Структурний аналіз сучасної медичної термінології та труднощі перекладу багатокомпонентних медичних термінів

Автор(и)

  • Hanna Shalajeva БДМУ

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2014.15

Ключові слова:

термін, похідна основа, основоцентричний підхід, двокомпонентний термін, багатокомпонентний термін, міжкомпонентні зв'язку, труднощі перекладу, послідовне підпорядкування, пряме підпорядкування, базовий компонент

Анотація

Стаття присвячена визначенню основних характеристик загальновживаних і спеціальних медичних термінів, аналізу терміноутворюючих типів, знаходженню межкомпонентних зв'язків всередині багатокомпонентного терміну, вивчення лексико-семантичних компонентів, засобам і труднощам перекладу односкладових і багатокомпонентних медичних термінів.

Посилання

Hradobyk M. S. Terminolohichni osoblyvosti navchannia perekladu spetsialnoho anhlomovnoho tekstu

[Terminological features of learning the translation of special English text], Kyiv, 2008, Р. 120 [in Ukrainia].

Superanskaya A. V., Podol'skaya N. V., Vasil'eva N. V. Obshchaya terminologiya: Voprosy teorii [General terminology: theory questions], Moskva, Nauka, 2003, Р. 119 [in Russian].

Slipetska V. D. Anhlomovna terminolohiia shtuchnoho intelektu v konteksti inshykh termino-system

(dosvid linhvostatystychnoho analizu) [English-language terminology of artificial intelligence in the context

of other terminology systems (experience of linguostatic analysis)]: Candidate’s thesis, Kyiv, KNLU, 2008, Р.

[in Ukrainia].

Materynska O. V. Typolohiia naimenuvan chastyn tila: Typolohichni, zistavni, diakhronichni doslidzhennia

[Typology of the names of body parts: Typological, comparative, diachronic research], Donetsk, 2009, Т. 5,

P. 109 [in Ukrainia].

Chervinska L.O. Rol i mistse synonimiv i synonimichnykh vyraziv v anhliiskii medychnii terminolohii. Arhumenty: za i proty [The role and place of synonyms and synonymous expressions in English medical terminology. Arguments: for and against], in: Materialy dopovidei seminaru narady zaviduvachiv

kafedramy inozemnykh ta latynskykh mov vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv Ukrainy,

Chernivtsi, 2006, P. 102 [in Ukrainian].

Melnyk A. I. “Navchannia studentiv-medykiv chytannia profesiino-oriientovanykh tekstiv anhliiskoiu

movoiu” [Teaching medical students reading professionally-oriented texts in English], Inozemni movy:

Kyivskyi natsionalnyi universytet [Foreign Languages: Kyiv National University], 2005, N 4, P. 22 [in

Ukrainian].

Kobiakova I. K., Shvachko C. O. “Pro deiaki aspekty movotvorchoi funktsii” [On some aspects of linguistic function], Inozemni movy [Foreign Languages], Donetsk, DonNU, 2004, Vol. 1, P. 23 [in Ukrainian].

Arnol'd I. V. Osnovy nauchnykh issledovaniy v lingvistike [Fundamentals of scientific research in

linguistics], Moskva, Vysshaya shkola, 1995, P. 58 [in Russian].

Kobiakova I. K. Kreatyvne konstruiuvannia vtorynnykh utvoren v anhlomovnomu khudozhnomu dyskursi

[Creative construction of secondary formations in the English-language artistic discourse], Vinnytsia,

Novaia knyha, 2007, P. 29 [in Ukrainia].

Koval I. V., Kukhar I. V. Problemy slovotvoru ta terminolohii [Problems of word formation and

terminology], : in Materialy tretoi mizhnarodnoi konferentsii “Linhvistychni ta metodychni problemy

navchannia movi yak inozemnii”, Poltava, 2000, Р. 60 [in Ukrainian].

Pronina R. F. Perevod angliyskoy nauchno-tekhnicheskoy literatury [Translation of English scientific and technical literature], Moskva, Vysshaya shkola, 1986, Р.75 [in Russian]

Dzhul P., Zimenkovskyi B., ed. Anhlo-ukrainskyi iliustrovanyi slovnyk Dorlanda [English-Ukrainian

Illustrated Dictionary of Dorland], Lviv, Nautilius, 2002, 2688 р. [in Ukrainian].

Petrov V. I., Chulyatova V. S., Korn S. I. Russko-angliyskiy meditsinskiy slovar'- razgovornik [Russian-English Medical Phrasebook], Moskva, Russkiy yazyk, 1993, 597 р. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-24