DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.1.2014.15

Структурний аналіз сучасної медичної термінології та труднощі перекладу багатокомпонентних медичних термінів

Hanna Shalajeva

Анотація


Стаття присвячена визначенню основних характеристик загальновживаних і спеціальних медичних термінів, аналізу терміноутворюючих типів, знаходженню межкомпонентних зв'язків всередині багатокомпонентного терміну, вивчення лексико-семантичних компонентів, засобам і труднощам перекладу односкладових і багатокомпонентних медичних термінів.

Ключові слова


термін; похідна основа; основоцентричний підхід; двокомпонентний термін; багатокомпонентний термін; міжкомпонентні зв'язку; труднощі перекладу; послідовне підпорядкування; пряме підпорядкування; базовий компонент

Повний текст:

PDF

Посилання


Hradobyk M. S. Terminolohichni osoblyvosti navchannia perekladu spetsialnoho anhlomovnoho tekstu

[Terminological features of learning the translation of special English text], Kyiv, 2008, Р. 120 [in Ukrainia].

Superanskaya A. V., Podol'skaya N. V., Vasil'eva N. V. Obshchaya terminologiya: Voprosy teorii [General terminology: theory questions], Moskva, Nauka, 2003, Р. 119 [in Russian].

Slipetska V. D. Anhlomovna terminolohiia shtuchnoho intelektu v konteksti inshykh termino-system

(dosvid linhvostatystychnoho analizu) [English-language terminology of artificial intelligence in the context

of other terminology systems (experience of linguostatic analysis)]: Candidate’s thesis, Kyiv, KNLU, 2008, Р.

[in Ukrainia].

Materynska O. V. Typolohiia naimenuvan chastyn tila: Typolohichni, zistavni, diakhronichni doslidzhennia

[Typology of the names of body parts: Typological, comparative, diachronic research], Donetsk, 2009, Т. 5,

P. 109 [in Ukrainia].

Chervinska L.O. Rol i mistse synonimiv i synonimichnykh vyraziv v anhliiskii medychnii terminolohii. Arhumenty: za i proty [The role and place of synonyms and synonymous expressions in English medical terminology. Arguments: for and against], in: Materialy dopovidei seminaru narady zaviduvachiv

kafedramy inozemnykh ta latynskykh mov vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv Ukrainy,

Chernivtsi, 2006, P. 102 [in Ukrainian].

Melnyk A. I. “Navchannia studentiv-medykiv chytannia profesiino-oriientovanykh tekstiv anhliiskoiu

movoiu” [Teaching medical students reading professionally-oriented texts in English], Inozemni movy:

Kyivskyi natsionalnyi universytet [Foreign Languages: Kyiv National University], 2005, N 4, P. 22 [in

Ukrainian].

Kobiakova I. K., Shvachko C. O. “Pro deiaki aspekty movotvorchoi funktsii” [On some aspects of linguistic function], Inozemni movy [Foreign Languages], Donetsk, DonNU, 2004, Vol. 1, P. 23 [in Ukrainian].

Arnol'd I. V. Osnovy nauchnykh issledovaniy v lingvistike [Fundamentals of scientific research in

linguistics], Moskva, Vysshaya shkola, 1995, P. 58 [in Russian].

Kobiakova I. K. Kreatyvne konstruiuvannia vtorynnykh utvoren v anhlomovnomu khudozhnomu dyskursi

[Creative construction of secondary formations in the English-language artistic discourse], Vinnytsia,

Novaia knyha, 2007, P. 29 [in Ukrainia].

Koval I. V., Kukhar I. V. Problemy slovotvoru ta terminolohii [Problems of word formation and

terminology], : in Materialy tretoi mizhnarodnoi konferentsii “Linhvistychni ta metodychni problemy

navchannia movi yak inozemnii”, Poltava, 2000, Р. 60 [in Ukrainian].

Pronina R. F. Perevod angliyskoy nauchno-tekhnicheskoy literatury [Translation of English scientific and technical literature], Moskva, Vysshaya shkola, 1986, Р.75 [in Russian]

Dzhul P., Zimenkovskyi B., ed. Anhlo-ukrainskyi iliustrovanyi slovnyk Dorlanda [English-Ukrainian

Illustrated Dictionary of Dorland], Lviv, Nautilius, 2002, 2688 р. [in Ukrainian].

Petrov V. I., Chulyatova V. S., Korn S. I. Russko-angliyskiy meditsinskiy slovar'- razgovornik [Russian-English Medical Phrasebook], Moskva, Russkiy yazyk, 1993, 597 р. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Градобик М.С. Термінологічні особли­вості навчання перекладу спеціального англо­мовного тексту / М.С. Градобик // Іноземні мови в навчальних закладах. – Київ. – 2008. – С. 120.

2. Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории / А.В. Суперанская, Н.В. По­дольская, Н.В. Васильева. – М. Наука, 2003. – С. 119.

3. Сліпецька В.Д. Англомовна термінологія штучного інтелекту в контексті інших терміно­систем (досвід лінгвостатистичного аналізу): дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 „Германські мови” / В.Д. Сліпецька; КНЛУ. – К., 2008. – С. 30.

4.Материнська О.В. Типологія найменувань частин тіла: Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження / О.В. Материнська. –  Донецьк. – 2009. – Т. 5. – С. 109.

5. Червінська Л.О. Роль і місце синонімів і синонімічних виразів в англійській медичній термінології. Аргументи: за і проти / Л.О. Чер­вінська // Матеріали доповідей семінару нара­ди завідувачів кафедрами іноземних та латин­ських мов вищих медичних навчальних зак­ладів України. – Чернівці. – 2006. – С. 102.

6. Мельник А.І. Навчання студентів-медиків читання професійно-орієнтованих текстів ан­глійською мовою/ А.І. Мельник // Іноземні мо­ви: Київський національний університет, 2005. − №4. – С. 22.

7. Кобякова І.К. Про деякі аспекти мово­творчої функції/ І.К. Кобякова, С.О. Швачко // Іноземні мови. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – Т. 1. – С. 23.

8. Арнольд И.В. Основы научных ис­следований в лингвистике / І. В. Арнольд // М: Высшая школа, 1995. – С. 58.

9. Кобякова І.К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному худож­ньому дискурсі / І.К. Кобякова. – Вінниця: Новая книга, 2007. – C. 29.

10. Коваль І.В. Проблеми словотвору та тер­мінології / І.В. Коваль, Л.І. Кухар // Матеріали третьої міжнародної конференції “Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мові як іноземній”. – Полтава. – 2000. – С. 60.

11. Пронина Р.Ф. Перевод английской на­учно-технической литературы: Учебное посо­бие для вузов. М.: Высшая школа, 1986. – С. 75.

12. Англо-український ілюстрований слов­ник Дорланда / [ред. П. Джуль, Б.Зімен­ковський]. – Львів: Наутіліус, 2002. – 2688 с.

13. Петров В.И. Русско-английский меди­цинский словарь-разговорник/ В.И. Петров, В.С. Чулятова, С.И. Корн. – М.: Русский язык, 1993. – 597 с.

 

Copyright (c) 2017 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).