DOI: https://doi.org/10.24061/202744

Методологічна проблематика сучасного дослідження англійскої професійної мови

Anna Shalaieva

Анотація


У сучасному житті термінологія посідає важливе місце. Знати термінологію важливо тим, хто займається наукою і практичною діяльністю. Стаття присвячена проблемам виведення точних дефініцій понять “термін”, “термінологія” та “терміносистема”, що обумовлює її актуальність.Серед вче-них виникає багато суперечок стосовно дефініції та природи терміна, його зв'язку із загальновживаною лексикою, функціонування, джерел поповнення, участі людини в процесі термі-нотворення. Важливою є проблема систематизації термінів. Незважаючи на численні дослідження питань термінології, серед вчених ще немає єдиної думки щодо багатьох важливих для лінгвістів питань. Особливо ця проблема стосується понять “термінологія” та “терміносистема”, тому що через відсутність чіткого їх ви-значення деякі вчені навіть ставлять знак рівності між ними. У науковій роботі ми застосовували такі методи дослідження, як порівняльний, порівняльно-історичний та описовий. Новизна дослідження полягає у спробі теоретичного осмислення деяких питань і розмежування основних понять термінології. Висновки. Термінами називаються слова, які використовуються для найменування різних наукових і технічних понять. Термінологія вивчає властивості термінів і принципи їх упорядкування та опису. Терміносистема з'являється тоді, коли -яка область знання або діяльності сформувалася, має свою теорію, виявила і усвідомила всі основні поняття і зв'язки між ними. Розмежування основних термінологічних понять допоможе лінгвістам в практичній роботі: у формуванні систем термінів певної професійної діяльності

Ключові слова


термін; термінологізація; ретермінологізація; термінологія; терміносистема; дефініція

Повний текст:

PDF

Посилання


Akhmanova O. S. Slovar lingvisticheskikh termynov [Dictionary of linguistic terms], Moskva: Sov. Еntsyklopediya, 1966, 607 р. [in Russian].

Borysova M. K. Termynolohyia y termynosystema: aspekty korreliatsyy [Terminology and terminological system: aspects of correlation], URL: https://pglu.ru/upload/iblock/d0d/ch_05_sim_1_sektsii_11_14-m.k.-borisova-28.pdf [in Russian].

Grinev C. B. Vvedenie v terminovedenie [Introduction to terminology], Moskva: Moskovskyy lytsei, 1993, 309 р. [in Russian].

Khakieva Z. U. “Osnovnye dinamycheskie kharakterystiki angloyazychnoy terminologii: synkhronnyy i diakhronnyy aspekty (na primere angloyazychnoy stroitelnoi terminologii)” [The main dynamic characteristics of English terminology: synchronous and diachronous aspects (using the example of English construction terminology)], Molodoy uchenyi [Young Scientist], 2010, N 4, P. 206–211, URL https://moluch.ru/archive/15/1398/ [in Russian].

Kvitko Y. S. Termin v nauchnom dokumente [Term in a scientific document], Lvov: Izd-vo pry Lvovskom un-tі, 1976, 128 р. [in Russian]

Leichyk V. M. O yazykovom substrate termina [About the linguistic substrate of the term], Moskva: Via, 1986, N 5, P. 89 [in Russian].

Linhvisticheskiye problemy nauchno-tekhnycheskoy terminologii [Linguistic problems of scientific and technical terminology], Moskva: Nauka [Science], 1970, 230 p. [in Russian].

Lotte D. S. Obrazovanie і pravopisanіe trekhеlementnykh nauchno- tekhnicheskykh terminov [Education and spelling of three-element scientific and technical terms], Moskva: Nauka, 1968, 119 р. [in Russian]

Lotte D. S. Osnovy postroeniya nauchno-tekhnicheskoy termynologii: Voprosy teorii i metodiki [Fundamentals of the construction of scientific and technical terminology: Questions of theory and methodology], Moskva: Izd-vo AN SSSR, 1961, Р.72 [in Russian].

Sudovtsev V. A. Nauchno-tekhnycheskaya informatsiya i perevod. Posobie po anhliyskomu yazyku [Scientific and technical information and translation. English manual], Moskva: Vyssh. shkola, 1989, 231 р. [in Russian].

Taranova E. N. Problematika sovremennogo teoreticheskoho terminovedeniya, dostizhenyiya i nedostatki terminolohycheskikh issledovaniy [Problems of modern theoretical terminology, achievements and shortcomings of terminological research], URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problematika-sovremennogo-teoreticheskogo-terminovedeniya-dostizheniya-i-nedostatki-terminologicheskih-issledovaniy [in Russian].

