DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2015.66

Михайло Грушевський – дослідник витоків культури українців

Antoniy Moysey

Анотація


У статті досліджується філософське проникнення М. Грушевського в суть етнографічної проблеми, пошук витоків народних звичаїв, осмислення процесів розвитку громадської духовної культури українців. М. Грушевському, як досліднику витоків культури українців, використовуючи величезний за обсягом емпіричний (етнографічний) матеріал і, грунтуючись на сучасні йому теоретичні розробки, вдалося зробити величезний внесок в розвиток української етнології.

Ключові слова


М. Грушевський; українська етнологія; витоки народних звичаїв; духовна культура українців

Повний текст:

PDF

Посилання


Boplan G. Lyaskoronsky Guillaume Le Wasser de Boplan Description of Ukraine. Spb; 1832 (in Russian).

Vovk Khv. Studies in Ukrainian Ethnography and anthropology Kyiv: Mystetstvo; 1995 (in Ukrainian).

Kylymnyk S. Ukrainian Year in folk customs in a historical light. Kyiv: „Oberehy”; 1994 (in Ukrainian).

Maksymovych M. Days and months Ukrainian farmer. Kyiv: Oberehy; 2002 (in Ukrainian).

Chubyns'kyy P.P. The wisdom of the ages. Kyiv: Mystetstvo; 1995 (in Ukrainian).

Potebnya A.A. Explanations of the Little Russian and Related songs. Varshava; 1883 (in Russian).

Potebnya A.A. Word and myth. Moscow: Pravda; 1989 (in Russian).

Kolessa F.M. Melodies of Ukrainian folk thoughts. Kyiv: Naukova dumka; 1969 (in Ukrainian).

Kolessa F.M. The rhythm of Ukrainian folk songs. L'vov; 1907 (in Ukrainian).

Іlarіon, Metropolitan pre-Christian beliefs of the Ukrainian people. Kyiv; 1993 (in Ukrainian).

Taylor E.B. Primitive culture. Moscow: Politizdat; 1989 (in Russian).

Lіndsey D. Brief history of culture. Kyiv: Mistetstvo; 1995 (in Ukrainian).

Frezer D.D. Gold branch. Moscow: Politizdat; 1983 (in Russian).

Frezer D.D. Folklore in the Old Testament. Moscow: Politizdat; 1989 (in Russian).

Hrushevs'kyi M. Illustrated History of Ukraine. Kyiv – L'viv; 1913 (in Ukrainian).

Hrushevs'kyi M. History of Ukrainian. Kyiv: Lybid'; 1993 (in Ukrainian).

Hrushevs'kyi M. History of Ukraine-Rus. Kyiv: Naukova dumka; 1991 (in Ukrainian).

Grushevs'kiy M. Essay history Ukrainian people. Kiev: Lybid'; 1990 (in Russian).

Hrushevs'kyi M. On the old days inUkraine: A Brief History of Ukraine. S.-Peterburg: Elektro-Tipografiya; 1907 (in Ukrainian).

Hrushevs'kyi M. As Ukrainian people lived. Kyiv: ROVO „Ukrvuzpolihraf”, RVTs „Orbita”; 1991 (in Ukrainian).

Kononenko P. History of Ukrainian Literature Hrushevsky – the stage of development scientific literature. Kyiv: Lybid'; 1993 (in Ukrainian).

Herasymchuk V. Grushevskii as historian. L'viv: Vydavnytstvo Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka; 1922 (in Ukrainian).

Vynar L. Silhouettes of the Epochs. Dmitro Vyshnevetsky, Mikhailo Grushevsky. S.-Peterburg: Elektro-Tipografiya; 1907 (in Russian).

Hrushevs'kyi M. History of Ukraine-Rus. Kyiv: Naukova dumka; 1991 (in Ukrainian).

Hrushevs'kyi M. On the old days inUkraine: A Brief History of Ukraine. S.-Peterburg: Elektro-Tipografiya; 1907 (in Russian).

Hrushevs'kyi M. As Ukrainian people lived. Kyiv: ROVO „Ukrvuzpolihraf”, RVTs „Orbita”; 1991 (in Ukrainian).

Hrushevs'kyi M. History of Ukrainian Literature. Kyiv: Lybid'; 1993 (in Ukrainian).

Taylor E.B. Primitive culture. Moscow: Politizdat; 1989 (in Russian).

