DOI: https://doi.org/10.24061/2411-6181.3.2018.47

Українські мовознавці про мову і віру народу як основу формування нації

Albina Kovtun

Анотація


Мета дослідження - охарактеризувати актуальні для теперішнього часу погляди українських мовознавців
О. Потебні та І. Огієнка на найважливішу взаємозв'язок мовного і релігійного чинників у створенні національної ментальності. Методи дослідження: описовий та порівняльний - для аналізу, синтезу і узагальнення наукових теорій О. Потебні та І. Огієнка; методика лінгвістичного спостереження та систематизації - для ознайомлення з першоджерелами. Наукова новизна. Вперше обгрунтовані актуальні для нашого часу погляди українських мовознавців О. Потебні та І. Огієнка на роль мовних і релігійних чинників у розвитку національної ідеї в Україні. Висновки. Роботи українських мовознавців О. Потебні та І. Огієнка об'єднує національна ідея, яка грунтується на «пам'яті» поколінь, збереженої українською мовою і релігійної вірою народу.


Ключові слова


національна мова; українська мова; націоналізм; інтернаціоналізм

Повний текст:

HTML

Посилання


Bogachevskaya I. V. Yazyk religii v kontekste natsional'nogo samosoznaniya [Language of Religion in Context of National Identity], Kyiv, 1999, Р. 36 [In Ukrainian].

Syniavskyi O. N. “Potebnia yak doslidnyk ukrainskoi movy” [Potebnia as a researcher of the Ukrainian language], Zapysky Kharkivskoho instytutu narodnoi osvity [Notes of the Kharkiv Institute of Public Education], 1928, Vol. ІІІ. Р. 14‒18 [In Ukrainian].

Shevelov Yu. “Oleksander Potebnia i ukrainske pytannia: Sproba rekonstruktsii tsilisnoho obrazu naukovtsia” [Oleksander Potebnia and the Ukrainian question: An attempt to reconstruct the holistic image of the scientist], Oleksander Potebnia. Mova. Natsionalnist. Denatsionalizatsiia: statti i fragmenty [Аlexander Potebnja. Language. Nationality. Denationalization: Articles and Fragments], Niu-York, 1992, Р. 7‒46.

Boiarova L. “Naukovi idei Oleksandra Potebni v hlobalizatsiinomu sviti” [Scientific ideas of Oleksander Potebnia in the globalizing world], Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. Karazina [Bulletin of Kharkiv National University named after V. N. Karazin], 2016, N. 74, Р. 26‒31 [In Ukrainian].

Kis R. O. “Potebnia i problematyka movnoho reliatyvizmu” [O. Potebnia and the issues of linguistic relativism]: Proceedings of the International Conference “Lviv potebniiana”, Lviv, 1997, Р. 30–53 [In Ukrainian].

Chekhovych K. Oleksander Potebnia ‒ ukrainskyi myslytel-linhvist [Oleksander Potebnia – the Ukrainian thinker and linguist], Varshava, 1931, Р. 175

Farion I. “Oleksandr Potebnia u konteksti sotsiolinhvistyky” [Oleksander Potebnia in the context of sociolinguistics], Slovo prosvity 20.11.2015 [Words of enlightenment 20.11.2015], http://slovoprosvity.org/2015/11/27/oleksandr-potebnya-u-konteksti-sociolingvistiki-2/ [In Ukrainian].

Mekh N. “Linhvofilosofska kontseptsiia O. O. Potebni y humanitarystyka ХХ-ХХІ stolit” [O. Potebnia’s linguophilosophical concept and humanitaristics of 19-20 centuries], Kultura slova [Culture of the word], 2015, Vyp. 83, Р. 32‒36 [In Ukrainian.]

Kolodnyi A. M., Fylypovych L. O. Relihiina dukhovnist ukraintsiv: vyiavy, postati, stan [Religious Spiritualities of Ukrainians: Manifestatons, Personalities, State], Lviv, 1996, Р. 104‒117 [In Ukrainian].

Tymoshyk M. Holhofa Ivana Ohiienka: ukrainoznavchi problemy v derzhavnii, naukovii, redaktorskii ta vydavnychii diialnosti [Golgotha of Ivan Ohiienko: Ukrainian studies issues in state, scientific, editorial and publishing activities], Kyiv, 1997, 231 р. [In Ukrainian].

