DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2016.162

Кoгнітивна метафора як один із засобів творення вторинних номінацій медичного дискурсу

Larysa Shutak, Halyna Navchuk

Анотація


У статті окреслено коло вторинних номінацій, які є наслідком метафоричних переносів. Обумовлена роль метафори в процесі створення вторинних номінацій медичного дискурсу. Розмежовані субстантивні (однокомпонентні), ад'єктивних і дієслівні (однокомпонентні або двокомпонентні) вторинні метафоричні номінації. Охарактеризовані вторинні субстантивні метафоричні найменування інструментів, визначені причини їх утворення в типових та нетипових комунікативних ситуаціях. Встановлено особливості метафоризації прикметників і дієслів в якості компонентів словосполучень, з'ясовані умови їх застосування, а також стратегії реалізації таких метафор. Виявлено, що найбільш уживаними в медичному дискурсі є вторинні назви, створені на основі дієслівних (предикатних) метафор.
Узагальнено причини, що зумовлюють формування вторинних найменувань, серед яких виділені потреба спростити сам процес професійного спілкування, уникнути використання складної медичної термінології, заощадити час, швидко і доступно передати потрібну інформацію тощо.


Ключові слова


вторинна номінація; вторинні найменування; способи номінації; метафоризація; медичний дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Utkina T. I. Metafora v nauchno-populyarnom medicinskom diskursye [Metaphor in popular scientific medical discourse], avtoreferat, Pyermґ, 2006, 46 p (in Russian).

Deykvan T. Jazyk. Poznanije. Kommunikaziya [Language. Cognition. Communication], Moscow, Progress, 1989, 312 p (in Russian).

Stepanov Yu. S. V mirye syemiotiki [In the world of semiotics], Moscow, Raduha, 1983, P. 5-36.

Stepanov Yu. S. V tryochmyernom prostranstvye yazyka [In the three-dimensional space of the language], Moscow, Nauka, 1985, 324 p (in Russian).

Zubkova O. S. “Medicinskaya metafora – termin v individual΄nom leksikonye (eksperemental΄noye isslyedovaniye)” [Medical metaphor - a term in an individual lexicon (experimental study)], Znaniye. Ponimaniye. Umyeniye, 2010, N. 1, P. 140-145 (in Russian).

Mischlanova S. L. “Kohnitivnyy aspect medizinskoy kommunikaziyi” [Cognitive aspect of medical communication], Sb. nauch. tr. „Tyeoriya kommunikaziyi I prikladnaya kommunikaziya”, Vestnik Rossiyskoy komunikativnoy assoziaziyii, Rostov n/D, 2002, N. 1, P. 91-98 (in Russian).

Аrutyunovа N. D. Jazyk i mir cheloveка [Language and world of man], Moscow, Yazyki russkoy kultury, 1998, P. 136 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Уткина Т. И. Метафора в научно-популярном медицинском дискурсе : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01. „Русский язык” / Уткина Татьяна Игоревна. – Пермь, 2006. – 46 с.

2. Дейк ван Т. Язык . Познание. Коммуникация / Т. ван Дейк – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.

3. Степанов Ю. С. В мире семиотики / Ю. С. Степанов // Семиотика.– М. : Радуга, 1983. – С. 5-36.

4. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. / Ю. С Степанов – М. : Наука, 1985. – 324 с.

5. Уткина Т. И. Метафора в научно-популярном медицинском дискурсе : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01. „Русский язык” / Татьяна Игоревна Уткина. – Пермь, 2006. – 46 с. – С. 25.

6. Зубкова О. С. Медицинская метафора – термин в индивидуальном лексиконе (экспериментальное исследование) / О. С. Зубкова // Знание. Понимание. Умение. – 2010. – Вып. 1. – С. 140-145.

7. Уткина Т. И. Метафора в научно-популярном медицинском дискурсе : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01. „Русский язык” / Уткина Татьяна Игоревна. – Пермь, 2006. – 46 с. – С. 26.

8. Мишланова С. Л. Когнитивный аспект медицинской коммуникации // Сб. науч. тр. „Теория коммуникации и прикладная коммуникация”. – Вестник Российской коммуникативной ассоциации / Под общей ред. И. Н. Розиной. – Ростов н/Д., 2002. – Вып. 1. – С. 91-98.

9. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 896 с. – С. 136.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).