Феномен методологічного плюралізму як ознака розвитку історичної науки

Автор(и)

  • Святослав Рачук Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2411-6181.2.2021.259

Ключові слова:

історична наука; методологічний плюралізм; сучасна наука; історичне пізнання; мікроісторія

Анотація

Мета наукового дослідження полягає у вивченні впливу методологічного плюралізму на формування сучасної історичної науки, обгрунтуванні важливості різнопланових підходів у вивченні минулого як невід'ємної частини його пізнання. Актуальність дослідження обумовлена ​​специфікою постнекласичної науки і її методології, зосередженої на пізнанні складних людиномірних систем і враховує ціннісні аспекти змісту наукового пізнання, що неминуче передбачає перехід на плюралістичні методологічні основи. Важливо зрозуміти, як ця нова переорієнтація реалізується в історичному пізнанні. Новизна статті полягає в аналізі потенціалу методологічного плюралізму в дискурсі постнекласичної історичної науки.
Обгрунтовано продуктивність використання сучасних міждисциплінарних підходів у вивченні процесів, які мали місце в минулому. Висновки: в процесі дослідження виявлено вплив плюралістичного підходу на методологію історичної науки, формування нових напрямків в історичному пізнанні. Методи дослідження: аналітичний та синтетичний, індуктивний і дедуктивний, порівняльний підхід.

Посилання

Berk Piter, Novi Pidkhody do istoriopysannja [New Approaches to historiography], Kiyev, 2010, P. 138–139 [in Ukrainian].

Blok Mark, Feodaljne suspiljstvo [Feudal society], URL: http://izbornyk.org.ua/bloch/blo01.htm.

Borysnev S. V. “Sovremennye problemy teoryy y metodolohyy ystorycheskoho yssledovanyia” [Modern problems of the theory and methodology of historical research], Vestnyk Voennoho unyversyteta [Bulleting military university], 2010, Vol. 3, P. 85, 87 [in Russian].

Brodelj F. Struktur povsednevnosty: vozmozhno y nevozmozhnoe [Structures of everyday life: possible and impossible], Moskav: Progress, 1986, P. 41 [in Russian].

Chervonnaia L. H. Pliuralyzm v sotsyalno-humanytarnom poznanyy [Pluralism in social and humanitarian knowledge], 2002, Vol. 2, P. 127–135 [in Russian].

Chornyi I. P. Korotkyi filosofskyi slovnyk-dovidnyk: Ukrainsko-anhlo-nimetsko-frantsuzkyi slovnyk-dovidnyk [Short philosophical dictionary-reference book: Ukrainian-English-German-French dictionary-reference book], Chernivtsi, 2006, P. 288 [in Ukrainian].

Chubarian A. O. Teoryia y metodolohyia ystorycheskoi nauky. Termynolohycheskyi slovar [Theory and methodology of historical science. Terminological dictionary], Moskva, 2014, P. 248–249 [in Russian].

Cybulenko Gh. V., Cybulenko L. O. “Synerghetychni pidkhody do rozuminnja ekstremaljnykh podij v istoriji tavrijsjkyj visnyk osvity [Synergetic approaches to understanding extreme events in the history], 2014, Vol 1(45), P. 17 [in Ukrainian].

Fejerabend P. Yzbranne trudy po metodologhyy nauky [Selected works on the methodology of science], Moskva, 1986, P. 23 [in Russian].

Hachko O. H. “Istorychna nauka vid Ranke do sohodni: u poshukakh teoretychnoho pidgruntia” [Historical science from Ranke to the present day: in search of a theoretical basis], Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu [Bulletin of Dnipropetrovsk University], 2012, Vol. 22 (2), P. 104 [in Ukrainian].

Hentosh L. Gendernyi pidkhid: istoriia, kultura, suspilstvo [Gender approach: history, culture, society], Lviv: VNTL-Klasyka, 2003, P. 16 [in Ukrainian].

Homaiunov S. “Ot ystoryy synerhetyky k synerhetyky ystoryy Obshchestvennye nauky y sovremennost” [From history of synergetics to synergetics of history Social sciences and modernity], Obshchestvennye nauky y sovremennost [Social sciences in modern times], 1994, Vol. 2, P. 101 [in Russian].

Hurevych A. Ia., Luchytsaia S. Y. Annals na rubezhe vekov — antolohyia [Annals at the turn of the century – an anthology], Moskow, “XXI century: Consent”, 2002, P. 21 [in Russian].

Kozlovskyi Yu. Synerhetychnyi pidkhid yak metodolohichna osnova modeliuvannia naukovoi diialnosti vyshchoho navchalnoho zakladu [Synergetic approach as a methodological basis for modeling the scientific activity of a higher educational institution], Molod i Rynok [Youth and the market], 2012 [in Ukrainian].

Kun Tomas, Struktura naukovykh revoljucij [The structure of scientific revolutions], URL: http://litopys.org.ua/kuhn/kuhn02.htm.

Omelchuk I. V. “Teoretyko-metodolohichnyi potentsial pryntsypu pliuralizmu v humanitarno-naukovomu dyskursi” [Theoretical and methodological potential of the principle of pluralism in the humanities and scientific discourse], Filosofiia nauky: tradytsii ta innovatsii [Philosophy of science: traditions and innovations], 2014, Vol 2, P. 101–102 [in Ukrainian].

Oral History Research and Resources, URL: https://guides.library.ucsc.edu/oralhist.

Pyskorskaia S. Yu. “Nauchnoe Poznanye y pliuralyzm” [Scientific Cognition and pluralism], Vestnyk KrasHAU [Bulleting KrasHAU], 2006, Vol. 10, P. 346 [in Russian].

Rozpad Radjansjkogho Sojuzu Usna istorija nezalezhnoji Ukrajiny 1988–1991 [The collapse of the Soviet Union Oral history of independent Ukraine 1988–1991], URL: http://oralhistory.org.ua/

Sakhnovskyi O. Mikroistoriia yak napriam istorychnykh doslidzhen [Microhistory as a direction of historical research], Istorychna panorama [Historical panorama], 2014, Vol. 18, P. 71 [in Ukrainian].

Shevchuk S.F. “Pliuralizm u filosofii ta nautsi” [Pluralism in philosophy and science], Young Scientist, 2017, Vol. 4, P. 119 [in Ukrainian].

Saveljeva Y. M., Poletaev A. V. Ystoryja y vremja. V poyskakh utrachennogho [History and time. In search of the lost], Moskvа, 1997, P. 121 [in Russian].

Ypolytov H. “K voprosu o synerhetycheskom podkhode v ystorycheskykh y ystoryohrafycheskykh yssledovanyiakh” [On the issue of a synergistic approach in historical and historiographic research], Povolzhskyi fylyal Ynstytuta rossyiskoi ystoryy RAN [Volga Branch of the Institute of Russian History], 2010, Vol. 2, P. 208 [in Russian].

Zashkiljnjak L. O. Postmodernizm v istorychnij nauci [Postmodernism in historical science], URL: http://www.history.org.ua/?termin=Postmodernizm_istorychnij.

Zashkilniak L. Metodolohiia istorii vid davnyny do suchasnosti [Methodology of history from antiquity to the present], Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet im. Iv. Franka, 1999, P. 199 [in Ukrainian].

Zinkevich N. Lokaljna istorija: Vyklyky i perspektyvy [Local history challenges and prospects], Vol. 4, P. 27–46, URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77947/2-Zinevich.pdf?sequence=1 P.38, 39 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-13