До 70-річчя Буковинського державного медичного університету. Історія та перспективи розвитку кафедри суспільних наук та українознавства

Автор(и)

  • Taras Boychuk БДМУ
  • Antoniy Moysey БДМУ

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2014.7

Ключові слова:

історія, суспільні науки, українознавство, історія української культури, філософія, українська мова, студенти

Анотація

Викладена 70-річна історія становлення та розвитку кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету. Наведено основні наукові та педагогічні досягнення співробітників кафедри, зазначено на перспективи розвитку кафедри на сучасному етапі.

Посилання

Sydorenko M. M., Troians'kyi V. A., Shutak L. B. “Istoriia stanovlennia ta rozvytku kafedry suspil'nykhnauk ta ukrainoznavstva BDMA” [History of formation and development of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies of the BDMA], Bukovynskyi medychnyi visnyk: Ukrains'kyi naukovo-praktychnyi zhurnal [Bukovinsky medical bulletin], 2004, N 1, P. 196–203 [In Ukrainian].

Pishak V. P.,ed. Storinky Istorii. Biohrafichnyi Dovidnyk Zaviduvachiv Kafedr Ta Profesoriv

Bukovynskoi Derzhavnoi Medychnoi Akademii (1944–1998 Rr.)[ History pages. Biographical Guide to the

Heads of Departments and Professors of the Bukovina State Medical Academy (1944-1998 pp.), Chernivtsi,

, P. 23 [In Ukrainian].

Pishak V. P., Akhtemiichuk Iu. T., Ivaschuk O. I. Profesory Bukovyns'koho derzhavnoho medychnoho universytetu

(1944–2009) [Professors of the Bukovinian State Medical University (1944-2009)], Chernivtsi, 2009, P. 94, 124 [In Ukrainian].

Troians'kyi V. A. Metodychnyi posibnyk z filosofii [Methodological manual on philosophy], Chernivtsi, Prut, 1997,

p. [In Ukrainian].

Ozhevan M. A., Troians'kyi V. A. Korotkyi slovnyk filosofs'ko-medychnykh terminiv [A short dictionary of

philosophical and medical terms], Chernivtsi, Prut, 1998, 117 p. [In Ukrainian].

Iftemichuk V., Odyns'kyi I. Ekonomichna teoriia [Economic theory], Chernivtsi, Prut, 1999, 188 p. [In Ukrainian].

Kobylians'kyi S. D. Istoriia medytsyny Chernivtsi [History of Chernivtsi Medical Center], Chernivtsi , Oblasne

upravlinnia, 1996, 62 p. [In Ukrainian].

Kovban L. B., Navchuk H. V. Dilova ukrains'ka mova [Business Ukrainian language], Chernivtsi, 1991, 91 p. [In

Ukrainian].

Zorii N. I. Praktykum z psykholohii [Workshop on Psychology], Chernivtsi, 1999, 157 p. [In Ukrainian].

Navchuk H., Komarnyts'kyi S. Ukrains'ka ta zarubizhna kul'tura [Ukrainian and foreign culture], Chernivtsi, 1999,

p. [In Ukrainian].

Kobylians'kyi S. D. Narysy z istorii Ukrainy, [An Essay on the History of Ukraine], Chernivtsi, Medychna akademiia,

, 232 p. [In Ukrainian].

Komarnitskiy S. Istoriya Ukrainy [History of Ukraine], Chernovtsy, Prut, 1996, 82p. [In Russian].

Sydorenko M. M., Troians'kyi V. A. Metodychnyi posibnyk z filosofii dlia studentiv – inozemtsiv [Methodological

Manual on Philosophy for Foreign Students], Chernivtsi, Ruta, 2001. [In Ukrainian].

Sydorenko M. M. Filosofs'ko-relihiini problemy biolohii [Philosophical and religious problems of biology],

Chernivtsi, Ruta, 2001, 76 p. [In Ukrainian].

Shutak L., Shynkaruk V. Slovotvirna katehoryzatsiia sub'iektyvnoi otsinky [Word-building catechization of

subjective evaluation], Chernivtsi, Ruta, 2002, 126 p. [In Ukrainian].

Shutak L. B., Tkach A. V. Dilova ukrains'ka mova [Business Ukrainian language], Chernivtsi, 2003, 144 p. [In

Ukrainian].

Navchuk H., Shynkaruk V. Formal'no-syntaksychni ta funktsional'no-semantychni osoblyvosti oklychnykh rechen'

[Formal-syntactic and functional-semantic features of occasional sentences], Ternopil’, Aston, 2007, 200 p. [In

Ukrainian].

Shutak L., Navchuk H., Tkach A. Ukrains'ka mova profesiinoho spriamuvannia [Ukrainian language of professional orientation], Chernivtsi, 2008, 444 p. [In Ukrainian].

Babych N., Marchuk M., Troians'kyi V. Filosofs'ki problemy liudynoznavstva [Philosophical problems of human studies], Chernivtsi, 2005, 208 p. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-24