Propp V.Ya. Historical roots of a fairy tale. L'viv: Izd-vo LGU; 1986 (in Ukrainian).

Vovk Khv. Studies in Ukrainian Ethnography and anthropology. Kyiv Mystetstvo; 1995 (in Ukrainian).

Karamzin N.M. History State Rossiyskogo. Spb.; 1851 (in Russian).

Zdoroveha N.I. Features folk marriage ceremony in Ukraine. Kyiv; 1974 (in Ukrainian).

Potebnya A.A. Explanations of Little Russian and Native Songs. Varshava; 1883 (in Poland).

Frezer D.D. Gold branch. Moscow: Politizdat; 1983 (in Russian).

Ukrainian folk poetry. Kyiv: Rad. Shkola; 1965 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Боплан Г. // Ляскоронський Гильом Ле-Вассер де Боплан Описание Украины / Пер с франц. – Спб., 1832. – 179 с.

2. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – 336 с.

3. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. – Факс. вид. – К.: АТ “Обереги”, 1994. – Кн. 1. – 400 с.; Кн. 2. – 528 с.

4. Максимович М. Дні та місяці українського селянина: пер. з рос. – К.: Обереги, 2002. – 189 с.

5. Чубинський П.П. Мудрість віків: ( Укр. Народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського): У 2 кн. – К.: Мистецтво, 1995. – Кн. 1. – 224 с.; Кн. 2. – 224 с.

6. Потебня А.А. Объяснения малорусских и сродных песен. – Варшава, 1883. – 268 с.; 22. Потебня А.А. Слово и миф / Сост., подготовка текста и примеч. А.Л. Топоркова. – М.: Правда, 1989. – 623 с.

7. Колесса Ф.М. Мелодії українських народних дум. – Київ: Наукова думка, 1969. – 592 с.

8. Колесса Ф.М. Ритмика украинских народных песен. – Львов, 1907. – 255 с.

9. Іларіон, Митрополит Дохристиянські вірування українського народу – Київ, 1993

10. Тайлор Э.Б. Первобытная культура: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1989. – 573 с.

11. Ліндсей Д. Коротка історія культури: В 2-х томах / Пер з англ. В. та Л. Герасимчук. – Київ: Мистецтво, 1995. – Т. 1. – 240 с.; Т. 2. – 256 с.

12. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Пер. с англ. / Послесл. С.А. Токарева. – М.: Политиздат, 1983. – 703 с.

13. Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом завете: Пер. с англ. / Предисл. и коммент. С.А.Токарева. – М.: Политиздат, 1989. – 541 с.

14. Грушевський М. Ілюстрована історія України / Репринтне відтворення видання 1913 р. – Київ – Львів, 1913. – 524 с.

15. Грушевський М. Історія української літератури в 6 томах 9 книгах / Упорядники: В.В. Яременко; Авт. передм. П.П. Кононенко; Примітки: А.Ф. Дунаєвської. – Київ: Либідь, 1993. – Т. 1. – 392 с.

16. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін. – Київ: Наукова думка, 1991. –Т. 1. – 736 с.

17. Грушевський М. Очерк истории украинского народа. – Киев: Лыбидь, 1990. – 400 с.

18. Грушевський М. Про старі часи на Україні: Коротка історія України. – С.-Петербург: Электро-Типография Н.Я. Стойковой, 1907. – 175 с.

19. Грушевський М. Як жив український народ / Репринтне відтворення видання 1915 р. – Київ: РОВО „Укрвузполіграф”, РВЦ „Орбіта”,1991. – 112 с.

20. Кононенко П. Історія української літератури М. Грушевського – етап у розвитку наукового літературознавства // Грушевський М. Історія української літератури. – Київ: Либідь, 1993. – Т. 1. – С. 7.

21. Вказ. праця, С. 20-23.

22. Герасимчук В. М. Грушевський як історіограф // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів: Видавництво Науко-вого Товариства ім. Шевченка, 1922. – Т. CXXXIII. – С. 11.

23. Винар Л. Силуети епох. Дмитро Вишневецький, Михайло Грушевський. – С.-Петербург: Электро-Типография Н.Я. Стойковой, 1907. – С.96.

24. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін. – Київ: Наукова думка, 1991. –Т. 1. –С. 81-82.