Kuchynska I. “Ivan Ohiienko pro znachennia ridnoi movy v dukhovnomu vidrodzhenni osobystosti” [Ivan Ohiienko on the meaning of the native language in the spiritual rebirth of the individual], Ukrainska literatura v zahalnoosvitnii shkoli [Ukrainian literature at secondary school], 2003, N. 1, Р. 22‒23 [In Ukrainian].

Boltivets S. “Ivan Ohiienko pro deiaki osoblyvosti ukrainskoi movy” [Ivan Ohiienko on some features of the Ukrainian language], Dyvoslovo [Divoslove], 1996, N. 5‒6, Р. 14‒18 [In Ukrainian].

Shevelov Yu. “Pokolinnia dvadtsiatykh rokiv v ukrainskomu movoznavstvi” [Generation of the twenties in Ukrainian linguistics], Shevelov Yu. Portrety ukrainskykh movoznavtsiv [Shevelev Y. Portraits of Ukrainian linguists], Kyiv, Р. 8‒30 [In Ukrainian].

Potebnya A. A. Slovo i mif [Word and Myth], Moskva, 1989, Р. 275 [In Russian].

Potebnya A.A. Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics], Moskva, 1976, Р. 443 [In Russian].

Potebnya A.A. Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics], Moskva, 1976, Р. 443 [In Russian].

Potebnya A.A. Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics], Moskva, 1976, Р. 257 [In Russian].

Potebnya A.A. Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics], Moskva, 1976, Р. 229 [In Russian].

Potebnya A.A. Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics], Moskva, 1976, Р. 268 [In Russian].

Potebnya A.A. Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics], Moskva, 1976, Р. 231 [In Russian].

Potebnya A.A. Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics], Moskva, 1976, Р. 268 [In Russian].

Potebnya A.A. Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics], Moskva , 1976, Р. 443 [In Russian].

Potebnya A.A. Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics], Moskva , 1976, Р. 491-493 [In Russian].

Potebnya A. A. Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics], Moskva, 1976, Р. 265 [In Russian].

Bilenko H. T. “Slovo propovidi i dialektyka sakralnoho i svitskoho. Do kontseptsii I.I.Ohiienka” [The word of sermon and the dialectic of the sacred and secular. To the concept of I.I.Ohiienko], In: Dukhovna i naukovo-pedahohichna diialnist I. I. Ohiienka (1882‒1972) [Spiritual and scientific and pedagogical activity of I. I. Ogienko (1882‒1972)], Kamianets-Podilskyi, 1997, Р. 30‒32 [In Ukrainian].

Shchegochev S. N. Ukrainskoe dvizhenіe, kak" sovremennyi etap" yuzhno-russkago separatizma [Ukrainian Movement as Modern Stage of South-Russian Separatism], Kyiv, 1912, 588 p. [In Ukrainian].

Nimchuk V. Das Ukrainische als Kirchensprache. Ukrainska mova v tserkvakh [Ukrainian as a liturgical language], Deutsch-Ukrainisch, 2005, P. 41.

Ohiienko I. Kostiantyn i Mefodii yikh zhyttia ta diialnist [Constantine and Methodius: Life and Deeds], Varshava, 1927, Ch. I, Р. 76, 222‒223.

Ohiienko I. Ridna mova [Native Language], Kyiv, 2010, Р. 55 [In Ukrainian].

Ohiienko I. Ridna mova [Native Language], Kyiv, 2010, Р. 146 [In Ukrainian].

Ohiienko I. Kostiantyn i Mefodii yikh zhyttia ta diialnist [Constantine and Methodius: Life and Deeds], Varshava, 1927, Ch. I, Р. 23‒25.

Ohiienko I. Yedynymy ustamy [With One Mouth], Lviv, 2000, N. 4, P. 20 [In Ukrainian].

Ohiienko I. Yedynymy ustamy [With One Mouth], Lviv, 2000, N. 4, P. 181-182 [In Ukrainian].

Ohiienko I. Ridna mova [Native Language], 1936, Ch. 1, P. 189 [In Ukrainian].

Ohiienko I. Ridna mova [Native Language], Kyiv, 2010, Р. 56 [In Ukrainian].

