DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2014.15

Структурний аналіз сучасної медичної термінології та труднощі перекладу багатокомпонентних медичних термінів

Hanna Shalajeva

Анотація


Стаття присвячена визначенню основних характеристик загальновживаних і спеціальних медичних термінів, аналізу терміноутворюючих типів, знаходженню межкомпонентних зв'язків всередині багатокомпонентного терміну, вивчення лексико-семантичних компонентів, засобам і труднощам перекладу односкладових і багатокомпонентних медичних термінів.

Ключові слова


термін; похідна основа; основоцентричний підхід; двокомпонентний термін; багатокомпонентний термін; міжкомпонентні зв'язку; труднощі перекладу; послідовне підпорядкування; пряме підпорядкування; базовий компонент

Повний текст:

PDF

Посилання


Hradobyk M.S. Terminology features special education translate english text. In: Foreign languages in schools. Kyiv; 2008 (in Ukrainian).

Superanskaya A.V., Podol'skaya N.V., Vasil'eva N.V. Common Terminology: Theory. Мoscow: Nauka; 2003 (in Russian).

Slipets'ka V.D. English terminology of artificial intelligence in the context of other terminological. Dr. philol. sci. diss. Kyiv; 2008 (in Ukrainian).

Materyns'ka O.V. Typology names of body parts: typological, comparable, diachronic study. Donets'k; 2009 (in Ukrainian).

Chervins'ka L.O. Role of synonyms and synonymous expressions in english medical terminology. The arguments: for and against. Chernivtsi; 2006 (in Ukrainian).

Mel'nyk A.I. Teaching medical students reading professionally oriented texts in english. Inozemni movy. 2005; 4: 22 (in Ukrainian).

Kobiakova I.K., Shvachko S.O. Some aspects of the language function. In: Foreign languages. Donets'k: DonNU; 2004 (in Ukrainian).

Arnol'd I.V. Basic research in linguistics. Мoscow: Vysshaya shkola; 1995 (in Russian).

Kobiakova I.K. Creative design of secondary structures in English literary discourse. Vinnytsia: Novaia knyha; 2007 (in Ukrainian).

Koval' I.V., Kukhar L.I. Problems derivation and terminology. In: Linguistic and methodological problems as foreign language training: Proc. 3th Int. Symp. Poltava, 2000; 60 (in Ukrainian).

Pronina R.F. English translation of scientific and technical literature. Мoscow: Vysshaya shkola; 1986 (in Russian).

Dzhul' P., Zimenkovs'kyi B. «ed.». English-Ukrainian Dorland's illustrated dictionary. L'viv: Nautilius; 2002 (in Ukrainian).

Petrov V.I., Chulyatova V.S., Korn S.I. Russian-English medical vocabulary. Мoscow: Russkiy yazyk; 1993 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Градобик М.С. Термінологічні особли­вості навчання перекладу спеціального англо­мовного тексту / М.С. Градобик // Іноземні мови в навчальних закладах. – Київ. – 2008. – С. 120.

2. Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории / А.В. Суперанская, Н.В. По­дольская, Н.В. Васильева. – М. Наука, 2003. – С. 119.

3. Сліпецька В.Д. Англомовна термінологія штучного інтелекту в контексті інших терміно­систем (досвід лінгвостатистичного аналізу): дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 „Германські мови” / В.Д. Сліпецька; КНЛУ. – К., 2008. – С. 30.

4.Материнська О.В. Типологія найменувань частин тіла: Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження / О.В. Материнська. –  Донецьк. – 2009. – Т. 5. – С. 109.

5. Червінська Л.О. Роль і місце синонімів і синонімічних виразів в англійській медичній термінології. Аргументи: за і проти / Л.О. Чер­вінська // Матеріали доповідей семінару нара­ди завідувачів кафедрами іноземних та латин­ських мов вищих медичних навчальних зак­ладів України. – Чернівці. – 2006. – С. 102.

6. Мельник А.І. Навчання студентів-медиків читання професійно-орієнтованих текстів ан­глійською мовою/ А.І. Мельник // Іноземні мо­ви: Київський національний університет, 2005. − №4. – С. 22.

7. Кобякова І.К. Про деякі аспекти мово­творчої функції/ І.К. Кобякова, С.О. Швачко // Іноземні мови. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – Т. 1. – С. 23.

8. Арнольд И.В. Основы научных ис­следований в лингвистике / І. В. Арнольд // М: Высшая школа, 1995. – С. 58.

9. Кобякова І.К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному худож­ньому дискурсі / І.К. Кобякова. – Вінниця: Новая книга, 2007. – C. 29.

10. Коваль І.В. Проблеми словотвору та тер­мінології / І.В. Коваль, Л.І. Кухар // Матеріали третьої міжнародної конференції “Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мові як іноземній”. – Полтава. – 2000. – С. 60.

11. Пронина Р.Ф. Перевод английской на­учно-технической литературы: Учебное посо­бие для вузов. М.: Высшая школа, 1986. – С. 75.

12. Англо-український ілюстрований слов­ник Дорланда / [ред. П. Джуль, Б.Зімен­ковський]. – Львів: Наутіліус, 2002. – 2688 с.

13. Петров В.И. Русско-английский меди­цинский словарь-разговорник/ В.И. Петров, В.С. Чулятова, С.И. Корн. – М.: Русский язык, 1993. – 597 с.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).