DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2014.2

Методологічні проблеми в психології та критерії наукового знання

Nina Zoriy

Анотація


У статті представлений огляд основних методологічних проблем на сучасному етапі розвитку вітчизняної психології та визначено особливості проведення методологічного аналізу в психології; обгрунтовані причини конфронтації між теоретиками і практиками в психології, а також проведення комплексного теоретичного та емпіричного психологічного дослідження.

Ключові слова


методологія; методологічні проблеми; методи психології; експеримент; методи теоретичного дослідження; методи емпіричного дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreeva G.M., Bogomolova N.N. Methodological issues and practice of socio-psychological research. In: Theoretical and methodological problems of social psychology. Moscow; 1977 (in Russian).

Lomov B.F. Methodological and theoretical problems of psychology. Moscow: Nauka; 1984 (in Russian).

Alavidze T.L., Andreeva G.M., Antonyuk E.V., Dontsov A.I. Social psychology in the modern world. Моscow: Aspekt Press; 2002 (in Russian).

Rybalka V.V. Methodological issues of scientific psychology (personality-centered experience systematization categorial-conceptual apparatus). Kyiv: Nika-Tsentr; 2003 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андреева Г.М. Методологические проб-лемы и практика социально-психологических исследований // Теоретические и методо-логические проблемы социальной психологии. (Под ред. Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977. 

2. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф.Ломов. – М.: Наука, 1984.

3. Социальная психология в современном мире: Учебное пособие для вузов / Т.Л. Алавидзе, Г.М. Андреева, Е.В. Антонюк и др.; под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 334 с.

4. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): навчально-методичний посібник. – К.: Ніка-Центр. 2003. – 204 с.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).