DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2014.7

До 70-річчя Буковинського державного медичного університету. Історія та перспективи розвитку кафедри суспільних наук та українознавства

Taras Boychuk, Antoniy Moysey

Анотація


Викладена 70-річна історія становлення та розвитку кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету. Наведено основні наукові та педагогічні досягнення співробітників кафедри, зазначено на перспективи розвитку кафедри на сучасному етапі.

Ключові слова


історія; суспільні науки; українознавство; історія української культури; філософія; українська мова; студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Sydorenko M.M., Troians'kyi V.A., Shutak L.B. The history of the formation and development of the department of social sciences and Ukrainian Bukovyna State Medical Academy. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2004; 1: 196–203 (in Ukrainian).

History. Biographical Directory heads of departments and professorsBukovynaStateMedicalAcademy(1944–1998 ). Chernivtsi; 1999 (in Ukrainian).

Pishak V.P., Akhtemiichuk Iu.T.,IvaschukO.I.ProfessorsBukovinaStateMedicalUniversity(1944-2009). Chernivtsi; 2009 (in Ukrainian).

Troians'kyi V.A. Toolkit philosophy. Chernivtsi:Prut; 1997 (in Ukrainian).

Ozhevan M.A., Troians'kyi V.A. Concise Dictionary of Philosophy and Medical Terms. Chernivtsi: Prut; 1998 (in Ukrainian).

Iftemichuk V., Odyns'kyi I. Economic theory. Chernivtsi:Prut; 1999 (in Ukrainian).

Kobylians'kyi S.D. History of medicine. Chernivtsi: Oblasne upravlinnia; 1996 (in Ukrainian).

Kovban L.B., Navchuk H.V. Business Ukrainian. Chernivtsi; 1991 (in Ukrainian).

Zorii N.I. Practical psychology. Chernivtsi; 1999 (in Ukrainian).

Navchuk H., Komarnyts'kyi S. Ukrainian and foreign culture. Chernivtsi; 1999 (in Ukrainian).

Kobylians'kyi S.D. Essays on the History . Chernivtsi: Med. Akademiia; 1999 (in Ukrainian).

Komarnitskiy S. History ofUkraine. Chernovtsy: Prut; 1996 (in Russian).

Sydorenko M.M., Troians'kyi V.A. Toolkit on philosophy for foreign students. Chernivtsi: Ruta; 2001 (in Ukrainian).

Sydorenko M.M. Philosophical and religious problems of biology. Chernivtsi: Ruta; 2001 (in Ukrainian).

Shutak L., Shynkaruk V. Word building categorization of subjective evaluation. Chernivtsi: Ruta; 2002 (in Ukrainian).

Shutak L.B., Tkach A.V. Business Ukrainian. Chernivtsi; 2003 (in Ukrainian).

Navchuk H., Shynkaruk V. Formal syntactic and semantic features functional and exclamation sentences. Ternopil': Aston; 2007 (in Ukrainian).

Shutak L., Navchuk H., Tkach A. Ukrainian language professional direction. Chernivtsi; 2008 (in Ukrainian).

Babych N., Marchuk M., Troians'kyi V. Philosophical Problems of Humanity. Chernivtsi; 2005 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сидоренко М.М., Троянський В.А., Шу- так Л.Б. Історія становлення та розвитку ка- федри суспільних наук та українознавства БДМА / М.М.Сидоренко, В.А.Троянський, Л.Б. Шутак // Буковинський медичний вісник: Український науково-практичний журнал. – Чернівці: БДМА. – 2004. – № 1. – С. 196–203.

2. Сторінки історії. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної академії (1944–1998 рр.). – Чернівці, 1999, С. 23; Пішак В.П., Ахтемій- чук Ю.Т., Іващук О.І. Професори Буковин- ського державного медичного університету (1944–2009). – Чернівці, 2009. – С. 94, 124.

3. Кафедра розташовувалась на той час на 4-му поверсі адмін. корпусу (Театральна площа, 2). З жовтня 1995 року кафедра знаходиться у навчальному корпусі № 3 (вул. Червоноармій- ська, 3). На сьогодні загальна площа кафедри складає 362,7 м2 , з яких площа аудиторного фонду – 254 м2 (10 навчальних аудиторій).

4. Грищенко-Меленівський А.А. народився 1900 року в с. Мелені Коростенського району Житомирської області. Закінчив Харківський інститут підвищення кваліфікації, а з 1944 по 1947 рр. завідувач кафедри марксизму-ленініз- му Чернівецького державного медичного інституту.

