Бейлінсон. Серед них найбільш важливими є учасники, хронотоп, пресуппозиция, контроль, цілі, тональність і жанри спілкування з точки зору В. Карасика. В. Жура виділяє наступні особливості медичного дискурсу як: комунікативна мета, учасники, емоційний дейксис, гендерна приналежність, біосоціальних параметри, етнічна приналежність, характер захворювання, місце і обстановка спілкування. Л. Бейлінсон виділяє безліч пресуппозицій медичного дискурсу, які, на її думку, безпосередньо пов'язані з цілями і цінностями медичного дискурсу.


Ключові слова


медичний дискурс; комунікативна мета; біосоціальні параметри; комунікаційні компетенції лікаря; хронотоп

Повний текст:

PDF

Посилання


Zosimova L. P. Osnovnyye kommunikativnyye kharakteristiki dialoga mezhdu vrachom i patsiyentom [The main communicative characteristics of the dialogue between the doctor and the patient], Moscow, MGU im. M. V. Lomonosova, 1997, 24 p. (in Russian).

Beylinson L. S. “Meditsinskiy diskurs” [Medical discourse], Yazykovaya lichnost': institutsional'nyy i personal'nyy diskurs, Volgograd, 2000, P. 105-118 (in Russian).

Alekseyeva L. M., Mishlanova S. L. Meditsinskiy diskurs: teoreticheskiye osnovy i printsipy analiza [Medical discourse: theoretical foundations and principles of analysis], Perm', Izd-vo Perm. un-ta, 2002, 200 p. (in Russian).

Ivanchuk I. A. “Kul'tura rechi v deyatel'nosti vracha (k probleme formirovaniya elitarnogo tipa yazykovoy lichnosti v profess ional'noy meditsine)” [Culture of speech in the activities of a doctor (to the problem of the formation of an elite type of language pe rsonality in professional

medicine)], Voprosy stilistiki, Saratov, 1998, P. 187-195 (in Russian).

Freemon В. “Gaps in Doctor-Patient Communication: Doctor-Patient Interaction Analysis”, Pediatric Research, Vol. 7 (5), 1971, P. 298-312.

Zhura V. Narrativy v ustnom meditsinskom diskurse, Pragmalingvistika i praktika rechevogo obshcheniya [Narratives in oral med ical discourse, Pragmalinguistics and practice of verbal communication], Donetsk, 2007, P. 128-132 (in Russian).

Karasik VI About types of discourse, Language personality, institutional and personal discourse, coll. Sci. Tr., Volgograd, Changes, 2000, P. 5-20.

Bakhtin M. M. “Formy vremeni i khronotopa v romane. Ocherki po istoricheskoy poetike” [The forms of time and chronotope in the novel. Essays on Historical Poetics], Literaturno-kriticheskiye stat'i, Moscow, Iskusstvo, 1986, P. 234-407.

Beylinson L. S. “Meditsinskiy diskurs” [Medical discourse], Yazykovaya lichnost': institutsional'nyy i personal'nyy diskurs, Volgograd, 2000, P. 105 (in Russian).

Beylinson L. S. “Meditsinskiy diskurs” [Medical discourse], Yazykovaya lichnost': institutsional'nyy i personal'nyy diskurs, Volgograd, 2000, P. 106 (in Russian).

Beylinson L. S. “Meditsinskiy diskurs” [Medical discourse], Yazykovaya lichnost', institutsional'nyy i personal'nyy diskurs, Volgograd, 2000, P. 107 (in Russian).

Sidorova N. Y. “Strategii i taktiki meditsinskogo diskursa (na materiale nemetskogo yazyka)” [Strategies and tactics of medic al discourse (on the material of the German language )], Kommunikativnyye aspekty sovremennoy lingvistiki i metodiki prepodavaniya inostrannykh yazykov, Materialy mezhregional'noy nauchnoy konferentsii, Volgograd, Volgogradskoye nauchnoye izdatel'stvo, 2007 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).