Ohiienko I. Ridna mova [Native Language], Kyiv, 2010, Р. 51-80 [In Ukrainian].

Ohiienko I. Istoriia ukrainskoi literaturnoi movy [History of the Ukrainian literary language], Kyiv, 2004, Р. 60 [In Ukrainian].

Ohiienko I. Ridna mova [Native Language], Kyiv, 2010, Р. 60 [In Ukrainian].

Potebnya A. A. Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics], Moskva, 1976, Р. 231 [In Russian].

Ohiienko I. Ukrainska kultura [Ukrainian culture], Kyiv, 2002, Р. 7 [In Ukrainian].

Ohiienko I. Pamiat stolit [Memory of Centuries], 1998, N. 2, P. 96.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Bogachevskaya I. V. Yazyk religii v kontekste natsional'nogo samosoznaniya [Language of Religion in Context of National Identity], Kyiv, 1999, Р. 36 [In Ukrainian]

2 Syniavskyi O. N. “Potebnia yak doslidnyk ukrainskoi movy” [Potebnia as a researcher of the Ukrainian language], Zapysky Kharkivskoho instytutu narodnoi osvity [Notes of the Kharkiv Institute of Public Education], 1928, Vol. ІІІ. Р. 14‒18 [In Ukrainian]

3 Shevelov Yu. “Oleksander Potebnia i ukrainske pytannia: Sproba rekonstruktsii tsilisnoho obrazu naukovtsia” [Oleksander Potebnia and the Ukrainian question: An attempt to reconstruct the holistic image of the scientist], Oleksander Potebnia. Mova. Natsionalnist. Denatsionalizatsiia : statti i fragmenty [Аlexander Potebnja. Language. Nationality. Denationalization: Articles and Fragments], NiuYork,1992, Р. 7‒46.

4 Boiarova L. “Naukovi idei Oleksandra Potebni v hlobalizatsiinomu sviti” [Scientific ideas of Oleksander Potebnia in the globalizing world], Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. Karazina [Bulletin of Kharkiv National University named after V.N. Karazin], Р. 26‒31 [In Ukrainian].

5 Kis R. O. “Potebnia i problematyka movnoho reliatyvizmu” [O. Potebnia and the issues of linguistic relativism]: Proceedings of the International Conference “Lviv potebniiana”, Lviv, 1997, Р. 30–53 [In Ukrainian].

6 Chekhovych K. Oleksander Potebnia ‒ ukrainskyi myslytel-linhvist [Oleksander Potebnia – the Ukrainian thinker and linguist], Varshava, 1931, Р. 175

7 Farion I. “Oleksandr Potebnia u konteksti sotsiolinhvistyky” [Oleksander Potebnia in the context of sociolinguistics], Slovo prosvity 20.11.2015 [Words of enlightenment 20.11.2015], http://slovoprosvity.org/2015/11/27/oleksandr-potebnya-u-konteksti-sociolingvistiki-2/ [In Ukrainian].

8 Mekh N. “Linhvofilosofska kontseptsiia O. O. Potebni y humanitarystyka ХХ-ХХІ stolit” [O. Potebnia’s linguophilosophical concept and humanitaristics of 19-20 centuries], Kultura slova [Culture of the word], 2015, Vyp. 83, Р. 32‒36 [In Ukrainian]

9 Kolodnyi A. M., Fylypovych L. O. Relihiina dukhovnist ukraintsiv: vyiavy, postati, stan [Religious Spiritualities of Ukrainians: Manifestatons, Personalities, State], Lviv, 1996, Р. 104‒117 [In Ukrainian]

10 Tymoshyk M. Holhofa Ivana Ohiienka: ukrainoznavchi problemy v derzhavnii, naukovii, redaktorskii ta vydavnychii diialnosti [Golgotha of Ivan Ohiienko: Ukrainian studies issues in state, scientific, editorial and publishing activities], Kyiv, 1997, 231 р. [In Ukrainian].

11 Kuchynska I. “Ivan Ohiienko pro znachennia ridnoi movy v dukhovnomu vidrodzhenni osobystosti” [Ivan Ohiienko on the meaning of the native language in the spiritual rebirth of the individual], Ukrainska literatura v zahalnoosvitnii shkoli [Ukrainian literature at secondary school], 2003, № 1, Р. 22‒23 [In Ukrainian].

