DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2015.79

Доцільність та ефективність використання соціальних мереж в навчальному процесі

Dmytro Proniaiev, Inna Kashperuk-Karpiuk, Antonina Anistratenko

Анотація


У статті розглянуті умови та методи використання соціальних мереж, обґрунтовано перспективи і проблеми широкого їх використання студентами, проведено аналіз впливу інтернет-ресурсів на формування персонального навчального середовища студента з позицій комплексного поєднання з дистанційним навчальним процесом.

Ключові слова


соціальні мережі; дистанційне навчання; e-learning; студенти; навчальний процес; професійна комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko V.P. Modernization of Teacher Education of Ukraine in the context of theBologna. Vyshcha osvity Ukrayiny. 2004; 1: 5 - 9 (in Ukrainian).

The Law ofUkraine"On Education" on September 11, 2003. Osvіta v Ukrayinі: zb. zakonodav. і normat. aktіv (vіdpovіdaє ofіts. tekstovі). Kiev; 2008 (in Ukrainian).

Denishchuk P.M. Evolution application information technologies and systems in higherschool. Bіznes Іnform. 2012; 3 (410): 17 – 19 (in Ukrainian).

Kulaga І.V., Іl'nits'kiy D.O., Strel'nik S.O. World experience of development and University of distance learning. 2013. Available at: http://kneu.edu.ua/userfiles/education2_0/13-4713_verstka%281%29.pdf (in Ukrainian).

Feshchenko A.V. Social networks in education: the analysis of experience and prospects of development. Mezhdistsiplinarnyy sbornik «Gumanitarnaya informatika»: Tomskiy gosudarstvennyy universitet. 2011; 6: 124 – 134 (in Russian).

Zhaldak M.І. Computers - fundamental scientific discipline. Komp"yuter u shkoli ta sim"yi. 2010; 2: 39 – 43 (in Ukrainian).

Bikov V.Yu. Models of organizational systems. Kiev: Atіka; 2008 (in Ukrainian).

Voronkіn O.S. Periodization development of information and communication Learning Technologies. Vishcha osvіta Ukrayiny. 2014; 3 (54): 109 - 116 (in Ukrainian).

Anisimov A.M. Work in Business distancionno learning system Moodle. Khar'kov: KhNAGKh; 2008 (in Ukrainian).

Sharonova N.V. Informatization of Education and management of higher education institution: current status and trends. Pedagogіka і psikhologіya. 2002; 3: 140 – 144 (in Ukrainian).

Yatsishin A.V. The use of virtual social networks for the needs of medium-generalnoyi education. Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti. 2014; 19: 119 - 125 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрущенко В.П. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу // Вища освіта України. – 2004. – № 1. – С. 5-9.

2. Закон України “Про освіту” від 11 вересня 2003 р. // Освіта в Україні: зб. законодав. і нормат. актів (відповідає офіц. текстові). – К. , 2008.

3. Денищук П. М. Еволюція застосування ін.формаційних технологій і систем у вищій школі / П. М. Денищук, В. О. Тімофєєв // Бізнес Інформ. – 2012. – № 3 (410). – С. 17–19.

4. Світовий досвід організації та розвитку університетської системи дистанційного нав-чання [Електронний ресурс] / І.В. Кулага, Д.О.Ільницький, С. О. Стрельник та ін. – К. : Інститут вищої освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2013. – 38 с. – Режим доступу : http://kneu.edu.ua/userfiles/education2_0/13-4713_verstka%281%29.pdf.

5. Фещенко А.В. Социальные сети в образовании: анализ опыта иперспективы развития. //Междисциплинарный сборник «Гуманитарная информатика»: Томский государственный университет. – Вып. 6. – 2011. – С. 124 – 134.

6. Жалдак М.І. Інформатика – фундаментальна наукова дисципліна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. – №2. – С. 39 – 43; Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атіка, 2008. – 684 с.; Воронкін О.С. Періодизація розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання / О. С. Воронкін // Вища освіта України, 2014. – № 3 (54). – С. 109-116.; Анисимов А. М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle: учебное пособие / А. М. Анисимов. – Харьков: ХНАГХ, 2008. – 275 с.; Шаронова Н. В. Інформатизація освіти та управління вищим навчальним закладом: сучасний стан та тенденції розвитку / Н. В. Шаронова // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 3. – С. 140–144.

7. Яцишин А. В. Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти / А. В. Яцишин // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 19. – С. 119-125.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).