DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2016.165

Міф як базовий фактор формування традицій

Igor Zvarych

Анотація


У статті досліджується одне з головних положень теорії інформації, яка свідчить: у жодній з існуючих інформаційних систем кількість інформації на виході не може перевищувати інформаційної кількості на вході. Діалог поколінь в процесі становлення традиції в умовно узагальненому вигляді на кожній стадії свого розвитку оперував однієї і тієї ж за обсягом і семантикою великий, єдиної для всіх і назавжди істиною.
Автори роблять висновок, що так чи інакше в історії людства все теорії з різних напрямків, дисциплін, галузей науки висвітлювали один з аспектів, одне з можливих значень багатозначною істини про людину. Одним з найвищих проявів цієї істини і реалізації її значень є мистецтво взагалі і мистецтво слова зокрема. Останнє - давня форма реалізації цієї істини, тому що духовна людина взяв сврей початок зі слова. Воно стало точкою відліку людської історії, воно відокремило людину від тваринного світу, було єдиним засобом накопичення, зберігання і передачі людського досвіду, воно забезпечило людині панівне становище серед інших істот на землі. «Спочатку було слово ... І потім - завжди. Слово як засіб спілкування і слово як форма пізнання людиною самого себе, і тому слово - як історія буття людського духу. Історія, в якій міф, фольклор і література є трьома ступенями на шляху сходження людини до самої себе і до Бога.


Ключові слова


міф; істина; традиція; інформація; фактор

Повний текст:

PDF

Посилання


Kerenju K. Prolegomeny. Dusha i mif: shest' arkhetipov [Prolehomeny. Jung K. G. Soul and Myth: Six archetypal], Kyiv, State Library of Ukraine for youth, 1996, P. 50 (in Russian).

Zabuzhko A. Shevchenkiv mif Ukrayiny. Sproba filosofs'koho analizu [Shevchenko’s Ukraine Myth. Trying Philosophical Analysis], Kyiv, Abrys, 1997, P. 83 (in Ukrainian).

Prokhorov J. E. “Haosokosmolohyya kommunikaczii” [Haosocosmology of Communication], Yazykovaya lichnost': tekst, slovar', obraz mira, Moscow, Publishing House of Friendship University, 2006, P. 475-484 (in Russian).

Ignatenko M. “Khrystyyanizovanyy neoplatonizm yak pryntsyp yevropeys'koyi kul'tury” [Christianized Neoplatonism as a principle of European culture], Filosofs'ka i sotsiolohichna dumka, 1994, N. 7-8, P. 27-44 (in Ukrainian).

Hyyalman J. Arhetypycheskaya Psychology [Archetypal Psychology], SPb., V.K.S., 1996, P. 23 (in Russian).

Hyyalman J. Arhetypycheskaya Psychology [Archetypal Psychology], SPb., V.K.S., 1996, P. 58 (in Russian).

Zborowski N. V. Kod ukrayins'koyi literatury: Proekt psykhoistoriyi novitn'oyi ukrayins'koyi literatury [Code of Ukrainian Literature: Project psychological history modern Ukrainian literature], Kyiv, Akademvydav, 2006, P. 129 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кереньи К. Пролегомены // Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. – К.: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996. – С. 50.

2. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / Оксана Забужко. ‒ К.: Абрис, 1997. – С. 83.

3. Прохоров Ю.Е. Хаосокосмология коммуникации // Языковая личность: текст, словарь, образ мира. К 70-летию чл.-корр. РАН Ю.Н. Караулова: Сб. статей. ‒  М.: Изд-во РУДН, 2006. ‒ С. 475-484.

4. Ігнатенко М. Християнізований неоплатонізм як принцип європейської культури // Філософська і соціологічна думка. ‒ 1994. ‒ № 7-8. ‒ С. 27-44.

5. Хиялман Дж. Архетипическая психология / Джеймс Хиялман. ‒ СПб.: В.К.С., 1996. ‒ С. 23.

6. Там само. – С. 58.

7. Зборовська Н.В. Код української літератури: Проект психоісторїї новітньої української літератури /Ніла Вікторівна Зборовська. ‒ К.: Академвидав, 2006. ‒ С. 129.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).