12 Boltivets S. Ivan Ohiienko pro deiaki osoblyvosti ukrainskoi movy [Ivan Ohiienko on some features of the Ukrainian language], Dyvoslovo [Divoslove], 1996, № 5‒6, Р. 14‒18 [In Ukrainian].

13 Shevelov Yu. “Pokolinnia dvadtsiatykh rokiv v ukrainskomu movoznavstvi” [Generation of the twenties in Ukrainian linguistics], Shevelov Yu. Portrety ukrainskykh movoznavtsiv [Shevelev Y. Portraits of Ukrainian linguists], Kyiv, Р. 8‒30 [In Ukrainian].

14 Potebnya A. A. Slovo i mif [Word and Myth], Moscow, 1989, Р. 275 [In Russian].

15 Potebnya A.A. Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics], Moscow, 1976, Р. 443 [In Russian].

16 Ibidem, P. 443.

17 Ibidem, Р. 257.

18 Ibidem, P. 229.

19 Ibidem, Р. 268.

20 Ibidem, Р. 231.

21 Ibidem, Р. 268.

22 Shevelov Yu. Vybrani tvory. V 2 kn. Kn. 1. Movoznavstvo [Selected Works. in 2 vol. Vol. I. Linguistics], Kyiv, 2008, Р. 495 [In Ukrainian].

23 Ibidem, P. 491−493.

24 Potebnya A. A. Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics], Moscow, 1976, Р. 265 [In Russian].

25 Bilenko H. T. “Slovo propovidi i dialektyka sakralnoho i svitskoho. Do kontseptsii I.I.Ohiienka” [The word of sermon and the dialectic of the sacred and secular. To the concept of I.I.Ohiienko], Dukhovna i naukovo-pedahohichna diialnist I. I. Ohiienka (1882‒1972) [Spiritual and scientific and pedagogical activity of I. I. Ogienko (1882‒1972)], Kamianets-Podilskyi, 1997, Р. 30‒32 [In Ukrainian].

26 Shchegochev S. N. Ukrainskoe dvizhenіe, kak" sovremennyi etap" yuzhno-russkago separatizma [Ukrainian Movement as Modern Stage of South-Russian Separatism], Kіev, 1912, 588 p. [In Ukrainian].

27 Nimchuk V. Das Ukrainische als Kirchensprache. Ukrainska mova v tserkvakh [Ukrainian as a liturgical language], Deutsch-Ukrainisch, 2005, P. 41.

28 Ohiienko I. Kostiantyn i Mefodii yikh zhyttia ta diialnist [Constantine and Methodius: Life and Deeds], Varshava, 1927, Ch. I, Р. 76, 222‒223.

29 Ohiienko I. Ridna mova [Native Language], Kyiv, 2010, Р. 55 [In Ukrainian].

30 Ibidem, Р.146.

31 Ohiienko I. Kostiantyn i Mefodii yikh zhyttia ta diialnist [Constantine and Methodius: Life and Deeds], Varshava, 1927, Ch. I, Р. 23‒25.

32 Ohiienko I. Yedynymy ustamy [With One Mouth], Lviv, 2000, № 4, P. 20 [In Ukrainian].

33 Ibidem, P. 81-82.

34 Ohiienko I. Ridna mova [Native Language], 1936, Ch. 1, P. 189 [In Ukrainian].

35 Ohiienko I. Ridna mova [Native Language], Kyiv, 2010, Р. 56 [In Ukrainian].

36 Ibidem, P. 51-80.

37 Ohiienko I. Istoriia ukrainskoi literaturnoi movy [History of the Ukrainian literary language], Kyiv, 2004, Р. 60 [In Ukrainian].

38 Ohiienko I. Ridna mova [Native Language], Kyiv, 2010, Р. 60 [In Ukrainian].

39 Potebnya A.A. Estetika i poetika [Aesthetics and Poetics], Moskva, 1976, Р. 231 [In Russian].

40 Ohiienko I. Ukrainska kultura [Ukrainian culture], Kyiv, 2002, Р. 7 [In Ukrainian].

41 Ohiienko I. Pamiat stolit [Memory of Centuries], 1998, N 2, P. 96.

Copyright (c) 2018 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).