Vynokur H. O. “O nekotorykh yavleniyakh slovoobrazovaniya v russkoi tekhnycheskoy termynologii” [On some phenomena of word formation in Russian technical terminology], Trudy Moskovskoho instituta istorii, filosofii y literatury [Proceedings of the Moscow Institute of History, Philosophy and Literature], 1939, Vol. V, Р. 3–54 [in Russian].

Yartseva V. N., ed. Lynhvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar [Linguistic encyclopedic dictionary], Moskva, 1990, P. 508 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1 Borysova M.K. Termynolohyia y termynosystema: aspekty korreliatsyy [Terminology and terminological system: aspects of corre-lation], URL: https://pglu.ru/upload/iblock/d0d/ch_05_sim_1_sektsii_11_14-m.k.-borisova-28.pdf [in Russian].

2 Kvitko Y. S. Termin v nauchnom dokumente [Term in a scientific document], Lvov: Izd-vo pry Lvovskom un-tі [Lviv: Publishing House atLviv University], 1976, 128 р. [in Russian].


3 Lotte D.S.Obrazovanie і pravopisanіe trekhеlementnykh nauchno- tekhnicheskykh terminov [Education and spelling of three-element scientific and technical terms], M., Nauka, 1968, 119 р. [in Russian].


4 Grinev C. B. Vvedenie v terminovedenie [Introduction to terminology], M.: Moskovskyy lytsei, 1993, 309 р. [in Russian].


5 Akhmanova O. S. Slovar lingvisticheskikh termynov [Dictionary of linguistic terms], M.:Sov. Еntsyklopediya, 1966,607 р.[in Russian].


6 Lotte D.S. Osnovy postroeniya nauchno-tekhnicheskoy termynologii: Voprosy teorii i metodiki [Fundamentals of the construction of scientific and technical terminology: Questions of theory and methodology], M.: Izd-vo AN SSSR,1961, Р. 72[in Russian].


7 Vynokur H.O. O nekotorykh yavleniyakh slovoobrazovaniya v russkoi tekhnycheskoy termynologii [On some phenomena of word for-mation in Russian technical terminology], Trudy Moskovskoho instituta istorii, filosofii y literatury [Proceedings of the Moscow Institute of History, Philosophy and Literature], 1939, T. V, Р. 3–54 [in Russian].


8 Leichyk V.M. O yazykovom substrate termina [About the linguistic substrate of the term], M.: Via,. 1986, № 5, P. 89[in Russian].


9 Linhvisticheskiye problemy nauchno-tekhnycheskoy terminologii [Linguistic problems of scientific and technical terminology], M.: Nau-ka [Science], 1970, 230 p. [in Russian].


10 Lynhvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar [Linguistic encyclopedic dictionary], M.,1990, P. 508 [in Russian].


11 Taranova E.N. Problematika sovremennogo teoreticheskoho terminovedeniya, dostizhenyiya i nedostatki terminolohycheskikh issledo-vaniy [Problems of modern theoretical terminology, achievements and shortcomings of terminological research.], URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problematika-sovremennogo-teoreticheskogo-terminovedeniya-dostizheniya-i-nedostatki-terminologicheskihis- sledovaniy[in Russian].

12 Sudovtsev V. A. Nauchno-tekhnycheskaya informatsiya i perevod. Posobie po anhliyskomu yazyku [Scientific and technical information and translation. English manual.], M.: Vyssh. shk., 1989, 231 р.[in Russian].


13 Khakieva Z. U. Osnovnye dinamycheskie kharakterystiki angloyazychnoy terminologii: synkhronnyy i diakhronnyy aspekty (na primere angloyazychnoy stroitelnoi terminologii) [The main dynamic characteristics of English terminology: synchronous and diachronous aspects (using the example of English construction terminology)], Molodoy uchenyi [Young Scientist], 2010, № 4, P. 206–211, URL https://moluch.ru/archive/15/1398/ [in Russian].


14 Borysova M.K. Terminologiya i terminosystema: aspekty korreliatsii [Terminology and terminological system: aspects correlations], https://pglu.ru/upload/iblock/d0d/ch_05_sim_1_sektsii_11_14-m.k.-borisova-28.pdf [in Russian].

Copyright (c) 2020 Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2311-9896 (Print), ISSN: 2411-6181 (Online).