25. Грушевський М. Про старі часи на Україні: Коротка історія України. –С.-Петербург: Электро-Типография Н.Я. Стойковой, 1907. – С. 10-12.

26. Грушевський М. Ілюстрована історія України / Репринтне відтворення видання 1913 р. – Київ – Львів, 1913. – С.10-30.

27. Грушевський М. Як жив український народ / Репринтне відтворення видання 1915 р. – Київ: РОВО „Укрвузполіграф”, РВЦ „Орбіта”,1991. – С. 9-10.

28. Грушевський М. Історія української літератури в 6 томах 9 книгах / Упорядники: В.В. Яременко; Авт. передм. П.П. Кононенко; Примітки: А.Ф. Дунаєвської. – Київ: Либідь, 1993. – Т. 1. – С. 59.

29. Вказ. праця, С. 60.

30. Вказ. праця, С. 70.

31. Вказ. праця, С. 72.

32. Вказ. праця, С. 74.

33. Вказ. праця, С. 77.

34. Тайлор Э.Б. Первобытная культура: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1989. – 573 с.

35. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Пер. с англ. / Послесл. С.А. Токарева. – М.: Политиздат, 1983. – 703 с.

36. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / Вступ. ст. В.И. Ереминой. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 364 с.

37. Грушевський М. Історія української літератури в 6 томах 9 книгах / Упорядники: В.В. Яременко; Авт. передм. П.П. Кононенко; Примітки: А.Ф. Дунаєвської. – Київ: Либідь, 1993. – Т. 1. – С. 79.

38. Вказ. праця, С. 82-83.

39. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – С. 221.

40. Вказ. праця, С. 222.

41. Карамзин Н.М. История государства Российского. – Изд. 6-е. – Спб.,1851 / Пере-изд.: Москва. –1998. – №1-12.

42. Іларіон, Митрополит. Дохристиянські вірування українського народу – Київ, 1993.

43. Ліндсей Д. Коротка історія культури: В 2-х томах / Пер з англ. В. та Л. Герасимчук. – Київ: Мистецтво, 1995. – Т. 1. – 240 с.; Т. 2. – 256 с.

44. Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. – Київ, 1974. – 159 с.

45. Боплан Г. // Ляскоронський Гильом Ле-Вассер де Боплан Описание Украины / Пер с франц. – Спб., 1832. – 179 с.

46. Грушевський М. Історія української літератури в 6 томах 9 книгах / Упорядники: В.В. Яременко; Авт. передм. П.П. Кононенко; Примітки: А.Ф. Дунаєвської. – Київ: Либідь, 1993. – Т. 1. – С. 16-167.

47. Потебня А.А. Объяснения малорусских и сродных песен. – Варшава, 1883. – С. 22.

48. Колесса Ф.М. Мелодії українських народних дум. – Київ: Наукова думка, 1969. – 592 с.; Колесса Ф.М. Ритмика украинских народных песен. – Львов, 1907. – 255 с.

49. Грушевський М. Історія української літератури в 6 томах 9 книгах / Упорядники: В.В. Яременко; Авт. передм. П.П. Кононенко; Примітки: А.Ф. Дунаєвської. – Київ: Либідь, 1993. – Т. 1. – С. 120-137.

50. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Пер. с англ. / Послесл. С.А. Токарева. – М.: Политиздат, 1983. – С. 27.

51. Грушевський М. Історія української літератури в 6 томах 9 книгах / Упорядники: В.В. Яременко; Авт. передм. П.П. Кононенко; Примітки: А.Ф. Дунаєвської. – Київ: Либідь, 1993. – Т. 1. – С. 137-145.

52. Українська народна поетична творчість: Підручник для студентів філол. фактів ун-тів і пед. ін-тів / Ред. кол.: М.Т. Рильський (відп. ред.) . – Київ: Рад. школа, 1965. – 418 с.

53. Грушевський М. Історія української літератури в 6 томах 9 книгах / Упорядники: В.В. Яременко; Авт. передм. П.П. Кононенко; Примітки: А.Ф. Дунаєвської. – Київ: Либідь, 1993. – Т. 1. – С. 145-159.

54. Вказ. праця, С. 160-166.

55. Вказ. праця, С. 240-297.

56. Винар Л. Силуети епох. Дмитро Вишневецький, Михайло Грушевський. – С.-Петербург: Электро-Типография Н.Я. Стойковой, 1907. – С. 96.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).