5. „Формування марксистсько-ленінського сві- тогляду у студентів-медиків у процесі викла- дання суспільних наук” (1976–1980 рр.; керів- ник: Н.А. Баєва); „Світоглядно-етичні та економічні фактори соціалістичного способу життя” (1981–1985 рр.); „Гносеологічні і сві- тоглядні проблеми розвитку медичних знань у зрілому соціалістичному суспільстві” (1986– 1990 рр.; керівник: М.А. Ожеван).

6. Під керівництвом викладачів кафедри сту- денти писали тексти лекцій на атеїстичну те- матику і виступали перед населенням. Це була обов’язкова умова, без виконання якої студент не допускався до складання іспиту з атеїзму.

7. Малий Данило Петрович народився 1901 р. в с. Садове Херсонської обл. У 1926 році закін- чив Херсонський інститут народного госпо- дарства за спеціальністю „Економіка”, а в 1936 році – аспірантуру при економічному відділі Інституту Червоної Професури у Києві. У 1951 році здобув науковий ступінь кандидата історичних наук. У 1947–1962 рр. – зав. кафедри марксизму-ленінізму БДМУ.

8. Передерій Віктор Іванович народився 1927 року у м. Білопольє Сумської області. У 1953 році закінчив філософський факультет Мос- ковського державного університету; доцент з 1961 року. У 1962–1972 рр. – завідувач кафедри марксизму-ленінізму БДМУ.

9. Северчук Іван Петрович народився 1939 року у с. Зеремля Барановського району Житомир- ської обл. Закінчив історичний факультет ЧДУ у 1964 році, навчався в академії суспільних наук при ЦК КПРС (інститут наукового атеїз- му), працював завідувачем відділу пропаганди й агітації Чернівецького обкому КП України.

10. Поліщук Юрій Дмитрович народився 1929 року у с. Федюковка Черкаської області. Закін- чив історико-філософський факультет Київсь- кого державного університету, кандидат філо- софських наук з 1974 р., доцент – з 1978 р.

11. Баєва Нона Арсентівна народилася 1929 року в станиці Чаплино Дніпропетровської області. У 1973 році закінчила історичний факультет Ленінградського державного уні- верситету, звання доцента присвоєно у 1979 р.

12. Ткачук Антін Григорович народився 1921 року в Балакивці Городокського району Хмельницької обл. У 1946 році закінчив істо- ричний факультет Середньоазіатського дер- жавного університету, кандидат істор. наук з 1954 р., звання доцента присвоєно у 1963 р., у 1969 р. – науковий ступінь доктора історичних наук, а з 1971 р. – вчене звання професора.

13. Ожеван Микола Андрійович народився 1947 року в с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області. Закінчив з відзнакою Чернівецький державний медичний інститут (1971), клінічну ординатуру з патологічної анатомії (1973), заочну аспірантуру при кафед- рі філософії Київського державного університету (1978). У 1981 році захистив кандидат- ську дисертацію з філософії науки, а у 1984 році йому було присвоєно звання доцента. Докторську дисертацію захистив у 1993 р., звання професора присвоєно у 1994 р. З 1998 року – зав. відділу інформаційної безпеки та міжнародних інформаційних відносин Націо- нального інституту проблем міжнародної без- пеки при РНБО України. Підготував 1 доктора та 5 кандидатів наук. Автор понад 140 науко- вих праць (16 монографій).

14. Усього за період близько 45 років викладачі кафедри прийняли кандидатські іспити з „Філософії” у понад 1000 здобувачів та аспі- рантів БДМУ, й інших вишів Чернівецької обл.

15. З 1996 року предмет викладає ст. викл. Г.В. Нав- чук, яка є автором навчально-методичного посіб- ника; упродовж 2000–2001 рр. – викл. Н.В. Нечаєва- -Юрійчук, 2001–2004 рр. – викл. Т.М. Зінченко. Останнім часом курс читали викл. Л.Б. Костик, І.О. Скакун, з 2013 року– доц. А.А. Мойсей.

16. Троянський Володимир Андрійович наро- дився 1941 року в с. Вівсяники Вільшанського району Кіровоградської області. 1968 р. закін- чив філософський факультет Київського дер- жавного університету ім. Т. Шевченка. З 1968– 1973 рр. – консультант-методист Будинку по- літосвіти Чернівецького обкому партії. У БДМА працює з 1973 р. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію. Автор близько 90 наукових робіт. Ветеран кафедри.

