DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2014.4

Абревіація в системі сучасної кардіологічної термінологічної номінації

Larysa Zapotochna

Анотація


Стаття присвячена дослідженням абревіатур англійської кардіологічної терміносистеми. Досліджено та проаналізовано основні типи абревіатур, які є характерними для кардіологічної термінології. Проведена класифікація і структурний аналіз абревіація, визначено специфіку особливостей вживання та перекладу англійських кардіологічних абревіатур в медичній термінології.

Ключові слова


абревіатура; англійська кардіологічна термінологія; лексичні абревіатури; синтаксичні абревіатури; графічні абревіатури

Повний текст:

PDF

Посилання


D’iakov A.S., Kyiak T.R., Kudel'ko Z.B. Fundamentals of terms. Kyiv: KM Academia; 2000 (in Ukrainian).

Selivanova O.O. Linguistic encyclopedia. Poltava: Dovkillia-K; 2010 (in Ukrainian).

Leychik V.M. People and words. Moskоw: Nauka; 1982 (in Russian).

Stoyanova I.F. The lexical-semantic system of English terminology trauma. Сandidate. fylol. sci. diss.Kishinev; 2006 (in Russian).

English-Ukrainian Dorland's Illustrated Medical Dictionary. L'viv: Nautilus; 2002 (in Ukrainian).

Balla M.I. English-Ukrainian dictionary. Kyiv: Osvita; 1996 (in Ukrainian).

Ryvkin V.L. New English-Ukrainian Medical Dictionary. Kyiv: Arii; 2007 (in Ukrainian).

Zavhorodniev Iu.A., Duda O.I. Ways of formation of financial and economic terms in modern English. In Inozemna filolohiia. 1999; 111: 211 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Д’яков А.С. Основи термінотворення / А.С. Д’яков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. – Київ: KM Academia, 2000. – 216 с.; Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія / О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2010. – 843 с.; Лейчик В.М. Люди и слова / В.М. Лейчик. – М.: Наука, 1982. – 175 с.

2. Стоянова И.Ф. Лексико-семантическая система англоязычной травматологической терминологии : дис... канд. филол. наук: спец. 10.02.04 / И.Ф. Стоянова. – Кишинев, 2006. – 257 с.; Нікішина В. Особливості перекладу абревіатур та інших скорочень / В.Нікішина // Лінгвістика. Випуск Х. – С. 137-138. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/nvkhdu/2010_X/26.pdf. 

3. Англо-Український ілюстрований медич- ний словник Дорланда. У двох томах. – Львів: Наутілус, 2002. – 2688 с.; Балла М.І. Англо- Український словник. У двох томах / М.І. Бал- ла – Київ: Освіта, 1996. – 1500 с.; Новий англо- український медичний словник / За ред. Ривкіна В.Л. – Київ: Арій, 2007 – 782 с.; Петров В.И. Русско-английский медицинский словарь-разговорник / В.И. Петров, В.С. Чупя- това, С.И. Корн. – М.: Русский язык Медиа, 2004. – 595 с. – [Електр. ресурс] – Режим дос- тупу: www.cardiologyonline.com/journals. htm

4. Завгороднєв Ю.А. Способи утворення фі- нансово-економічної термінології у сучасній англійській мові / Ю.А. Завгороднєв, О.І. Дуда // Іноземна філологія. – 1999. – № 111. – 211 с.; Барбазева С.С. Особенности перевода аббре- виатур в англоязычном медицинском тексте / С.С.Барбазева, А. А.Авраменко // Филология. – Самара, 2011. – С.911-915. – [Електр. ресурс] – Режим доступу: http://www.ssc.smr.ru/media/ journals/izvestia/ 2011/2011_2_911_916.pdf.

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).