17. Троянський В.А. Методичний посібник з філософії. – Чернівці: Прут, 1997. – 126 с.

18. Ожеван М.А., Троянський В.А. Короткий словник філософсько-медичних термінів. – Чернівці: Прут, 1998. – 117 с.

19. Іфтемічук В., Одинський І. Економічна тео- рія: Навч. посібн. / В. Іфтемічук, І. Одинський. ‒ Чернівці: Прут, 1999. ‒ 188 с.

20. Кобилянський С.Д. Історія медицини: Мето- дичний посібник для студентів першого курсу – Чернівці: Обласне управління, 1996. – 62 с.

21. Ковбан Л.Б., Навчук Г.В. Ділова українська мова: Методичний посібник для студентів І курсу медичного інституту / Ковбан Л.Б., Нав- чук Г.В. – Чернівці, 1991. – 91 с.

22. Зорій Н.І. Практикум з психології / Ніна Іванівна Зорій. – Чернівці, 1999. – 157 с.

23. Навчук Г., Комарницький С. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібн. / Г. Навчук, С. Комарницький – Чернівці, 1999. – 128 с.

24. Кобилянський С.Д. Нариси з історії України: Підручник для студентів медичних навч. зак- ладів І та ІІ рівнів акредитації / С.Д. Кобилян- ський. – Чернівці: Мед. академія, 1999. – 232 с.

25. Комарницкий С. История Украины / С. Ко- марницкий. – Черновцы: Прут, 1996. – 82 с.

26. Сидоренко Микола Миколайович народився у 1940 році в с. Спас Коломийського району, Івано-Франківської області. У 1962 році закін- чив біологічний факультет ЧДУ, згодом – аспі- рантуру при кафедрі філософії ЧДУ. У 1966 році захистив кандидатську дисертацію, 1993 року – докторську. У 1996 році отримав звання професора, а з 29 грудня 1993 року – обраний деканом філософсько-теологічного факультету ЧНУ (1993–1998 рр.). У 1998–2000 рр. – заві- дувач кафедри релігієзнавства та теології ЧНУ. Відмінник освіти України (1996), наго- роджений медаллю Святих Кирила і Мефодія, орденом Святого Рівноапостольського князя Володимира ІІІ ступеня. З квітня 2000 року працює в БДМА. З 2001 по 2011 рр. – завіду- вач кафедри суспільних наук та українознав- ства БДМУ. Автор понад 130 наук. праць.

27. Сидоренко М.М., Троянський В.А. Мето- дичний посібник з філософії для студентів- іноземців. – Чернівці: Рута, 2001.

28. Сидоренко М.М. Філософсько-релігійні проблеми біології: Навч. посібн. / М.М. Сидо- ренко. ‒ Чернівці: Рута, 2001. ‒ 76 с.

29. Шутак Л., Шинкарук В. Словотвірна катего- ризація суб’єктивної оцінки / Л. Шутак, В.Шинкарук. ‒ Чернівці: Рута, 2002 ‒ 126 с.

30. Шутак Л.Б., Ткач А.В. Ділова українська мо- ва: Навчально-методичний посібник для сту- дентів вищих медичних навчальних закладів освіти / Л.Б. Шутак, А.В. Ткач. ‒ Чернівці, 2003. ‒ 144 с. (з грифом міністерства).

31. Навчук Г., Шинкарук В. Формально-синтак- сичні та функціонально-семантичні особливос- ті окличних речень / Г.В. Навчук, В.Д. Шин- карук. ‒ Тернопіль: Астон, 2007 ‒ 200 с.

32. Шутак Л., Навчук Г., Ткач А. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник для студентів вищих медичних нав- чальних закладів освіти / Л.Б. Шутак, Г.В. Нав- чук, А.В. Ткач. ‒ Чернівці, 2008. ‒ 444 с. (з грифом міністерства).

33. Бабич Н., Марчук М., Троянський В. Філо- софські проблеми людинознавства: Моног- рафія / Н. Бабич, М. Марчук, В. Троянський. ‒ Чернівці, 2005. ‒ 208 с.

34. До написання колективної монографії крім співробітників кафедри долучилися науковці Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича: М. Марчук, Н. Бабич, Р. Рож- кулець, Л. Костик, В. Костик, О. Бродецький.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).